Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2011-2012nr. 18, item 7

7 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van artikel 18b van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het verduidelijken van het rechtsvermoeden van werkgeverschap (32896);

Goedkeuring van de op 10 mei 2010 te Brussel tot stand gekomen Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (Trb. 2010, 172) (33028);

Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal ter implementatie van Richtlijn 2010/53/EU inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (33063);

Intrekking van de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing en het redactioneel en wetstechnisch wijzigen van enkele wetten op het terrein van het wonen (Reparatiewet BZK op het terrein van het wonen) (33102).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 27 januari 2012 (griffienr. 149902.01);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van de op 22 september 2010 te Brussel tot stand gekomen Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen (Trb. 2010, 312), alsmede een toelichtende nota bij de Overeenkomst (griffienr. 149911);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van de op 18 december 2009 te Genève tot stand gekomen wijziging van de tekst van het Protocol van 1998 inzake persistente organische verontreinigingen stoffen, zoals opgenomen in Besluit 2009/1 (Trb. 2010, 258 en Trb. 2011, 142), alsmede een toelichtende nota bij de verdragswijziging (griffienr. 149922);

Een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 8 augustus 2011 te Nassau tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2011, 618 en Trb. 2011, 245), alsmede een toelichtende nota bij dit verdrag (griffienr. 149909);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in vierde kwartaal 2011 (griffienr. 149948);

een, van alsvoren, ten geleide van 8 fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake o.a. Herziening richtlijn erkenning beroepskwalificaties (griffienr. 149936);

een, van de minister van Veiligheid en Justitie, ten geleide van het rapport "Referentiekader geldboetes, Verslag van een onderzoek naar de hoogte en wijze van berekening van geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht" (griffienr. 149921);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van de Eerste rapportage Voortgangscommissie Curaçao (griffienr. 149928);

een, van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, inzake voortgang Nederlandse inzet EU migratiebeleid EK (griffienr. 149931);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep van 23 januari 2012 te Brussel (griffienr. 149866.01);

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake CCCTB (griffienr. 148494.02);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van het verslag betreffende de Raad voor plantenrassen ex artikel 39 Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (griffienr. 149916);

een, van alsvoren, inzake voorhangprocedure ontwerpbesluit in verband met de overdracht van taken van de Stichting CPE naar de Stichting COKZ (griffienr. 149947);

een, van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, inzake evaluatie van instellingen die wettelijke taken uitvoeren op grond van de Metrologiewet (griffienr. 149937);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake IAO Verdragen en Herziene Code betreffende sociale zekerheid (griffienr. 149915).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende geschriften:

een, van J.B., inzake open brief aan minister Spies met betrekking tot de problematiek van het kind in de voormalige Antillen (griffienr. 149926);

een, van J.P.P. de V. te A, inzake samenwerking (griffienr. 149945);

een, van J.J.P. de V. te A., inzake aov-probleem Aruba (griffienr. 149946).

Deze geschriften zijn van belang voor de leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties;

een, van A.d.V., te L., inzake artikel over de onderwijsstaking (griffienr. 149763.11);

een, van L.G., inzake onderwijsstaking en -werktijd (griffienr. 149763.20).

Deze geschriften zijn van belang voor de leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

een, van W.B.L. te O., inzake stop natuurmonumenten voor het te laat is (griffienr. 149944);

Dit geschrift is van belang voor de leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

een, van A.H.R. te A., inzake wetsvoorstel 31571 (onverdoofd ritueel slachten) (griffienr. 148165.75).

Dit geschrift is van belang voor de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van M.V. te T., inzake voortbestaan fraude bij UWV (griffienr. 149824.01);

een, van A.L, inzake werkloosheid Nederland en het UWV (griffienr. 149933).

Deze geschriften zijn van belang voor de leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.