Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering) (27728).

(Zie vergadering van 19 november 2002.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Dupuis (VVD):

Voorzitter. De VVD-fractie heeft nog steeds grote problemen met dit wetsvoorstel. Kort samengevat betreft dit de volgende drie punten. Naar onze mening is er te weinig maatschappelijk draagvlak voor deze wet. Daarnaast achten wij de wet onuitvoerbaar. Tot slot vrezen wij voor de bureaucratisering die deze wet zal genereren.

Dit brengt de VVD-fractie ertoe om met de grootst mogelijke meerderheid tegen dit wetsvoorstel te stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en de VVD, exclusief het lid Bierman-Beukema toe Water, tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven