Agenda opgesteld 5 november 2021

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 9 november

14.00 uur

Woensdag 10 november

10.15 uur

Donderdag 11 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie

De Voorzitter: dhr. Van Baarle wenst zijn motie op stuk nr. 7 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 615, nr. 4

– de motie-Van Baarle over uitvoering geven aan de beslispunten uit de initiatiefnota-Azarkan

35 615, nr. 5

– de motie-Van Baarle over het aanstellen van een nationaal coördinator tegen moslimdiscriminatie

35 615, nr. 6

– de motie-Van Baarle over een intersectionele aanpak met specifieke aandacht voor moslimdiscriminatie

35 615, nr. 7 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Baarle over maatregelen ten aanzien van de veiligheid van islamitische instellingen

35 615, nr. 8

– de motie-Van Baarle over een rijksbijdrage voor het basisweerstandsniveau van islamitische instellingen

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

35 718

Verdere behandeling van aanhangige stukken

35 718 (bijgewerkt t/m wijzigingsvoorstel nr. 82)

– Onderdelen A t/m G

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel H:

– voorstel van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (80) (toevoegen brief)

– Onderdelen H t/m K

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel L:

– voorstel van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (82) (toevoegen brief)

– Onderdelen L en M

Wijzigingen voorgesteld in onderdeel N:

– voorstel van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (81) (toevoegen brief)

– Onderdeel N

De Voorzitter: ik stel voor om de lijst vast te stellen zoals deze nu is komen te luiden.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat kindermisbruik en seksueel geweld

De Voorzitter: mw. Westerveld wenst haar motie op stuk nr. 232 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 015, nr. 230

– de motie-Van der Werf c.s. over één landelijke entree voor kindermisbruik en seksueel geweld

31 015, nr. 231

– de motie-Van Nispen c.s. over het verminderen van de doorlooptijden in zedenzaken

31 015, nr. 232 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Westerveld c.s. over het strafbaar stellen van gedragingen die zich welbewust richten op het beschadigen van jongeren

31 015, nr. 233

– de motie-Kuik c.s. over een online opsporingsstrategie voor misbruik van minderjarigen

31 015, nr. 234

– de motie-Van Meijeren over ontbinding van de onderzoekscommissie naar misbruik van kinderen

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

35 956, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het opmaken van een voordracht van drie plaatsvervangend leden van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

De Voorzitter: ik stel voor in afwijking van het Reglement van Orde niet schriftelijk te stemmen en de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken als volgt vast te stellen:

De voordracht ten aanzien van de eerste vacature voor een juridisch deskundig plaatsvervangend lid:

1. De heer mr. S.M. van der Schenk

2. De heer mr. J. Piena

3. *

De voordracht ten aanzien van de tweede vacature voor een juridisch deskundig plaatsvervangend lid:

1. De heer mr. J. Piena

2. De heer mr. S.M. van der Schenk

3. *

* (N.B. Een kandidaat heeft, nadat deze is geïnformeerd over de door de commissie Binnenlandse Zaken geaccordeerde voordracht, besloten de sollicitatie in te trekken. Naar aanleiding daarvan is de voordracht in die zin aangepast dat de naam van betrokkene is verwijderd maar dat de voordracht verder ongewijzigd is gebleven. De commissie Binnenlandse Zaken heeft met deze handelwijze ingestemd indien voorgedragen kandidaten zich, na het akkoord van de commissie, zouden terugtrekken.)

De voordracht ten aanzien van de eerste vacature voor een technisch deskundig plaatsvervangend lid:

1. De heer ir. O.A. Vermeulen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022

35 925 XIII, nr. 17

– de motie-Kops over de 1,3 miljard voor klimaatontwikkelingshulp inzetten voor het bestrijden van energiearmoede in eigen land

35 925 XIII, nr. 18

– de motie-Kops c.s. over een plan voor de realisatie van een of meerdere nieuwe kerncentrales

35 925 XIII, nr. 19

– de motie-Kops over de opbrengst voor de Staat als gevolg van het faillissement van Welkom Energie ten goede laten komen aan de gedupeerde klanten

35 925 XIII, nr. 20

– de motie-Graus c.s. over het zwartboek regeldruk van MKB-Nederland ter harte nemen gezien de aanhoudende en stijgende regeldruk

35 925 XIII, nr. 21

– de motie-Graus c.s. over de mogelijkheden verkennen voor een nationale mkb-bank en de Belgische win-winregeling

35 925 XIII, nr. 22

– de motie-Graus/Van Haga over de restgelden van het opgeheven Hoofdbedrijfschap Ambachten toekennen aan het projectvoorstel van MKB-Nederland

35 925 XIII, nr. 23

– de motie-Van Strien c.s. over de financieringsinstrumenten bij de komende evaluaties in samenhang bezien

35 925 XIII, nr. 24

– de motie-Van Strien c.s. over een verkenning van de inzet die nodig is om de ambities uit het valorisatieplan te verwezenlijken

35 925 XIII, nr. 25

– de motie-Van Strien c.s. over een gesprek met de campussen over de strategie-ecosystemen

35 925 XIII, nr. 26

– de motie-Erkens c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de marktordening voor de waterstofketen

35 925 XIII, nr. 27

– de motie-Erkens/Boucke over gezamenlijke waterstofproductie op de Noordzee

35 925 XIII, nr. 28

– de motie-Erkens/Bontenbal over het voorbereiden van meerdere planfases en mogelijke mitigatiemaatregelen voor inpassing van een buisleidingencorridor tussen de haven van Rotterdam en Chemelot

35 925 XIII, nr. 29

– de motie-Boucke c.s. over ruimte voor marktpartijen om de problemen op het elektriciteitsnet op te lossen

35 925 XIII, nr. 30

– de motie-Boucke c.s. over voor het eind van het jaar een aanvullend ontwerp Programma Noordzee 2022–2027 ter inzage leggen

35 925 XIII, nr. 31

– de motie-Romke de Jong c.s. over onderzoek om het mkb te ondersteunen in hun zoektocht naar de beste verduurzamingsmaatregelen

35 925 XIII, nr. 32

– de motie-Romke de Jong c.s. over onderzoeken of mkb'ers voldoende in staat worden gesteld om hun CO2-footprint in kaart te brengen

35 925 XIII, nr. 33

– de motie-Thijssen c.s. over een landelijke datacenterstrategie

35 925 XIII, nr. 34

– de motie-Thijssen c.s. over een percentage van arbeidsovereenkomsten instellen voor pakketbezorgers

35 925 XIII, nr. 35

– de motie-Thijssen c.s. over kosten en baten van verduurzamingsroutes bij industriële clusters onderzoeken

35 925 XIII, nr. 36

– de motie-Thijssen/Van der Lee over het principe van «de vervuiler betaalt» ook toepassen bij grote vervuilers

35 925 XIII, nr. 37

– de motie-Bontenbal c.s. over een structureel overleg tussen het Rijk en het platform Groeiagenda Zuid-Holland

35 925 XIII, nr. 38

– de motie-Amhaouch c.s. over een analyse van de effectiviteit van initiatieven om personeelstekorten in de technieksector op te lossen

35 925 XIII, nr. 39

– de motie-Amhaouch/Inge van Dijk over het beschermen van campussen tegen ongewenste overnames en ongewenste invloed

35 925 XIII, nr. 40

– de motie-Van der Lee c.s. over zich aansluiten bij de COP26-verklaring onder leiding van het Verenigd Koninkrijk

35 925 XIII, nr. 41

– de motie-Van der Lee/Erkens over het effectief en juist handhaven van de energiebesparingsverplichting voor ETS-bedrijven

35 925 XIII, nr. 42

– de gewijzigde motie-Van der Lee/Thijssen over flexibele wetgeving om de energietransitie te faciliteren

35 925 XIII, nr. 43

– de motie-Van der Lee/Thijssen over een bindende klimaatplicht voor bedrijven

35 925 XIII, nr. 44

– de motie-Van der Lee/Thijssen over niet sturen op de bovenkant van de bandbreedte bij klimaatbeleid

35 925 XIII, nr. 45

– de motie-Teunissen/Van Raan over een absolute reductieplicht voor Nederlandse bedrijven met een wereldwijde uitstoot hoger dan 50 megaton per jaar

35 925 XIII, nr. 46

– de motie-Van Raan/Teunissen over klimaat- en energiedoelen stellen voor Caribisch Nederland die in lijn zijn met het Klimaatakkoord van Parijs

