Agenda opgesteld 1 juni 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 5 juni

14.00 uur

Woensdag 6 juni

10.15 uur

Donderdag 7 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Defensienota 2018

De Voorzitter: dhr. Emiel van Dijk verzoekt zijn motie op stuk nr. 8 aan te houden.

34 919, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Emiel van Dijk over openhouden van de Van Braam Houckgeestkazerne

34 919, nr. 9

– de motie-Emiel van Dijk over nationaal aanbesteden ter bescherming van de defensie-industrie

34 919, nr. 10

– de motie-Emiel van Dijk over meer investeren in de Koninklijke Marechaussee

34 919, nr. 11

– de motie-Diks over de capaciteit voor cyberdefensie

34 919, nr. 12

– de motie-Diks over een EU Battlegroup voor humanitaire assistentie

34 919, nr. 13

– de motie-Diks over de verdediging van het Caribisch gebied

34 919, nr. 14

– de motie-Bruins Slot over counterdrones

34 919, nr. 15

– de motie-Karabulut/Ploumen over middelen voor extra personeel

34 919, nr. 16

– de motie-Belhaj/Voordewind over wetgeving voor een begrotingsfonds Defensie

34 919, nr. 17

– de motie-Stoffer over een perspectief op Defensie na 2020

34 919, nr. 18

– de motie-Stoffer over aanschaf van een groter aantal F-35's

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Preventiebeleid / Alcohol- en tabaksbeleid / Infectiepreventie / Verslavingszorg/ drugsbeleid

32 793, nr. 302

– de motie-Voortman c.s. over rookpreventie in het nationaal preventieakkoord

32 793, nr. 303 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over preventie wettelijk regelen

32 793, nr. 304

– de motie-Van Kooten-Arissen c.s. over een ingrediëntenlijst op rookwaren

32 793, nr. 305

– de motie-Van Kooten-Arissen over dierlijke producten herkenbaar uitlichten

32 793, nr. 306

– de motie-Van Kooten-Arissen over een totaalverbod op kindermarketing voor ongezonde voeding

32 793, nr. 307

– de motie-Sazias c.s. over ondervoeding in het nationaal preventieakkoord

32 793, nr. 308

– de motie-Agema over uitbreiden van het beleid voor drugspreventie

32 793, nr. 309

– de motie-Agema over de waterpijp met kruidenmengsels

32 793, nr. 310

– de motie-Agema over het standpunt ten opzichte van de e-sigaret

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie

De Voorzitter: mw. Voortman trekt haar aangehouden motie op stuk nr. 169 in.

27 565, nr. 168 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over een onderzoek door de Rijksrecherche

27 565, nr. 169 (aangehouden en vervolgens ingetrokken)

– de motie-Voortman over leeftijdscontrolesystemen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Middenhuur

32 847, nr. 383

– de motie-Van Eijs over inkomenseisen voor middenhuur

32 847, nr. 384

– de motie-Koerhuis over grondkorting en erfpachtkorting

32 847, nr. 385

– de motie-Ronnes over participatie van de VNG in de Woonagenda

32 847, nr. 386

– de motie-Van der Lee over een marktscan

32 847, nr. 387

– de motie-Kops over het terugdraaien van de afschaffing van de gasaansluitplicht

32 847, nr. 388

– de motie-Kops over het woningwaarderingsstelsel

32 847, nr. 389

– de motie-Beckerman over middenhuur niet ten koste van sociale huurwoningen

32 847, nr. 390

– de motie-Beckerman over een noodknopmaatregel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bouwopgave

De Voorzitter: mw. Beckerman verzoekt haar motie op stuk nr. 395 aan te houden.

