Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 8, pagina 248-249

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de behandeling van octrooiaanvragen die zijn ingediend op grond van de Rijksoctrooiwet (28329, R1718);

Invoering in de Algemene wet inzake rijksbelastingen van de mogelijkheid tot het doen van een collectieve uitspraak op massaal bezwaar (28349);

Wijziging van de Wet luchtvaart (geluidscertificaat en geluidsverklaring) (28357);

Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot het afschaffen van de gehaltespelingen van artikel 2 (28441);

Wijziging van de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele EEG-heffingen, de omzetbelasting en de accijnzen (28468);

Wijziging van belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de Belastingherziening 2001) (28487);

Enige wijzigingen van de Successiewet 1956 (28488);

Wijziging van de financiële toezichtwetten ter uitvoering van richtlijnen nr. 2000/12/EG en nr. 2000/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 november 2000 met betrekking tot de uitwisseling van informatie met derde landen (PbEG L 290) (28497);

Wijziging van de Binnenschepenwet teneinde te voorzien in een nadere omschrijving van het IJsselmeer, in het stellen van voorschriften aan het vaarbewijs bij beperkte medische geschiktheid en in de invoering van de plicht de meetbrief ter inzage te geven (28501);

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2003 (28600-IXB);

Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I) (28607);

Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II - overig fiscaal pakket) (28608).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake het voornemen om over te gaan tot het sluiten van twee uitvoeringsverdragen (griffienr. 129281);

een, van alsvoren, ten geleide van het op 30 augustus 2001 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Tweede Protocol bij het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika (Trb. 2001, 153 en Trb. 2002, 82), alsmede een toelichtende nota bij dit Protocol (griffienr. 129299);

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, inzake interne ACS-EU-akkoorden (griffienr. 129138.2);

een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten geleide van zes fiches die werden opgesteld door de werkgroep Beoordeling nieuwe commissievoorstellen inzake o.a. bescherming en instandhouding van het mariene milieu en inzake handel en ontwikkeling (griffienr. 128002.25);

een, van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het eindrapport van de stuurgroep Evaluatie medefinancieringsprogramma (griffienr. 129288);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van de geannoteerde agenda plus documenten van de JBZ-raad van 28 en 29 november 2002 (griffienr. 129279);

  • een, van alsvoren, inzake geannoteerde agenda JBZ-raad van 28 en 29 november 2002 (griffienr. 129279.1);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake instelling adviescommissie Beloning en rechtspositie ambtelijke en politieke topstructuur (griffienr. 129282);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Ecofin-raad van 5 november 2002 te Brussel (griffienr. 128003.18);

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van een overzicht van wijzigingen op het wetsvoorstel wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003) (griffienr. 129300);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van de rapportage 2002 (griffienr. 129277);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake verdeling van de procentuele ziekenfondspremie 2003 over werkgever en werknemer (griffienr. 129285);

een, van alsvoren, inzake aanwijzing ex WTG betreffende orthodontie (griffienr. 129297);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van een ontwerp-AMvB tabaksautomaten (griffienr. 129287);

een, van alsvoren, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van twee Bopz-besluiten (griffienr. 129298).

De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

3. de volgende missives:

een, van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, ten geleide van het rapport De toekomst van de nationale rechtsstaat (griffienr. 129296).

De voorzitter stelt voor deze missive voor kennisgeving aan te nemen. De bijlage is neergelegd bij het Centraal Informatiepunt ter inzage voor de leden;

4. de volgende geschriften:

een, van mr. M.M. Asbreuk-van Os te Rucphen, inzake wetsvoorstel 26089 (Titel 7.4 (huur) BW)) (griffienr. 128567.12).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de bijzondere commissie voor de Herziening van het Burgerlijk Wetboek en van de vaste commissie voor Volkshuisvesting;

een, van Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen te Woerden, inzake wetsvoorstel 27728 (Regeling leerlinggebonden financiering) (griffienr. 128240.55);

een, van D. Hertzberger te Eindhoven, inzake alsvoren (griffienr. 128240.56).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Onderwijs;

een, van burgemeester en wethouders van Winterswijk, inzake afschaffing van de OZB-belasting voor woningen (griffienr. 129035.16);

een, van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, inzake alsvoren (griffienr. 129035.17);

een, van het college van burgemeester en wethouders van Losser, inzake alsvoren (griffienr. 129035.18);

een, van de voorzitter van Commissie Gedistilleerd te Schiedam, inzake Belastingplan 2003, verhoging alcoholaccijns (griffienr. 129145.1);

een, van Stichting Grensarbeid te Putte, inzake wetsvoorstel 28259 (vermijden van dubbele belasting) (griffienr. 128803.4).

  • Deze geschriften worden van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Financiën;

een, van burgemeester en wethouders van Oss, inzake gesubsidieerde arbeid (griffienr. 129283).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

een, van Geestelijke Gezondheidszorg Nederland te Utrecht, inzake voorhangprocedure modernisering AWBZ/Besluit Zorgaanspraken AWBZ (griffienr. 129280).

  • Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden en plv. leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

een adres, van J.Th.A. Brandt-van Wetten te Alphen a/d Rijn, inzake verzoek om betalingsregeling (griffienr. 129278);

een adres, van J.A. Dullens te Neerbeek, inzake een betalingsregeling (griffienr. 129290).

  • Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften.

De voorzitter stelt voor, deze geschriften voor kennisgeving aan te nemen.