35 925 XIII, nr. 47

– de motie-Van Raan/Teunissen over uitwerken hoe maatregelen van toepassing te maken zijn op Caribisch Nederland

35 925 XIII, nr. 48

– de motie-Van Raan/Teunissen over steun aan het bestuur van Bonaire voor toezicht en handhaving

35 925 XIII, nr. 49 (aangehouden)

– de motie-Van Raan/Teunissen over waterstof alleen ter beschikking stellen voor duurzame processen

35 925 XIII, nr. 50

– de motie-Van Raan/Teunissen over meten hoeveel CO2-uitstoot er is vrijgekomen bij de verbranding van biomassa in 2020

35 925 XIII, nr. 51

– de motie-Dassen/Van der Lee over voor het kerstreces rapporteren over het consultatieproces inzake het EU-Herstelfonds

35 925 XIII, nr. 52

– de motie-Eerdmans over de studie naar levensduurverlenging van de kerncentrale Borssele financieren vanuit de rijksbegroting EZK

35 925 XIII, nr. 53

– de motie-Eerdmans over zich niet langer baseren op RIVM-onderzoek naar gezondheidseffecten van windturbines

35 925 XIII, nr. 54

– de motie-Eerdmans over een afrekenbaar target voor regeldrukreductie voor het mkb opnemen in het regeerakkoord

35 925 XIII, nr. 55

– de motie-Stoffer/Romke de Jong over verbetering van de toegankelijkheid van NEN-normcommissies voor kleine mkb-bedrijven

35 925 XIII, nr. 56

– de motie-Stoffer over het Ontwikkelfonds voor Energiecoöperaties voor warmteprojecten openstellen

35 925 XIII, nr. 57

– de motie-Azarkan over een nauwgezette monitoring van de ontwikkeling van de inflatie

35 925 XIII, nr. 58

– de motie-Azarkan over een nauwgezette monitoring van de financiële gezondheid van energiebedrijven

35 925 XIII, nr. 59

– de motie-Azarkan over voorbereidingen treffen om de belangrijkste steunpakketten te heropenen

35 925 XIII, nr. 60

– de motie-Van Haga/Smolders over de subsidieregelingen simpeler en overzichtelijker maken

35 925 XIII, nr. 61

– de motie-Van Haga c.s. over onderzoek naar de belangrijkste redenen voor de verhuizing van bedrijven naar het buitenland

35 925 XIII, nr. 62 (aangehouden)

– de motie-Van Haga/Van der Plas over een nieuwe wetenschappelijke invulling van de Natura2000-wetgeving

35 925 XIII, nr. 63

– de motie-Van Haga/Kops over onderzoek naar de stand van zaken rond thoriumcentrales in andere landen

Stemming

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen

35 925, nr. 46

– de motie-Eerdmans/Van der Staaij over uitstellen van de sluiting van de kerncentrale te Borssele

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022

De Voorzitter: dhr. Amhaouch wenst zijn motie op stuk nr. 42 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925 XII, nr. 17

– de motie-Madlener over meer investeren in aanleg en onderhoud van weginfrastructuur

35 925 XII, nr. 18

– de motie-Madlener over een overzicht in het MIRT opnemen van de top tien N-wegen met de meeste ongevallen

35 925 XII, nr. 19

– de motie-Madlener over het opwaarderen van N-wegen naar twee-keer-tweebaans

35 925 XII, nr. 20

– de motie-Madlener over een leidende rol inzake de software van weginfrastructuur, bruggen, sluizen en tunnels

35 925 XII, nr. 21

– de motie-Madlener over bij het investeren in woningbouw rekening houden met weginfrastructuur

35 925 XII, nr. 22

– de motie-Peter de Groot c.s. over toekomstige grootschalige werkzaamheden overzichtelijk in beeld brengen voor automobilisten, reizigers, vervoerders en schippers

35 925 XII, nr. 23

– de motie-Peter de Groot over de Kamer informeren over de overwegingen in geval van een volledige of gedeeltelijke afsluiting van wegen

35 925 XII, nr. 24

– de motie-Peter de Groot c.s. over onderzoek naar realisatie van de Noordtak van de Betuweroute

