Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer invoering van leerrechten in het hoger onderwijs, herziening van de collegegeldsystematiek, invoering van het collegegeldkrediet en invoering van een nieuw aflossingssysteem (financiering in het hoger onderwijs) (30387), en over:

- de motie-Joldersma c.s. over het informatiesysteem Studielink voor invoering van leerrechten (30387, nr. 41);

- de motie-Tichelaar/Bakker over het leerrechtendeel van de WFHO (30387, nr. 42);

- de motie-Tichelaar c.s. over het niet laten toenemen van structurele uitvoeringslasten (30387, nr. 43);

- de motie-Tichelaar/Kraneveldt over een incidentele bekostiging ad 15 mln. (30387, nr. 44);

- de motie-Tichelaar c.s. over studenten die overstappen van instelling (30387, nr. 46);

- de motie-Vergeer over de schakelprogramma's (30387, nr. 47);

- de motie-Vergeer over afzonderlijke financieringsstelsels hbo en wo (30387, nr. 48);

- de motie-Vergeer over het voorhangen van de AMvB inzake bekostiging (30387, nr. 49);

- de motie-Vergeer over finale beoordeling van het leerrechtendeel (30387, nr. 69);

- de gewijzigde motie-Tichelaar/Bakker over de Raulinvergoeding (30387, nr. 70);

- de motie-Visser/Slob over de onderwijsopslag (30387, nr. 71);

- de motie-Joldersma c.s. over de Open Universiteit (30387, nr. 72).

(Zie vergadering van 6 juni 2006.)

De voorzitter:

Met de Kamer is vorige week afgesproken om vandaag alleen te stemmen over de ingediende amendementen en moties. Over het wetsvoorstel zelf zal volgende week worden gestemd.

Het amendement-Bakker (stuk nr. 33) is ingetrokken. Ook het amendement-Tichelaar (stuk nr. 54) is ingetrokken.

De aanhef van artikel I en de aanhef en punt 1 van onderdeel A worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 65 voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Punt 2 van onderdeel A, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Visser (stuk nr. 32, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 32 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bakker (stuk nr. 75, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de LPF en de Groep Nawijn voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 75 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Onderdeel B wordt stemming zonder aangenomen.

In stemming komt het amendement-Visser/Slob (stuk nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel C, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Visser/Slob (stuk nr. 55), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Tichelaar/Joldersma (stuk nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel D, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Tichelaar/Joldersma (stuk nr. 51), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bakker (stuk nr. 67, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 67 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Onderdeel E, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bakker (stuk nr. 67, I) wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Visser (stuk nr. 66, I) tot het invoegen van een nieuw onderdeel Ea.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de Groep Wilders en de VVD voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 66 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel Ea wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen F tot en met Q en de aanhef van onderdeel R worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Slob c.s. (stuk nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP, de LPF en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 7.42a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 7.42b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, III), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Joldersma (stuk nr. 73, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 73 voorkomende nader gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 7.42c, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Joldersma (stuk nr. 73, I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bakker (stuk nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Tichelaar/Bakker (stuk nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 7.42d, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Tichelaar/Joldersma (stuk nr. 26, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de LPF en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 26 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Joldersma c.s. (stuk nr. 74, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 74 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Artikel 7.42e, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Tichelaar/Joldersma (stuk nr. 26, I) en het amendement-Joldersma c.s. (stuk nr. 74, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 7.42f wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kraneveldt/Joldersma (stuk nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de Groep Wilders tegen dit amendement heeft gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ten gevolge van het aannemen van dit amendement zijn het amendement-Kraneveldt (stuk nr. 56) en het amendement-Bakker (stuk nr. 35) vervallen.

Artikel 7.42g, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kraneveldt/Joldersma (stuk nr. 30), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 7.42h wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 7.42i, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, VI) en het amendement-Joldersma c.s. (stuk nr. 74, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 7.42j, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-Joldersma (stuk nr. 73, II), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Jungbluth (stuk nr. 68) tot het invoegen van een artikel 7.42k.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel R wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel S, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, VIII), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Sa wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel T, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, IX), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Kraneveldt/Bakker (stuk nr. 59).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de Groep Wilders, D66, de ChristenUnie, de LPF en de Groep Nawijn voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel U, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, X), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel V, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, XI), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel W wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel X, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, XII), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Y wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel Z, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, XIII), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel AA wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bakker/Kraneveldt (stuk nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de LPF en de Groep Nawijn voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Joldersma (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de LPF en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Onderdeel BB, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bakker/Kraneveldt (stuk nr. 76) en het amendement-Joldersma (stuk nr. 17), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen CC tot en met KKa, de aanhef en artikel 18.55 van onderdeel LL worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 18.56, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, XIV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 18.57, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Joldersma/Tichelaar (stuk nr. 65, XV), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 18.58 en 18.59 worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Door de aanneming van het amendement-Tichelaar/Joldersma (stuk nr. 26, II) is een artikel 18.59a ingevoegd.

De artikelen 18.60 tot en met 18.61b worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II, IIa, III, alsmede de aanhef en de onderdelen A tot en met Ea van artikel IV worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Tichelaar (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66 en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel F wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen G tot en met S worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Tichelaar/Joldersma (stuk nr. 27) tot het invoegen van een onderdeel T.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de LPF en de Groep Nawijn voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel IV wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen V tot en met VII worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Joldersma (stuk nr. 63, I) tot het invoegen van een artikel VIIa.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de LPF en de Groep Nawijn voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 63 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Tichelaar (stuk nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de Groep Nawijn voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Artikel VIII, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Bakker (stuk nr. 67, II), het gewijzigde amendement-Tichelaar (stuk nr. 64) en het gewijzigde amendement-Joldersma (stuk nr. 63, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Zoals gezegd, stemmen wij de volgende week over het wetsvoorstel.

