Aan de orde zijn de stemmingen over vijf moties, ingediend tijdens het debat over de dioxineaffaire, te weten:

- de motie-Atsma c.s. over het gevoerde beleid (26577, nr. 5);

- de motie-Van der Vlies c.s. over het voorzorgprincipe (26577, nr. 6);

- de motie-Poppe over effectieve controle van vetsmelterijen (26577, nr. 7);

- de motie-Oplaat c.s. over de interne organisatie van het ministerie van LNV (26577, nr. 8);

- de motie-Waalkens c.s. over voldoende waarborgen in de voedselketen (26577, nr. 9).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Vos (GroenLinks):

Voorzitter! Mijn fractie zal de motie die de heer Oplaat samen met de heer Waalkens en Ter Veer heeft ingediend, steunen. Maar wij steunen haar in de volgende zin.

Wij zijn met de regeringsfracties van mening dat de problemen die zijn opgetreden na de besmetting van veevoer met dioxine voor een groot deel te wijten zijn aan een gebrek aan interne communicatie op het ministerie van LNV. Wij vinden dat de staatssecretaris hiervoor de politieke verantwoordelijkheid draagt. Wij achten het belangrijk dat juist op basis van deze constatering wordt gekomen tot maatregelen ter verbetering. En vanuit dat idee steunen wij de motie.

De heer Poppe (SP):

Voorzitter! Ik heb op deze motie aangetekend: overbodig, maar vóór vanwege de constatering. Die constatering houdt toch een redelijk zware kritiek in op beide bewindslieden. Helaas is het dictum slappe hap, maar dat zeg ik niet, want dat is polariserend.

De voorzitter:

Waarvan akte.

In stemming komt de motie-Atsma c.s. (26577, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (26577, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Poppe (26577, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Oplaat c.s. (26577, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Waalkens c.s. (26577, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Sluiting 18.53 uur

Naar boven