32 847, nr. 391

– de motie-Nijboer over een minimumpercentage sociale huurwoningen

32 847, nr. 392

– de motie-Ronnes over een impactanalyse

32 847, nr. 393

– de motie-Ronnes over bouwlocatie Valkenburg

32 847, nr. 394

– de motie-Beckerman over een landelijk investeringsfonds

32 847, nr. 395 (aangehouden)

– de motie-Beckerman over de gemeenten tegemoetkomen met aanvullende maatregelen

32 847, nr. 396

– de motie-Koerhuis/Dik-Faber over tijdelijke huisvesting

32 847, nr. 397

– de motie-Van Eijs over banen voor jongeren en zij-instromers in de bouw

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties

De Voorzitter: mw. Özütok wenst haar motie op stuk nr. 80 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 614, nr. 79 (aangehouden)

– de motie-Kuzu over een afwegingskader

29 614, nr. 80 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Özütok/Den Boer over het Handboek demonstratierecht voor gemeenten en politie

29 614, nr. 81 (aangehouden)

– de motie-Van Kooten-Arissen over de aanmeldplicht voor kleine demonstraties

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

31 865, nr. 112

Brief van de vaste commissie voor Financiën over het focusonderwerp voor de verantwoording over het jaar 2018

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Financiën te besluiten.

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 901

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

– artikelen 1 t/m 4

– begrotingsstaat van het Ministerie van EZK

– begrotingsstaat van het Ministerie van LNV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over buitenlandse financiering van moskeeën

De Voorzitter: mw. Karabulut wenst haar motie op stuk nr. 85 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 614, nr. 82

– de motie-Sjoerdsma/Segers over een nieuw onafhankelijk onderzoek naar buitenlandse financiering

29 614, nr. 83

– de motie-De Graaf/Wilders over het sluiten van alle moskeeën

29 614, nr. 84

– de motie-De Graaf over de-islamisering van Nederland

29 614, nr. 85 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Karabulut/Segers over delen van informatie over buitenlandse financiering

29 614, nr. 86

– de motie-Becker over een centraal informatiepunt

29 614, nr. 87

– de motie-Becker/Segers over geen subsidie voor organisaties die integratie tegenwerken

29 614, nr. 88

– de motie-Becker over de meldplicht omtrent financiële transacties

29 614, nr. 89

– de motie-Krol over spoedige wetgeving over financiering uit onvrije landen

29 614, nr. 90

– de motie-Krol over gedachtegoed dat door anbi's verspreid wordt

29 614, nr. 91

– de motie-Van der Staaij/Karabulut over parlementaire ondervraging over ongewenste financiering

29 614, nr. 92

– de motie-Van der Staaij/Hiddema over inzetten van civielrechtelijke en strafrechtelijke mogelijkheden

29 614, nr. 93

– de motie-Pieter Heerma/Segers over gemeenten ondersteunen bij de aanpak van onwenselijke buitenlandse beïnvloeding

29 614, nr. 94

– de motie-Azarkan over moskeeën en gebedshuizen als integraal onderdeel van de samenleving

29 614, nr. 95

– de motie-Azarkan over onderzoek naar ontvangen gelden uit het buitenland

29 614, nr. 96

– de motie-Azarkan over samen met moskeeën optrekken bij bestrijden van misstanden

29 614, nr. 97

– de motie-Hiddema/Van der Staaij over kwalificeren van moskeebesturen als criminele organisatie ingeval van nieuwe schendingen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen

25 834, nr. 140

– de motie-Van Kent/Voortman over hogere boetes

25 834, nr. 141

– de motie-Van Kent/Voortman over handhaven van verplichtingen uit de Arbowet

25 834, nr. 142

– de motie-Van Kent/Voortman over het verplicht aanmelden van kankerverwekkende stoffen bij de inspectie

25 834, nr. 143

– de motie-Van Haga over nadrukkelijk extra aandacht geven aan veiligheid

25 834, nr. 144 (ingetrokken)

– de motie-Raemakers over het recht op inzage in de RI&E van de bedrijfsarts

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs»

De Voorzitter: dhr. Van Meenen wenst zijn motie op stuk nr. 630 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 288, nr. 629

– de motie-Futselaar over versterking van de medezeggenschap

31 288, nr. 630 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Meenen/Tielen over de definitie «hoofdlijnen van de begroting»

31 288, nr. 631

– de motie-Van den Hul/Özdil over een onafhankelijke begeleidingscommissie investeringen hoger onderwijs

