Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemming over het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 23 maart 2010:

Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid van schade als gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel van naasten (28781);

b. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 23 maart 2010:

Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren strekkende tot het opnemen van bepalingen inzake bestuurlijke boetes (31814);

c. de derde termijn van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 23 maart 2010:

Vaststelling van overgangsrecht en wijziging van diverse wetten ten behoeve van de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (31953);

d. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 13 april in plaats van op 1 juni 2010:

Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State (30585);

e. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 13 april 2010 in plaats van op 18 mei 2010:

Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) (30826);

f. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te doen plaatsvinden op 27 april 2010 in plaats van op 30 maart 2010:

Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren) (31389);

g. het voorbereidend onderzoek van de volgende wetsvoorstellen door de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken te doen plaatsvinden op 20 april 2010 en de plenaire behandeling op 11 mei 2010 (onder voorbehoud):

Regels met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (31954);

Invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (31959);

h. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissies voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin te doen plaatsvinden op 20 april 2010 en de plenaire behandeling op 11 mei 2010 (onder voorbehoud):

Wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (31956);

i. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissies voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en voor Financiën te doen plaatsvinden op 20 april 2010 en de plenaire behandeling op 11 mei 2010 (onder voorbehoud):

Regels met betrekking tot de financiële functie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, hun bevoegdheid tot het heffen van belastingen en hun financiële verhouding met het Rijk (Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba);

j. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissies voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking te doen plaatsvinden op 20 april 2010 en de plenaire behandeling op 11 mei 2010 (onder voorbehoud):

Goedkeuring van verdragen met het oog op het voornemen deze toe te passen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en van het voornemen tot opzegging van verdragen voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (32047);

k. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissies voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin te doen plaatsvinden op 20 april 2010 en de plenaire behandeling op 11 mei 2010 (onder voorbehoud):

Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet bescherming persoonsgegevens BES) (32161);

l. de plenaire behandeling van de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie van onderzoek besluitvorming Irak (31847, D) te doen plaatsvinden op 11 mei 2010 (onder voorbehoud).

Naar boven