Aan de orde zijn de stemmingen over moties ingediend in het debat over de regeringsverklaring, te weten:

- de motie-Van Nieuwenhoven c.s. over het aandeel van groene stroom in elektriciteitsgebruik (28375, nr. 27);

- de motie-Van Nieuwenhoven c.s. over een eenduidige taaktoedeling voor de politie en de handhaving van de openbare orde (28375, nr. 28);

- de motie-Van Nieuwenhoven c.s. over het recht op zorg (28375, nr. 29);

- de motie-Halsema c.s. over de heffingskorting voor groene en sociaal-ethische beleggingen (28375, nr. 30);

- de motie-Halsema c.s. over de arbeidsverhoudingen bij de overheid (28375, nr. 31);

- de motie-Halsema c.s. over veroordeling van de onaanvaardbare situatie waarin politici en burgers worden bedreigd (28375, nr. 32);

- de motie-Marijnissen c.s. over de wachtgeldregeling voor oud-bewindslieden (28375, nr. 33);

- de motie-Th.C. de Graaf c.s. over een koerswijziging in de behandeling van ambtenaren (28375, nr. 34);

- de motie-Th.C. de Graaf c.s. over de kenniseconomie (28375, nr. 35);

- de motie-Th.C. de Graaf c.s. over het cultuurbeleid (28375, nr. 36);

- de motie-Th.C. de Graaf c.s. over het referendum op lokaal niveau (28375, nr. 37);

- de motie-Veling c.s. over de Nederlandse Kyoto-doelstelling (28375, nr. 38).

Mevrouw Van Nieuwenhoven (PvdA):

Voorzitter. Gezien het antwoord van de minister-president, maar vooral ook de opmerkingen van de heren Verhagen en Herben, wens ik de motie op stuk nr. 28 aan te houden tot de algemene politieke beschouwingen.

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Van Nieuwenhoven stel ik voor, haar motie 28375, nr. 28, van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhoven c.s. (28375, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nieuwenhoven c.s. (28375, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema c.s. (28375, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema c.s. (28375, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en LN voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema c.s. (28375, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Marijnissen c.s. (28375, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, LN, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Th.C. de Graaf c.s. (28375, nr. 34).

De voorzitter:

Ik Voorzitterconstateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en LN voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Th.C. de Graaf c.s. (28375, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Th.C. de Graaf c.s. (28375, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, de LPF, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Th.C. de Graaf c.s. (28375, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en LN voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Veling c.s. (28375, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Alvorens de vergadering te sluiten, herhaal ik wat ik zei toen we het echte reces ingingen: een reces is geen vakantie. Het is nu 26 juli en wij hebben allen de dag van vandaag ervaren. Ook heb ik gezegd dat de vakantie wel in het reces valt. Ik hoop dat alle leden, bewindslieden en medewerkers van zowel Kamer, kabinet als fracties, in de komende weken van het echte vakantiedeel van het reces kunnen genieten. Ik wens u allen een goede tijd en verheug mij erop om u snel terug te zien!

Sluiting 23.02 uur

Naar boven