35 925 XII, nr. 25 (aangehouden)

– de motie-Peter de Groot/Minhas over de verbinding van Zwolle naar Münster meenemen bij de prioriteitsafweging voor internationale spoorverbindingen

35 925 XII, nr. 26

– de motie-Beckerman c.s. over asbestlocaties inventariseren om tot uitvoering van een saneringsplan te komen

35 925 XII, nr. 27

– de motie-Beckerman c.s. over in gesprek gaan met het Instituut Asbestslachtoffers

35 925 XII, nr. 28

– de motie-Alkaya over geld vrijmaken voor infrastructuur en dit dekken met lastenverzwaringen voor grote bedrijven

35 925 XII, nr. 29

– de motie-Alkaya/De Hoop over afzien van de verbreding van de A27 bij Utrecht/Amelisweerd

35 925 XII, nr. 30

– de motie-Alkaya/Bouchallikh over het zo veel mogelijk versnellen van duurzaam taxiën op Schiphol

35 925 XII, nr. 31 (aangehouden)

– de motie-Hagen/Sneller over het opzetten van een met privacywaarborgen omkleed gedeeld informatiesysteem inzake milieucriminaliteit

35 925 XII, nr. 32

– de motie-Hagen over het opzetten van een tweejaarlijkse massabalans van textiel

35 925 XII, nr. 33

– de motie-Hagen over het actief tegengaan van misleidende informatie op textiel en kledingproducten

35 925 XII, nr. 34

– de motie-Boulakjar over het wegnemen van drempels voor toetreding van nachttreinvervoerders

35 925 XII, nr. 35

– de motie-Boulakjar/De Hoop over analyseren welke instrumenten kunnen worden ingezet om de modaliteitsshift verder uit te breiden voor het openbaar vervoer

35 925 XII, nr. 36

– de motie-De Hoop c.s. over voorkomen dat rijksambtenaren pendelen tijdens de spitsuren

35 925 XII, nr. 37

– de motie-De Hoop c.s. over het in kaart brengen van beleidsopties om vervoersarmoede aan te pakken

35 925 XII, nr. 38

– de motie-De Hoop over voorbereidingen treffen om een tracébesluit Lelylijn zo snel mogelijk uit te voeren

35 925 XII, nr. 39

– de motie-Geurts over de reguliere procedure om een Nederlands rijbewijs te krijgen ook voor kenniswerkers uit landen buiten Europa laten gelden

35 925 XII, nr. 40

– de motie-Geurts over lichte elektrische voertuigen uit categorie 1b alleen toestaan op de openbare weg als de verkeersveiligheid voldoende kan worden geborgd

35 925 XII, nr. 41

– de motie-Geurts/Hagen over een helmplicht voor snorfietsers per 1 juli 2022

35 925 XII, nr. 42 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Amhaouch/Boulakjar over een onderzoek naar het structurele personeelstekort bij ProRail

35 925 XII, nr. 43

– de motie-Amhaouch/Minhas over lik-op-stukbeleid voor veelplegers in het openbaar vervoer

35 925 XII, nr. 44

– de motie-Bouchallikh c.s. over stoppen met snelwegprojecten die door de stikstofcrisis moeilijk realiseerbaar zijn

35 925 XII, nr. 45

– de motie-Bouchallikh over mogelijke vormen van compensatie uitwerken voor Lelystad Airport

35 925 XII, nr. 46

– de motie-Bouchallikh c.s. over in kaart brengen of er sinds de invoering van statiegeld op kleine flesjes sprake is van ontwijkingsgedrag bij drankproducenten

35 925 XII, nr. 47

– de motie-Bouchallikh c.s. over een innameplicht voor statiegeld op plastic flesjes en blikjes

35 925 XII, nr. 48

– de motie-Bouchallikh/Van Esch over het uitwerken van een belasting op polymeren

35 925 XII, nr. 49 (aangehouden)

– de motie-Van Esch/Bouchallikh over concrete extra stappen om de uitstoot van ultrafijnstof terug te dringen

35 925 XII, nr. 50

– de motie-Van Esch over in de voorlichting over houtstook de focus leggen op ontmoediging

35 925 XII, nr. 51

– de motie-Van Raan over tijdens de komende triënnale van ICAO voorstellen om de ongeclausuleerde groei uit haar statuten te schrappen

