Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over visserij, te weten:

- de motie-Ouwehand/Van Gent over het nakomen van internationale verplichtingen (29675, nr. 53);

- de motie-Polderman over borging van planologische claims (29675, nr. 54);

- de motie-Van Gent/Ouwehand over onderzoek naar sluiting van een deel van ecologische hoofdstructuur Noordzee voor visserij (29675, nr. 55);

- de motie-Jacobi over onderzoek naar visserij in beschermde gebieden (29675, nr. 56);

- de motie-Jacobi over aanmelding van de Centrale Oestergronden als beschermd gebied (29675, nr. 57);

- de motie-Neppérus over randvoorwaarden voor een economisch gezonde mosselsector (29675, nr. 58);

- de motie-Graus over bescherming van de visserij tegen activistische vormen van natuur- en milieupaniek (29675, nr. 59).

(Zie vergadering van 29 oktober 2008.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Jacobi stel ik voor, haar moties (29675, nrs. 56 en 57) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Gent (29675, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Polderman (29675, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent/Ouwehand (29675, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Neppérus (29675, nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Graus (29675, nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven