9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Eenenveertig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 24 januari 2012 de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33000-XIII, 33090-VIII, 32811, 32830, 33090-G, 33090-F, 33090-C, 33090-B, 33090-A, 33090-XVI, 33090-XV, 33090-XIII, 33090-XII, 33090-X, 33090-IXA, 33090-VII, 33090-VI, 33090-III, 33090-IIB, 33090-IIA, 33090-I, 33000-F, 33000-C, 33000-B, 33000-A, 33000-XVI, 33000-XV, 33000-XII, 33000-X, 33000-IXB, 33000-IXA, 33000-VIII, 33000-VII, 33000-VI, 33000-III, 33000-IIB, 33000-IIA, 33000-I, 32721, 32577 en 31841 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Antwoord op schriftelijke vragen uit eerste termijn algemeen overleg Postmarkt van 21 december 2011 – 29502-79

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

De borging van de kwaliteit van mediation – 29528-7

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 december 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie van de leden Van der Werf en Wiegman-van Meppelen Scheppink (33000-XIII, nr. 69) inzake decentrale energiesystemen – 31239-128

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 23 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet – 32127-149

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 20 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Herziening verordening Brussel I – 32582-7

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 20 januari 2012

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Afschrift van de brief aan de Unie van Waterschappen over de waterschapsverkiezingen 2012 – 2012Z00913

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 20 januari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van de beantwoording van de vragen van de leden van de VVD-fractie in de Eerste Kamer over het Commissievoorstel voor een facultatief gemeenschappelijk Europees kooprecht – 2012Z00916

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 20 januari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Afschrift van een brief van Postbus 51 Informatiedienst over een burgerbrief aangaande wetgeving Bonaire – 2012Z00952

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies – 23 januari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Reactie m.b.t. het leveren van medicatielijsten door apothekers aan thuiszorgorganisaties – 2012Z00980

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 23 januari 2012

Doorzenden aan de betrokken commissie(s)

Naar boven