35 925 XII, nr. 52

– de motie-Van Raan over geen nieuwe of bredere snelwegen aanleggen

35 925 XII, nr. 53

– de motie-Van Raan over forensisch accountantsonderzoek naar alle stikstofdepositieberekeningen in de periode 2014 tot en met 2020 rondom Lelystad Airport

35 925 XII, nr. 54

– de motie-Stoffer/Grinwis over nationaal maatregelen nemen voor verlenging van de levensduur van apparaten

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

35 814

Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong)

– artikelen 1 t/m 10

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

11. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

De Voorzitter: dhr. Bisschop wenst zijn motie op stuk nr. 31 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 925 VII, nr. 31 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bisschop c.s. over een stappenplan voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid

12. Tweeminutendebat Mestbeleid (CD 15/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. Tweeminutendebat Nationaal Strategisch Plan (NSP) (CD d.d. 30/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 925 XIV, nr. 8

14. Tweeminutendebat Tweede resultatenoverzicht realisatieplan visie Waardevol en verbonden met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. Tweeminutendebat CBR (CD d.d. 05/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. Tweeminutendebat Media (CD d.d. 12/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. Tweeminutendebat Leraren (CD 06/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 570 VIII, nr. 282

18. Tweeminutendebat Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

19. Gezamenlijke behandeling van:

35 927

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2022)

35 928

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2022)

35 929

Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten)

35 930

Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen)

35 931

Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de Wet op de dividendbelasting 1965, de Wet bronbelasting 2021, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/952 van de Raad van 29 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2016/1164 wat betreft de maatregel om mismatches door een omgekeerde hybride tegen te gaan (PbEU 2017, L 144/1) (Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking)

35 932

Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen)

35 933

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 met het oog op het tegengaan van enkele mismatches die ontstaan bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel in de vennootschapsbelasting (Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel)

35 873

Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting

35 925 X

20. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022

35 897

21. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022)

35 335

22. Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk en Maatoug houdende wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de invoering van een uniform wettelijk minimumuurloon en enige andere wijzigingen (Wet invoering minimumuurloon) (voortzetting)

35 902

23. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake het steun- en herstelpakket vanaf het vierde kwartaal van 2021)

Langetermijnagenda

16, 17 en 18 november 2021 (week 46)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Tweeminutendebat MH-17 (CD d.d. 16/06)

– Tweeminutendebat Consulaire Zaken (CD d.d. 02/11)

– Tweeminutendebat Wapenexportbeleid (CD d.d. 03/11)

35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

35 734 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/771 van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de verkoop van goederen, tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2394 en Richtlijn 2009/22/EG, en tot intrekking van Richtlijn 1999/44/EG, en van Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees parlement en de Raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten (PbEU 2019, L 136) (Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud))

35 714 (Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt))

23, 24 en 25 november 2021 (week 47)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

35 775 (Goedkeuring van de op 17 juli 2018 te Tokio tot stand gekomen Strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Japan, anderzijds (Trb. 2018, 171))

35 384 (Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek) (re- en dupliek)

35 881 (Wijziging van de Kernenergiewet (verruiming inspraak))

35 737 (Voorstel van wet van het lid Jetten tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen)

30 november, 1 en 2 december 2021 (week 48)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV)

– VSO Curriculumherziening in het funderend onderwijs (31 293, nr. 564)

35 547 (Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de organisatie van de regionale tuchtcolleges en tot het aanbrengen van enkele andere wijzigingen)

35 769 (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen)

35 786 (Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling)

7, 8 en 9 december (week 49)

– stemmingen over alle begrotingen (9 december)

– Burgerinitiatief «Tijd voor Transparantie» (35 862, nr. 1)

– Tweeminutendebat bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09)

– Tweeminutendebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten (CD d.d. 16/09)

– Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 06/10)

– Tweeminutendebat Leefbaarheid en veiligheid (CD d.d. 07/10)

– Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 14/10)

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

35 657 (Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 741 (Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond)

35 785 (Verandering in de Grondwet strekkende tot het opnemen van een bepaling over een door niet-ingezetenen gekozen kiescollege voor de verkiezing van de Eerste Kamer der Staten-Generaal)

35 787 (Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt)

