De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Smaling (SP):

Voorzitter. De SP-fractie onderschrijft de gedachte achter de Wabo en neemt nota van het feit dat veel gemeenten melden dat de gedachte achter de Wabo en de wet zelf de dienstverlening en de samenwerking kunnen verbeteren. Er zijn echter ook talloze redenen om te zeggen dat de Wabo niet nodig is en dat hetzelfde kan worden bereikt met de Wet samenhangende besluiten, een coördinatieregeling. In die zin heeft mijn fractie een beetje een Noord/Zuidlijn gevoel bij deze wet: je kunt niet meer terug want je bent er al zo'n tijd mee bezig, maar als je goed nadenkt zou je ook zonder verder kunnen.

Alles afwegende hebben wij daarom besloten om tegen de wet te stemmen. Wij willen wel de minister een compliment maken voor het debat dat wij met haar gevoerd hebben, gegeven ook het feit dat zij nog maar zo kort bezig is met dit onderwerp.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de VVD, de OSF, D66, het CDA, ChristenUnie en de SGP voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Huijbregts-Schiedon c.s. (31953, letter I).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie is met algemene stemmen is aangenomen.

Ik schors de vergadering in afwachting van de initiatiefneemster van het volgende te behandelen wetsvoorstel, mevrouw Van Dijken, en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De vergadering wordt van 14.30 uur tot 14.48 uur geschorst.

Naar boven