23ste vergadering

Dinsdag 23 maart 2010

13.30 uur

Voorzitter: Van der Linden

Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:

Asscher, Van de Beeten, Benedictus, Van den Berg, Van Bijsterveld, De Boer, Böhler, Broekers-Knol, Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Duthler, Eigeman, Engels, Essers, Franken, Goyert, De Graaf, Hamel, Haubrich-Gooskens, Hendrikx, Hermans, Hillen, Ten Hoeve, Hofstra, Holdijk, Ten Horn, Huijbregts-Schiedon, Janse de Jonge, Van Kappen, Kneppers-Heijnert, Koffeman, Kox, Kuiper, Lagerwerf-Vergunst, Laurier, Leijnse, Leunissen, Van der Linden, Linthorst, Meindertsma, Meulenbelt, Meurs, Noten, Peters, Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Rosenthal, Schaap, Schouw, Schuurman, Slager, Slagter-Roukema, Smaling, Strik, Sylvester, Tan, Tiesinga, Vedder-Wubben, Vliegenthart, De Vries, De Vries-Leggedoor, Werner, Westerveld en Willems,

en de heer Hirsch Ballin, minister van Justitie, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Huizinga-Heringa, minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en mevrouw Bijleveld-Schouten, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

alsmede mevrouw Van Dijken, initiatiefneemster.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Elzinga, wegens bezigheden elders;

Flierman, wegens verblijf buitenslands;

Biermans en Swenker, wegens ziekte;

Terpstra, Bemelmans-Videc en Yildirim, wegens persoonlijke omstandigheden.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter:

Gehoord het College van Senioren deel ik de Kamer mede dat, indien vanmiddag stemming wordt gevraagd over het wetsvoorstel 31953, Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de stemming direct aansluitend aan de behandeling zal plaatshebben. Dat geldt ook voor eventuele moties.

De ingekomen stukken staan op een lijst die in de zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan het einde van deze editie.)

De voorzitter:

Op verzoek van de fractie van de ChristenUnie heb ik de heer De Boer aangewezen als lid van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat in plaats van mevrouw Lagerwerf-Vergunst. Voorts kan ik u mededelen dat de heer De Boer zijn lidmaatschap van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin heeft beëindigd.

Naar boven