35 789 (Verandering in de Grondwet van de bepaling inzake veranderingen in de Grondwet (herijking Grondwetsherzieningsprocedure))

35 764 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen)

35 838 (Regels ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/881 (Uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening))

14, 15 en 16 december (week 50)

35 770 (Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht)

35 759 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet)

35 587 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard)

17 december 2021 t/m 10 januari 2022 (week 51, 52 en 1)

kerstreces

11, 12 en 13 januari (week 2)

35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers)

35 771 (Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning)

35 625 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs met het oog op de verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Accountancy (AO d.d. 28/09)

– Tweeminutendebat Fictieve verloning van aanvullende beurzen (29 338, nr. 251)

– Tweeminutendebat Monitor Arbeidsvoorwaarden Promovendi 2019 (31 288, nr. 912)

35 496 (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)

35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde (Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen)) (voortzetting)

35 394 (Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief))

35 515 (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg)

35 406 (Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers))

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (voortzetting)

35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen)

35 247 (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven)

35 479 (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

34 836 (Intrekking van vijf wetten en aanpassing van diverse wetten in verband met de Rijkswet nationaliteit zeeschepen, alsmede goedkeuring van de Regeling vergoeding schade door olieverontreiniging BES (Aanpassingswet Rijkswet nationaliteit zeeschepen)) + 33 134-(R1972) (Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen))

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en + houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

35 396 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de omvorming van ProRail van een besloten vennootschap tot een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (Wet publiekrechtelijke omvorming ProRail))

35 531 (Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte))

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

35 423 (Wijziging van de Postwet 2009 in verband met de wijziging van de toegangsregulering van postvervoerders tot een landelijk netwerk voor postaanbieding, de borging van de continuïteit van de universele postdienst, de flexibilisering van de eisen aan de universele postdienst en de bescherming van de arbeidspositie van postbezorgers)

35 523 (Voorstel van wet van het lid Snels tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)

35 589 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Ziektewet teneinde het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend te maken bij de toets op de re-integratie inspanningen door het UWV)

Te agenderen debatten

1. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

2. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

3. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

4. Debat over het functioneren van het systeem waarmee de aardbevingsproblematiek in Groningen moet worden opgelost (Nijboer) (Minister EZK)

5. Debat over de situatie in de jeugd-GGZ (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

6. Debat over scheefgroei in de polder (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

7. Debat over de plannen voor een stroomkabel dwars door Schiermonnikoog (Tjeerd de Groot) (Minister EZK, Minister LNV)

8. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties «Klem tussen balie en beleid» (Van der Plas)

9. Debat over misstanden in Nederlandse slachthuizen (Vestering) (Minister LNV)

10. Debat over aanbieden van excuses voor het Nederlandse slavernij- en koloniaal verleden (Azarkan) (Minister-President)

11. Debat over de werkgroep Energie van Rusland en Nederland (Van der Lee) (Minister-President, Minister EZK)

12. Debat over het lekken van de Prinsjesdagstukken (Leijten) (Minister-President)

13. Debat over het conceptbesluit dat huiseigenaren verplicht tot het nemen van energiemaatregelen (Koerhuis) (Minister BZK)

14. Debat over de ontwikkelingen in rechts-extremistische netwerken (Ellemeet) (Minister J&V)

15. Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (Agema) (Minister VWS)

16. Debat over de huisvesting van statushouders (Eerdmans) (Staatssecretaris V&J, Minister BZK)

17. Debat over het intrekken van vergunningen van boeren die veel stikstof uitstoten (Van der Plas) (Minister LNV)

18. Debat over groene industriepolitiek (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

19. Debat over de subsidie aan Siriz (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

20. Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (Westerveld) (Staatssecretaris VWS)

21. Debat over energiearmoede in Nederland (Thijssen) (Staatssecretaris EZK)

22. Debat over het bericht dat Oekraïne maanden voor de MH17-ramp waarschuwde voor een onveilig luchtruim (De Roon) (Minister J&V), Minister I&W)

23. Debat over de digitale uitgaven van de overheid (Minister EZK, Minister J&V, Staatssecretaris BZK)

24. Debat over de VN-top over biodiversiteit (Teunissen) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

25. Debat over het bericht dat het PwC-onderzoek naar een verdwenen memo in de toeslagenaffaire is afgezwakt (Azarkan) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

26. Debat over de Pandora papers (Omtzigt) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

27. Debat over de werkwijze van de NCTV (Van der Werf) (Minister J&V)

28. Debat over de uithuisplaatsing van kinderen van gezinnen die slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire (Kwint) (Minister-President, Minister RB, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS)

29. Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (Piri) (Minister BuZa, Minister Defensie, Staatssecretaris J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

2. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

3. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

4. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

5. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

6. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

7. Dertigledendebat over het rapport van het SCP over vijf jaar decentraal beleid (Marijnissen) (Minister-President)

8. Dertigledendebat over de herziening van de migratiedeal met Turkije (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

9. Dertigledendebat over het bericht dat Justitie «illegale» Marokkanen per direct moet vrijlaten (Markuszower) (Staatssecretaris J&V)

10. Dertigledendebat over racistische appberichten van Rotterdamse agenten (Van Baarle) (Minister J&V)

11. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden (Vestering) (Minister LNV)

12. Dertigledendebat over een nieuwe dreigende rechtszaak over stikstof (Ouwehand) (Minister-President)

13. Dertigledendebat over het in samenhang oplossen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis (Teunissen) (Staatssecretaris EZK)

14. Dertigledendebat over de strijd om de ruimte in Nederland (Geurts) (Minister BZK)

15. Dertigledendebat over de overstap van een bewindspersoon naar een lobbyorganisatie (Van Baarle) (Minister BZK)

16. Dertigledendebat over plannen voor de onteigening van boeren (Van Meijeren) (Minister-President, Minister LNV)

17. Dertigledendebat over het bericht dat investeringsbedrijf Blackstone in Nederland geen belastingen betaalt (Azarkan) (Staatssecretaris Financiën)

18. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet werkt aan het terughalen van meer IS-vrouwen (Markuszower) (Minister J&V)

19. Dertigledendebat over het rapport van de Venetië-Commissie (Omtzigt) (Minister-President, Minister BZK, Minister J&V)

20. Dertigledendebat over compensatie van het AOW-gat van Surinaamse Nederlanders (Van Baarle) (Staatssecretaris SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 8 november 2021 van 11.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Twm covid-19 (Kamerstuk 35 899)

Maandag 8 november 2021 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de reparatiewet ter bescherming van de koopvaardij (Kamerstuk 35 811)

Maandag 15 november van 10.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte

Maandag 15 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 22 november 2021 van 10.30 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Cultuur

Maandag 22 november 2021 van 11.00 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 22 november 2021 van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het begrotingsonderdeel Integratie en maatschappelijke samenhang

Maandag 29 november 2021 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken

Maandag 29 november 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Media

Maandag 29 november 2021 van 18.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissies voor Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken over Groningen

Maandag 6 december 2021 van 10.00 tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het MIRT

Maandag 6 december 2021 van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Emancipatie

Maandag 13 december 2021 van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Van den Berg over Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak (Kamerstuk 35 581)

Maandag 17 januari 2022 van 13.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over «Nu investeren in de GGD» (Kamerstuk 35 758)

Recesperiodes

Kerstreces 2021: vrijdag 17 december 2021 t/m maandag 10 januari 2022

Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 16 maart 2022

(geen avondvergadering op dinsdag 15 maart 2022 en geen vergadering op woensdag 16 maart 2022)

Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022 (Koningsdag: woensdag 27 april 2022)

Hemelvaart 2022: donderdag 26 mei 2022 (geen vergadering)

Zomerreces 2022: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2022

Spreektijden begrotings-

behandelingen (stand van

zaken per 5 november)

VVD:

237

minuten

D66:

147

minuten

PVV:

126

minuten

CDA:

104

minuten

SP:

86

minuten

PvdA:

77

minuten

GroenLinks:

76

minuten

Partij voor de Dieren:

77

minuten

ChristenUnie:

82

minuten

Forum voor Democratie:

77

minuten

VOLT:

59

minuten

JA21:

42

minuten

SGP:

57

minuten

DENK:

49

minuten

Fractie Den Haan:

46

minuten

BBB:

60

minuten

BIJ1:

49

minuten

Groep Van Haga:

20

minuten

Omtzigt:

34

minuten

Naar boven