8 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van het lid Van Veldhoven stel ik voor, haar motie op stuk 28973, nr. 102 opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, genoemde termijn van twee maanden voor deze motie opnieuw gaat lopen.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het wetsvoorstel Bepalingen ter versterking van de zeggenschap en bescherming tegen geweld in de zorgrelatie van cliënten in de AWBZ-zorg (Beginselenwet AWBZ-zorg) (33109);

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen (33017).

Tevens stel ik voor, dinsdag aanstaande te stemmen over het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Harenkarspel, Schagen en Zijpe (33137) en het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Graafstroom, Lieseveld en Nieuw-Lekkerland (33138).

Ik stel ten slotte voor, toe te voegen aan de agenda:

  • - het VAO armoede- en schuldenbeleid, met als eerste spreker het lid Karabulut;

  • - het VAO waterkwaliteit, met als eerste spreker het lid Jacobi.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Gisteren is een rapport gepubliceerd van het onderzoeksbureau NYFER, waaruit naar voren komt dat de zorgkosten voornamelijk zijn gestegen – anders dan door de vergrijzing – doordat de zorg door artsen wordt afgerekend per verrichting. Ik vraag hierover een debat aan met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Mevrouw Gerbrands (PVV):

Ik zou de minister eerst om een reactie op het rapport willen vragen. Dan bekijken wij daarna wel wat wij er verder mee doen.

De heer Van der Veen (PvdA):

Voorzitter. Het zal u niet verbazen dat wij voor een debat zijn. Bij de begrotingsbehandeling hebben wij hiervan een punt gemaakt. Om die reden hebben wij ook, helaas niet met de SP, tegen de begroting gestemd. Wij zijn dus voorstander van een debat.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

De fractie van GroenLinks wil ook graag een debat. Dan komt de brief van het kabinet vanzelf.

Mevrouw Smilde (CDA):

De fractie van het CDA wil eerst een reactie van het kabinet.

De heer Mulder (VVD):

Mijn fractie is blij dat de SP dit rapport blijkbaar goed vindt. Een van de aanbevelingen in het rapport is namelijk dat wij de risicoverevening moeten afschaffen. Daar is de SP altijd tegen geweest. Ik ben dus blij dat mevrouw Leijten dit rapport omarmt.

De voorzitter:

Maar wat is uw advies?

Mevrouw Leijten (SP):

Dus de VVD-fractie steunt het debat. Dat is mooi!

De heer Mulder (VVD):

Ik moest even kwijt dat de SP wat meer inzicht krijgt. Het ligt voor de hand dat wij eerst een brief vragen en aan de hand van die brief bekijken of we een debat gaan voeren.

Mevrouw Berndsen (D66):

Steun voor een brief en een debat.

De voorzitter:

Er is nog geen steun van een meerderheid van de Kamer. Er is wel steun voor een brief. Als die brief er is, kunnen wij het opnieuw bekijken.

Mevrouw Leijten (SP):

Dan lijkt het mij goed dat die brief er snel komt. De minister heeft zelf in Het Parool aangegeven dat zij het niet nodig vindt om op het rapport te reageren. Het onderwerp heeft te maken met de stijging van de zorgkosten en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Het lijkt mij dus heel goed dat die brief er snel is. Laten we zeggen: dinsdag. Als niet inhoudelijk gereageerd kan worden, lezen wij dat dinsdag wel. Het lijkt mij goed dat wij dit niet te lang laten liggen. De bezuinigingen vliegen ons namelijk om de oren en in het rapport staat dat de manier van betalen de zorgkosten opdrijft.

De voorzitter:

Uw motivering is helder. Ik zal dit deel van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik heb nog een verzoek, maar ik heb verzuimd om dat aan te melden. Afgelopen dinsdag heb ik gevraagd om een reactie van de minister op de aanbeveling van de Nationale ombudsman om de Inspectie voor de Gezondheidszorg ook te laten ingaan op individuele gevallen. Wij hebben van de minister wel een reactie gekregen over een falende chirurg en de wetenschap van de inspectie. Ik vind die reactie voorlopig afdoende, maar ik doe toch een rappel voor dat andere verzoek. Ik ontvang de reactie graag voor dinsdag, omdat het wel van belang is dat de inspectie die werkwijze alvast verandert, als wij niet spreken over de inspectie.

De voorzitter:

Ik zal ook dit deel van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Berndsen.

