Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2010 (32123-V), te weten:

- de motie-Ferrier over onderzoek naar de bestedingsdruk op het budget voor ontwikkelingssamenwerking (32123-V, nr. 14);

- de motie-Voordewind over inzetten van kennis van pas afgestudeerde hbo'ers (32123-V, nr. 15);

- de motie-Vendrik over belastingontduiking en -ontwijking ten koste van ontwikkelingslanden (32123-V, nr. 16);

- de motie-Van der Staaij over waarborging van de additionaliteit van uitgaven voor schuldkwijtschelding (32123-V, nr. 17).

(Zie wetgevingsoverleg van 2 november 2009.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Ferrier (32123-V, nr. 14) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Op verzoek van de heer Voordewind stel ik voor, zijn motie (32123-V, nr. 15) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Vendrik (32123-V, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij (32123-V, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, D66 en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Vendrik (GroenLinks):

Voorzitter. Nu de motie op stuk nr. 16 is aangenomen, zou ik graag van het kabinet, in het bijzonder van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking en van de beide bewindslieden van het ministerie van Financiën, willen weten hoe zij de uitvoering van deze motie ter hand nemen.

De voorzitter:

Wij zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Naar boven