31 288, nr. 632

– de motie-Özdil c.s. over onderschrijven van de bevindingen van de Algemene Rekenkamer

31 288, nr. 633

– de motie-Özdil/Van den Hul over overleg met de Vereniging Hogescholen, de VSNU en de studentenbonden

31 288, nr. 634

– de motie-Beertema over het omarmen van de definitie van «voorinvesteren»

31 288, nr. 635

– de motie-Van der Molen/Van den Hul over een plan voor compensering

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Maritiem

31 409, nr. 187

– de motie-Van Aalst/Laçin over toepassing van de CCR-regels

31 409, nr. 188

– de motie-Laçin over de Declaration of Nijmegen

31 409, nr. 189

– de motie-Sienot/Remco Dijkstra over samenwerking met een kennisinstituut als MARIN

31 409, nr. 190

– de motie-Sienot c.s. over de openingstijden van sluizen

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven

De Voorzitter: mw. Kröger verzoekt haar motie op stuk nr. 40 aan te houden.

29 862, nr. 39

– de motie-Kröger c.s. over een scoringsmechanisme voor toezicht en handhaving

29 862, nr. 40 (aangehouden)

– de motie-Kröger c.s. over een analyse van de pak- en strafkans voor milieudelicten

29 862, nr. 41

– de motie-Wassenberg c.s. over uitsluiting van strafrechtelijk veroordeelde milieubedrijven

29 862, nr. 42

– de motie-Wassenberg c.s. over belangenverstrengeling tussen afvalverwerkers en publieke bestuurders

29 862, nr. 43

– de motie-Wassenberg c.s. over investeren in kennis over milieu en milieucriminaliteit

29 862, nr. 44

– de motie-Wassenberg over veelplegers van milieucriminaliteit uitsluiten van stakeholdersbijeenkomsten

29 862, nr. 45

– de motie-Van Eijs over een systeem waarin betaald wordt om afval te ontvangen

29 862, nr. 46

– de motie-Van Eijs over het anders inrichten van consultaties

29 862, nr. 47 (overgenomen)

– de motie-Van Eijs over het efficiënt delen van informatie en expertise

29 862, nr. 48

– de motie-Laçin c.s. over kaders om bedrijven te weren bij het maken van nieuwe milieuregels

29 862, nr. 49 (aangehouden)

– de motie-Laçin c.s. over schepen uit landen met veel minder strenge milieuregels vaker controleren

29 862, nr. 50

– de motie-Laçin c.s. over potentieel zeer zorgwekkende stoffen

29 862, nr. 51

– de motie-Van Brenk c.s. over het substantieel verhogen van de strafmaat voor milieudelicten

29 862, nr. 52 (aangehouden)

– de motie-Van Brenk c.s. over het in kaart brengen van grote milieudelicten

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgang grensoverschrijdende samenwerking

32 851, nr. 39 (aangehouden)

– de motie-Özütok/Van der Graaf over grensoverschrijdend openbaar vervoer

32 851, nr. 40

– de motie-Özütok/Van der Graaf over wegnemen van grensbelemmeringen voor mbo'ers

32 851, nr. 41

– de motie-Van der Graaf c.s. over de erkenning van diploma's en beroepskwalificaties in België en Duitsland

32 851, nr. 42

– de motie-Van der Graaf c.s. over de afstemming van de communicatiediensten met hulpverleners in grensregio's

32 851, nr. 43

– de motie-Middendorp over een app met informatie over werken net over de grens

32 851, nr. 44

– de motie-Den Boer c.s. over het borgen van grensoverschrijdende spoedzorg in de grensregio's

32 851, nr. 45

– de motie-Den Boer c.s. over betrokkenheid bij een grensoverschrijdend mobiliteitssysteem

32 851, nr. 46

– de motie-Van der Molen c.s. over de effecten van beleid voor grensregio's opnemen in het IAK

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de staatsaansprakelijkheid van Rusland inzake MH17

33 997, nr. 119

– de motie-Ten Broeke c.s. over de staatsaansprakelijkheid van de Russische Federatie voor het neerhalen van vlucht MH17

33 997, nr. 120

– de motie-Baudet over de staatsaansprakelijkheid van de Russische Federatie effectueren

33 997, nr. 121

– de motie-Baudet over ook Oekraïne aansprakelijk stellen voor de tragedie

33 997, nr. 122

– de motie-Baudet over aansprakelijk stellen van de Maleisische Staat voor zijn aandeel in de tragedie

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Midden Oosten Vredesproces

23 432, nr. 450

– de motie-De Roon/Wilders over geen geld en moeite besteden aan de «tweestatenoplossing»

23 432, nr. 451

– de motie-De Roon over steun uitspreken voor de Israëlische strijd tegen terroristen

23 432, nr. 452

– de motie-De Roon over geen steun voor eenzijdig onderzoek naar geweldgebruik door Israëlische troepen

23 432, nr. 453

– de motie-De Roon/Wilders over de Nederlandse ambassade ook naar Jeruzalem verplaatsen

23 432, nr. 454

– de motie-Karabulut over ook het geweld van Israël tegen Gaza veroordelen

23 432, nr. 455

– de motie-Karabulut over de rechten van Palestijnse minderjarige gevangenen

23 432, nr. 456

– de motie-Karabulut over opheffen van de blokkade van Israël tegen Gaza

23 432, nr. 457

– de motie-Van Ojik over producten uit bezette gebieden

23 432, nr. 458 (aangehouden)

– de motie-Bisschop over het nucleaire akkoord met Iran

23 432, nr. 459

– de motie-Kuzu over met klem veroordelen van Israëlische beschietingen van burgers in Gaza

23 432, nr. 460

– de motie-Kuzu over het behoud van de tweestatenoplossing

23 432, nr. 461

– de motie-Kuzu over de veiligheidssituatie van de Palestijnen in Gaza structureel verbeteren

23 432, nr. 462

– de motie-Kuzu over het respecteren van de rechten van Palestijnse kinderen door Israël

23 432, nr. 463 (aangehouden)

– de motie-Ploumen over de rechten van minderjarigen in Israëlische detentie

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het uitblijven van passende jeugdhulp

31 839, nr. 618

– de motie-Raemakers over de realisering van de jeugdhulpplicht door gemeenten

31 839, nr. 619

– de motie-Raemakers over kleinschalige gezinsgerichte voorzieningen

31 839, nr. 620

– de motie-Westerveld over jongeren die jeugdhulp ontvangen uitzonderen van de kostendelersnorm

20. Debat over de uitrol van het 5G netwerk met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. Debat over het terugtrekken van de VS uit het nucleaire akkoord met Iran met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. Debat over het besluit van de Minister van EZK over de gaswinning in Groningen met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

34 775 XIII, nr. 134

23. VSO Strategisch Meerjarenprogramma 2019–2023 van het CBS met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Big data en de bescherming van persoonsgegevens (AO d.d. 30/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Zeden (AO d.d. 23/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Personeel Defensie (AO d.d. 23/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Voltooiing Europese bankenunie (AO d.d. 31/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Aanbesteden (AO d.d. 24/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Administratieve lasten/ regeldruk/Governance/ gegevensuitwisseling in de zorg/ gegevensbescherming/Innovatie/verspilling in de zorg (AO d.d. 30/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 650

30. Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van den Hul en Özütok tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter nadere invulling van het verbod om ongeoorloofd onderscheid te maken op grond van geslacht (Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen) (1e termijn Kamer)

31. Gezamenlijke behandeling van:

34 915

Goedkeuring van het op 7 juli 2017 te Tallinn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Oekraïne inzake internationale juridische samenwerking met betrekking tot misdrijven die verband houden met het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines op 17 juli 2014 (Trb. 2017, 102)

34 916

Bepalingen samenhangend met de vervolging en berechting in Nederland van strafbare feiten die verband houden met het neerhalen van Malaysia Airlines vlucht MH17 op 17 juli 2014

34 870

32. Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019)

34 842

33. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met de herziening van het kader voor herstel en afwikkeling van verzekeraars (Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars)