Dan gaan wij nu stemmen over de moties die zijn ingediend bij de behandeling van dit wetsvoorstel.

Aangezien de gewijzigde motie-Tichelaar/Bakker (30387, nr. 70) en de motie-Joldersma c.s. (30387, nr. 72) zijn ingetrokken, maken zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

De motie-Visser/Slob (30387, nr. 71) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat instellingen voor hoger onderwijs in de nieuwe financieringssystematiek via zogenaamde "leerrechten" in toenemende mate bekostigd worden naar rato van het aantal studenten dat in een studiejaar is ingeschreven;

van mening dat naast deze vorm van vraagsturing instellingen in staat moeten worden gesteld kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod in stand te houden of op te bouwen los van conjunctuur of tijdelijke aantrekkingskracht;

concluderende dat het van belang is dat instellingen een voorspelbare meerjarige basisbekostiging ontvangen ten behoeve van de kwaliteit en continuïteit;

van mening dat kwaliteitsbevordering vereist dat niet gebleken achterstand moet worden gecompenseerd, maar bewezen voorsprong moet worden bevorderd;

van mening dat instellingen achteraf openbaar en transparant verantwoording afleggen op basis van vooraf gestelde doelen;

verzoekt de regering, het bekostigingsbesluit WHW 2008 zodanig in te richten dat:

  • - de onderwijsopslag ook na 2010 wordt gecontinueerd op basis van meerjarige afspraken (charters);

  • - de hoogte van de geplande onderwijsopslag met ingang van 2010 opnieuw wordt bezien in relatie tot de hoogte van de geplande diplomaopslag;

  • - tijdig in overleg wordt getreden met de instellingen opdat strategische plannen die de basis vormen voor de dynamische onderwijsopslag kunnen worden ontvangen en beoordeeld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Visser en Slob. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 79 (30387)

Ik constateer dat wij direct over deze gewijzigde motie kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Joldersma c.s. (30387, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tichelaar/Bakker (30387, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tichelaar c.s. (30387, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tichelaar/Kraneveldt (30387, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, de LPF en de Groep Nawijn voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Tichelaar c.s. (30387, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vergeer (30387, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vergeer (30387, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vergeer (30387, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vergeer (30387, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Visser/Slob (30387, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Wij zijn nu toe aan de stemming over de drie wetsvoorstellen in verband met de gemeentelijke herindeling van Midden-Limburg (30360, 30358, 30359). Mij is gevraagd om eerst over de ingediende amendementen bij de drie wetsvoorstellen te stemmen en daarna over de wetsvoorstellen zoals ze dan luiden.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Fierens (PvdA):

Voorzitter. De Partij van de Arbeid vindt het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling van Midden-Limburg geen goed voorstel, vooral omdat er geen ruimte is voor de centrumgemeenten. Daarom hebben wij de voorgestelde alternatieven goed onderzocht. Jammer genoeg hadden wij weinig tijd en ruimte om het draagvlak voor die alternatieven te onderzoeken. Er was wel draagvlak voor een gedeelte van de voorliggende wetsvoorstellen. Daarom zullen wij er alsnog voor stemmen.

De heer Jungbluth (GroenLinks):

Voorzitter. In het debat vorige week over de herindeling van Midden-Limburg zat mijn fractie moeilijk, omdat de voorstellen van die provincie op vrijwel alle punten niet op de instemming van mijn fractie en de provinciale staten konden rekenen. Mijn fractie pleegt bij herindelingen de betrokken GroenLinksfractie in de provinciale staten te volgen.

In het debat tekende zich aanvankelijk een meerderheid af voor voorstellen die aanmerkelijk dichter bij onze ideeën in de buurt liggen. In deze voorstellen werden namelijk de stedelijke kernen versterkt, wat nodig is om de sociale problematiek in de regio te kunnen oplossen.

Mijn fractie had vandaag graag voorgesteld om die nieuwe plannen alsnog in Limburg bespreekbaar te maken. Op die manier zou kunnen worden getoetst of deze plannen voldoende lokale ondersteuning zouden kunnen krijgen. Sinds gisteren ziet het er echter naar uit dat er geen Kamermeerderheid is voor de nieuwe voorstellen. Omdat de oude voorstellen niet op de instemming van onze statenfractie mogen rekenen, rest mijn fractie niets anders dan beide sets van voorstellen geen steun te verlenen.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Elke herindeling die van onderop komt en gesteund wordt door de betrokken gemeenten, kan op steun van de D66-fractie rekenen. Op één voorstel na, de samenvoeging van Roermond en Swalmen, is dat het geval.

Mijn fractie kent de grote problemen waarmee Roermond kampt. Wij willen deze gemeente dan ook zeker tegemoetkomen. In de andere stemverklaringen is overigens terecht opgemerkt dat hiervoor eigenlijk meer tijd uitgetrokken zou moeten worden. Ik heb daar in het debat ook om gevraagd, maar helaas was daarvoor geen meerderheid te vinden. Gevolg is dat wij moeten beslissen over een voorstel waarin de gemeente Swalmen tegen haar zin wordt heringedeeld. Dat is de reden dat mijn fractie tegen deze herindeling zal stemmen.

Naar boven