Mevrouw Berndsen (D66):

Voorzitter. Namens mijn collega Koşer Kaya en mede namens de heer Klaver van GroenLinks en mevrouw Hamer van de Partij van de Arbeid vraag ik een dertigledendebat aan over het bericht dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief heeft gestuurd naar de gemeente Amsterdam dat kinderen van asielzoekers geen stage mogen lopen.

De voorzitter:

Ik zal uw verzoek opnemen op de lijst met dertigledendebatten.

Mevrouw Berndsen (D66):

Ik heb nog een verzoek. Op 21 maart jongstleden is er een algemeen overleg opvang en terugkeer geweest. Daarbij is een VAO aangevraagd, maar dat is tot op de dag van vandaag nog niet gepland. Mijn collega Schouw verzoekt om dat met spoed te plannen.

De voorzitter:

Dat zullen wij bekijken. Het is overigens een drieminutendebat.

Mevrouw Hamer (PvdA):

Voorzitter. Het gaat zo wel heel snel. Dat is heel prettig, maar ik wil toch de collega's van de andere fracties de gelegenheid geven om het verzoek om het eerste debat te steunen. Als zij willen meedoen, hoeven wij het geen dertigledendebat te laten zijn en kunnen wij het wellicht sneller houden. Indachtig de motie-Spekman/Van Hijum vraag ik of in ieder geval de fractie van het CDA dit verzoek wil steunen.

De voorzitter:

Ja, maar u vraagt om een dertigledendebat. Er zijn dertig leden, dus ik heb ja gezegd.

Mevrouw Hamer (PvdA):

Mij is gevraagd of ik het verzoek om een debat wilde steunen. Dat heeft mevrouw Berndsen verwoord, maar wij hebben het nog niet over een dertigledendebat gehad. Ik nodig de collega's graag uit om het verzoek om een debat te steunen.

Mevrouw Berndsen (D66):

Natuurlijk hebben wij er geen enkel bezwaar tegen om er een volwaardig debat van te maken.

De voorzitter:

Dan hoor ik graag het advies van de andere leden.

De heer Van Hijum (CDA):

Voorzitter. Ik wijs er graag op dat dit verzoek eigenlijk overbodig is, omdat wij in de commissie uitgebreid hierover hebben gesproken en hebben afgesproken dat er sowieso een debat zal komen. Amsterdam is namelijk niet de eerste en de enige gemeente waar deze kwestie speelt, dit speelt in meerdere gemeenten. Bovendien is de zaak onder de rechter. Wij hebben afgesproken om de uitspraak van de rechter bij dat debat te betrekken. Die uitspraak wordt binnen enkele weken verwacht, dus ik stel voor dat wij dan dat debat voeren.

De voorzitter:

Dank u wel. Volgens mij was er al namens de heer Klaver gesproken.

De heer Klaver (GroenLinks):

Voorzitter. Het verzoek om het debat was mede namens mijn fractie ingediend. De zaak is nu wel veranderd, omdat de heer Kamp vanochtend in de Volkskrant heeft aangegeven dat er gewoon boetes worden uitgedeeld aan gemeenten terwijl de Kamer een motie heeft aangenomen waarin wordt gesteld dat er een oplossing moet komen. Eerder was ik het volledig eens met de lijn die de heer Van Hijum schetste. Ik denk dat het nu zaak is dat er snel een debat wordt gevoerd en dat er tot die tijd geen boetes worden uitgedeeld door de minister. Dat is volgens mij niet in lijn met de motie die hier is aangenomen.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Ik sluit mij van harte aan bij de woorden van de heer Klaver van GroenLinks. Als het onder de rechter is, worden er ook geen boetes uitgedeeld, wordt de rechtszaak afgewacht en hebben wij daarna een volwaardig debat. Als er boetes worden uitgedeeld, moet dit heel snel opgehelderd worden en moet de minister dat uitleggen.

De heer De Jong (PVV):

Voorzitter. De PVV-fractie heeft op dit moment geen behoefte aan een debat. Er zijn door mijn collega Harm Beertema schriftelijke vragen gesteld. Wij wachten de beantwoording daarvan af.

Mevrouw Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD):

Voorzitter. Ook wij hebben geen behoefte aan dit debat, omdat wij nog wachten op de rechterlijke uitspraak. Om diezelfde reden heeft mevrouw Koşer Kaya het dertigledendebat dat tot voor kort op de rol stond, juist teruggetrokken. Aangezien die rechterlijke uitspraak er nog steeds niet is, lijkt het mij verstandig dat wij die afwachten.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Er worden op dit moment sancties uitgedeeld, dus mijn fractie steunt het verzoek om een normaal debat.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Steun voor het debat. Ik begrijp dat de gemeente Amsterdam aan minister Kamp heeft gevraagd om te reageren op de uitspraak van de Kamer hierover. Ik neem aan dat minister Kamp de gemeente Amsterdam een keurige brief stuurt met een antwoord. Ik krijg heel graag een afschrift daarvan aan de Kamer, het liefst deze week.

De heer Brinkman (Brinkman):

Voorzitter. Ook het lid Brinkman heeft geen behoefte aan een debat hierover.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Dat geldt ook voor de SGP-fractie.

Mevrouw Berndsen (D66):

Inderdaad heeft mevrouw Koşer Kaya dat debat al eerder aangevraagd, en omdat die zaak onder de rechter was, heeft zij in samenspraak met de commissie besloten om het debat op te schorten en er mogelijk een AO van te maken. Maar ondertussen zet de minister zelf met zijn brief de zaak op scherp. Dat is de reden waarom ik hier opnieuw een dertigledendebat wil aanvragen.

De voorzitter:

Er is steun voor een dertigledendebat, en niet voor een groter debat.

Het woord is aan mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Voorzitter. Het lijkt een beetje een wedstrijdje te worden wie de Zeeuwen het langst voor de gek kan houden. Het lijkt de Partij voor de Dieren goed als we daar eens een einde aan maken, vooral omdat wij ons zorgen maken over de natuur in het Westerscheldegebied. We hebben begrepen dat staatssecretaris Bleker in onderhandeling is met de Europese Commissie over het deels onderwater zetten van de Hedwigepolder. Dat is niet precies de inzet die hij met de Kamer had gedeeld. Het lijkt me dat ook de CDA-fractie daarover opheldering wil. Ik wil heel graag de precieze onderhandelingsinzet voor morgen 12.00 uur naar de Kamer zien komen, en een spoedige inplanning van het al aangevraagde debat erover.

De voorzitter:

Ik wilde dit deel van het stenogram eigenlijk gewoon doorgeleiden. Akkoord?

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. Gisteren heb ik in de procedurevergadering van de vaste commissie voor ELI om een brief over de stand van zaken gevraagd. Ik heb de staatssecretaris gevraagd om, zodra de onderhandelingen zijn afgerond, zo snel mogelijk met een brief naar de Kamer te komen en daarin absoluut de financiële aspecten van dit voorstel op te nemen. Maar ik vind het verzoek van mevrouw Ouwehand om een reactie op dit stuk, dat eigenlijk op straat ligt, toch ook heel gerechtvaardigd.

Mevrouw Jacobi (PvdA):

Voorzitter. Steun voor het verzoek voor een brief voor morgen 12.00 uur. Er ligt al een debataanvraag van mijn fractie sinds januari. Ik zou heel graag willen dat in die brief wordt ingezet op de verdere routing. Verder vraag ik of daarin ook kan worden gemeld wat de inzet wordt voor de onderhandelingen met België en richting Europa.

De voorzitter:

Ik zal dit deel van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Gesthuizen.

Mevrouw Gesthuizen (SP):

Voorzitter. Gisteren is mij via een e-mail van iemand van de Stichting Mea Culpa, de organisatie voor de slachtoffers van het misbruik in de rooms-katholieke kerk, bekend geworden dat er een pastoor is die het nodig vindt om de namen van enkele klagers over seksueel misbruik te verspreiden. Ik krijg hierop graag een reactie, zodat we die kunnen betrekken bij het sowieso al op de agenda staande debat over castraties in de rooms-katholieke kerk. Dat debat zal ongetwijfeld ook breder getrokken worden, naar de hulpverlening aan slachtoffers. Ik krijg graag een reactie, in ieder geval van de minister van Veiligheid en Justitie, op deze stukken. Ik overhandig deze stukken nu aan u, voorzitter. De namen van de klagers staan erin, dus ik verzoek u de stukken onderhands door te geleiden naar het kabinet. Ter informatie heb ik voor de leden een voorbeeld gegeven van het retourformulier, waarop de namen van deze mensen zijn weg gelakt. Dat mag verspreid worden onder de leden van de Kamer.

De voorzitter:

Ik zal dit verzoek doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Ortega-Martijn.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

Voorzitter. Namens mijn collega Slob wil ik rappelleren. Hij heeft schriftelijke vragen ingediend op 6 februari 2012 aan de minister van I en M, over de interoperabiliteit op het spoor op het grenstraject Arnhem-Emmerich. Ik wil graag dat de minister op korte termijn reageert op deze vragen.

De voorzitter:

Wij zullen rappelleren.

Het woord is aan mevrouw Voortman.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Je zult zien dat hij net binnenkomt op het moment dat ik hier sta …

De voorzitter:

Hij is binnen!

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

De nota van wijziging is binnen. Wij hebben om 12.30 uur een debat over de huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen. Ik had gevraagd om uitstel, omdat de nota van wijziging nog niet binnen is, maar ze is nu binnen. Ik heb er geen kennis van kunnen nemen, en ik zou het raar vinden als andere fracties dat wel uitgebreid hebben kunnen doen. Ik stel daarom voor om het debat uit te stellen, zodat we als Kamer de nota zorgvuldig kunnen bekijken.

Mevrouw Karabulut (SP):

Die behoefte heb ik ook.

De heer Van der Veen (PvdA):

Mede namens de D66-fractie zeg ik: geen steun voor uitstel.

Mevrouw De Boer (VVD):

Wij willen geen uitstel. Het debat moet gewoon om 12.30 uur beginnen.

De heer Van Bochove (CDA):

We kennen de inhoud van de nota van wijziging niet letterlijk, maar de minister heeft gisteren precies verteld wat daarin staat. Ik heb geen behoefte aan uitstel van het debat.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):

Als een fractie net binnengekomen stukken nog even goed wil bekijken zodat het debat zorgvuldig kan worden gevoerd, dan steunen we dat altijd.

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie):

We hebben geen behoefte aan uitstel.

De heer Lucassen (PVV):

We hebben geen behoefte aan uitstel. We weten wat erin staat.

De voorzitter:

Ik constateer dat er geen steun is voor uitstel van het debat.

Het woord is aan de heer Pechtold.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Ik heb een probleem met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Op 27 maart heb ik in het vragenuur vragen gesteld over de Nederlandse opstelling in Brussel ten aanzien van Israël. De staatssecretaris zei toen over een resolutie waarover we spraken: in de Europese Raad is niet besproken om daartegen te stemmen. Dat klopt. In de Europese Raad is dat niet besproken. Dat is echter wel gebeurd in de Raad Buitenlandse Zaken. Dat blijkt vandaag uit een reconstructie in NRC Handelsblad. Dat is naar mijn gevoel "onvolledig informeren". Daar komt nog bij dat de staatssecretaris zei: ongeveer tien à twaalf landen hebben in Brussel dezelfde opstelling gekozen als Nederland, namelijk dat we ons zouden onthouden van stemming over deze resolutie in de VN-Mensenrechtenraad. Vandaag blijkt dat ook dat niet klopt. Nederland heeft namelijk, als enige land, aangedrongen op een tegenstem. Dat is "onjuist informeren van de Kamer".

We hebben vanavond om 18.30 uur een AO met de minister van Buitenlandse Zaken – de staatssecretaris verving hem destijds – en ik wil voor 18.00 uur een heldere brief van het ministerie hebben over hoe dit zo gekomen is. Daarbij wil ik ook een uitgelekte mail van ambtenaren aan Brusselse collega's betrekken. In die mail dreigen de ambtenaren dat zolang niets ondernomen wordt om de veiligheid van interne EU-besprekingen te garanderen en het lekken van informatie te voorkomen, Nederland de besprekingen van alle rapporten en discussies over de Palestijnse gebieden zal opschorten. Dat is een ongelooflijk dreigement aan Brusselse collega's. Ik ontvang dus graag voor 18.00 uur uitgebreide informatie van de minister. Als het nodig is dat de staatssecretaris vanavond bij het AO aanwezig is, nodig ik hem daartoe van harte uit.

De voorzitter:

We zullen dit verzoek middels het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Hamer.

Mevrouw Hamer (PvdA):

Voorzitter. In vervolg op het begin van deze regeling van werkzaamheden vraag ik aan minister Kamp een brief waarin hij ons aangeeft dat zolang de zaak onder de rechter is, er een opschortende werking is betreffende de boetes voor het inzetten van illegale kinderen voor stages. Ik doe dit verzoek mede namens de fracties van GroenLinks, D66 en de SP.

De voorzitter:

Ik zal het verzoek doorgeleiden naar het kabinet en ik zal een snelle reactie daarop vragen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven