Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over een gezonde leefstijl, te weten:

- de motie-Uitslag/Bouchibti over een plan van aanpak ter bestrijding van gehoorbeschadiging (31839, nr. 27);

- de motie-Uitslag over een doelmatiger campagnebeleid gericht op jongeren (31839, nr. 28);

- de motie-Smits/Langkamp over een plan van aanpak voor snoep- en frisdrankautomaatvrije scholen (31839, nr. 29);

- de motie-Smits/Langkamp over een verbod op reclame voor ongezonde voeding (31839, nr. 30);

- de motie-Voordewind over omgevingsaanpassingen ter voorkoming van gehoorschade (31839, nr. 31).

(Zie vergadering van 20 januari 2010.)

De voorzitter:

De motie-Smits/Langkamp (31839, nr. 29) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het aantal kinderen met overgewicht in rap tempo toeneemt;

overwegende dat snoep- en frisdrankautomaten in scholen kinderen verleiden tot het nuttigen van ongezond voedsel;

van mening dat een school het goede voorbeeld hoort te geven op het gebied van voeding;

verzoekt de regering, er in overleg met de schoolbesturen voor te zorgen dat alle schoolgebouwen vanaf het schooljaar 2010-2011 snoep- en frisdrankautomaatvrij zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 33 (31839).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Aangezien de motie-Smits/Langkamp (31839, nr. 30) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

In stemming komt de motie-Uitslag/Bouchibti (31839, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Uitslag (31839, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Smits/Langkamp (31839, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind (31839, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven