Ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Invoering van de regelgeving met betrekking tot de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) (31957):

Regeling van de uitvoering van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank (Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen) (32310).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer d.d. 5 maart 2010, inzake antwoorden op een aantal vragen van het lid Halsema over inlichtingen omtrent de inval in Irak nr. 2009Z12643 (griffienr. 141200.2);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, houdende goedkeuring van de op 20 november 2009 te Lyon totstandgekomen notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Internationale Politieorganisatie inzake privileges en immuniteiten voor verbindingsofficieren die door INTERPOL bij Europol te 's-Gravenhage gedetacheerd worden (Trb. 2009, 248 en Trb. 2010, 30), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 146083);

een, van alsvoren, inzake reactie op de brief van de vaste commissie voor Justitie van 19 januari 2010 inzake Wijziging Verordening (EG) nr. 881/2002 (griffienr. 145179.01);

een, van alsvoren, inzake rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (griffienr. 146085);

een, van alsvoren, inzake stand van zaken EU akkoorden met derde landen (griffienr. 146104);

een, van alsvoren, ten geleide van een fiche die werd opgesteld door de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen inzake Richtlijn betreffende Europees Beschermingsbevel (EB) (griffienr. 146105);

een, van alsvoren, houdende goedkeuring van het op 7 oktober 2009 te Brussel totstandgekomen verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Organisatie voor de veiligheid van de luchtvaart inzake de registratie van stagiairs (Trb. 2009, 203 en Trb. 2010, 52), alsmede een toelichtende nota bij het verdrag (griffienr. 146092);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken en de Raad Buitenlandse Zaken van 22 maart 2010 (griffienr. 146103);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake verlenging Nederlandse personele bijdrage aan de VN-vredesmissie in Sudan - UNMIS (griffienr. 146073);

een, van de minister van Justitie, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van het Verslag JBZ-raad, 25-26 februari 2010 (griffienr. 145946.01);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van het jaarplan Rechtspraak 2010 (griffienr. 146095);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 15 en 16 maart 2010 (griffienr. 146074);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen (griffienr. 146076);

een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken ("Gymnich") van 5 en 6 maart 2010 (griffienr. 146041.01);

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van het ontwerpbesluit houdende wijziging van enkele besluiten in verband met het gebruik van door de minister van Verkeer en Waterstaat aangewezen bijzondere bromfietsen in het verkeer (griffienr. 146106);

een, van de ministers van Economische Zaken en van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de kabinetsreactie Europa 2020 (griffienr. 146094);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake herverzekerde pensioenfondsen (griffienr. 146069).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Algemene Rekenkamer, inzake brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 26 februari 2010 betreffende informatievoorziening Europese dossiers (griffienr. 146001.01);

een, van alsvoren, ten geleide van de bevindingen Algemene Rekenkamer instroom, doorstroom en uitstroom (gesloten) jeugdzorg (griffienr. 146075);

een, van de directeur Programma Krachtig Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van informatie over de gemeentelijke indeling van Nederland (griffienr. 146102).

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden:

4. de volgende geschriften:

een, van H.S. te R., inzake vrijstelling invalide parkeerkaarten (30879) (griffienr. 145427.15);

een, van I.G. te V., inzake alsvoren (griffienr. 145427.18);

een, van L.L. de W., inzake alsvoren (griffienr. 145427.17);

een, van T.V., inzake alsvoren (griffienr. 142401.30).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Algemene Zaken en Huis der Koningin;

een, van D.S. en E.d. G., inzake opslag vingerafdrukken (31324) (griffienr. 143395.38).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissies voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin en voor Justitie;

een, van J.G.C.M. v.d. R. te D.H., inzake klacht wetswijziging wet op het hoger onderwijs (31821) (griffienr. 144860.27).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid;

een, Van W.W., inzake de Crisis- en herstelwet (32127) (griffienr. 145242.61);

een, Van T.v.d.S., inzake alsvoren (griffienr. 145142.82);

een, van H.H., inzake alsvoren (griffienr. 145242.54);

een, van S.S., inzake alsvoren (griffienr. 145242.54);

een, van fam. V., inzake alsvoren (griffie nr. 145242.54);

een, van M.M., inzake alsvoren (griffienr. 145242.54);

een, van W.v.d.G., inzake alsvoren (griffienr. 145242.54);

een, van L.V.B., inzake alsvoren (griffienr. 145242.54);

een, van R.v.d.W., inzake alsvoren (griffienr. 145242.54).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden van de commissies voor Verkeer en Waterstaat, voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis der Koningin en voor Justitie.

De Voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven