Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 18, item 4

4 Bezoldiging topfunctionarissen

Aan de orde is de behandeling van:

  • - de brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin aan de Voorzitter van de Eerste Kamer houdende een voorstel de afdeling Advisering van de Raad van State om voorlichting te vragen inzake een aantal wijzigingen in het wetsvoorstel Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (32600) (32600, C).

De voorzitter:

Ik stel voor, in te stemmen met het voorstel van de commissie en te besluiten de brief aan de Raad van State conform vast te stellen.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik excuseer mevrouw Ter Horst in verband met ziekte. Dat is temeer jammer omdat zij destijds in haar hoedanigheid van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de opdrachtgeefster was van de staatscommissie. Ook haar wensen wij een spoedig herstel toe.