34 044

34. Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (1e termijn Kamer)

34 889

35. Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen

Langetermijnagenda

12, 13 en 14 juni (week 24)

– VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 23/05)

– VAO Cultuur (AO d.d. 30/05)

34 902 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

19, 20 en 21 juni (week 25)

– VAO Personen- en familierecht (AO d.d. 16/05)

– VAO Reclassering (AO d.d. 17/05)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

34 807 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden)

26, 27 en 28 juni (week 26)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

– Debat over de Europese top van 28 en 29 juni 2018

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 606 (Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

3. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

4. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

5. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

6. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

7. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

8. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

9. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

10. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

11. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

12. Debat over nucleaire veiligheid (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

13. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

14. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V)

15. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

16. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

17. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

18. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

19. Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

20. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

21. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

22. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

23. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

24. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

25. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

26. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

27. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

28. Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland (Belhaj) (Minister Defensie)

29. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

30. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

31. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

32. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

33. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

34. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

35. Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

36. Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (Lodders) (Minister LNV)

37. Debat over misstanden bij hulporganisatie en de aanscherping van procedures en subsidiekaders (Becker) (Minister BuHa-OS)

38. Debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt (Kuiken) (Minister J&V)

39. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

40. Debat over asbest in make-up (Van Eijs) (Staatssecretaris I&W)

41. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

42. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

43. Debat over problemen bij het innen van de belastingen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financien)

44. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

45. Debat over leraren van basisscholen die te laag zijn ingeschaald (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

46. Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen (Hermans) (Minister VWS)

47. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

48. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

49. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

50. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (Minister OCW)

51. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

52. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

53. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

54. Debat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

55. Debat over insectensterfte in Nederland (Grashoff) (Minister LNV)

56. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

57. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

58. Debat over de aanpak van PTSS en ziekteverzuim bij de Nationale Politie (Van der Graaf) (Minister J&V)

59. Debat over de versterkingsoperatie in Groningen (Minister EZK)

60. Debat over de groeiende filedruk (Van Aalst) (Minister I&W)

61. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

62. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

63. Debat over de positie van regionale ziekenhuizen (Van den Berg) (Minister voor MZ)

64. Debat over nieuwe acties en stakingen binnen Air France/KLM (Graus) (Minister I&W)

65. Debat over de Europese top van 28 en 29 juni 2018

66. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

67. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

2. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

3. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

4. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

6. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

7. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

8. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

9. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Staatssecretaris I&W, Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

11. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

12. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

13. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

16. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

17. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

18. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

19. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

20. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK, Minister SZW)

21. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

22. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

24. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

25. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

26. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

27. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

29. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

30. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

31. Dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

32. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

33. Dertigledendebat over voldoende middelen voor de politie (Kuiken) (Minister J&V)

34. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

35. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

36. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

37. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

38. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

39. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

40. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

41. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het demonstratierecht (Özütok) (Minister BZK)

42. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

43. Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude (Van der Lee) (Minister EZK)

44. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Arissen) (Minister MZ)

45. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (Ellemeet) (Minister MZ)

46. Dertigledendebat over het SER-advies «De vele kanten van banen combineren» (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

47. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

48. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

49. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

50. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

51. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

53. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

54. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

55. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

56. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet de bouw van een stikstoffabriek overweegt (Van Tongeren) (Minister EZK)

57. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

58. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

59. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

60. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan het ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

61. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

62. Dertigledendebat over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales (Van der Lee) (Minister EZK)

63. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

64. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

65. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

66. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

67. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

68. Dertigledendebat over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte (Ellemeet) (Minister MZ)

69. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

70. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

71. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

72. Dertigledendebat over misstanden bij maneges (Arissen) (Minister LNV)

73. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

74. Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen (Gijs van Dijk) (Minister I&W)

75. Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen (Van Brenk) (Minister I&W)

76. Dertigledendebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

77. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

78. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

79. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

80. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

81. Dertigledendebat over het bericht dat Shell, Exxon en NAM compensatie willen voor het stopzetten van de gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZK)

82. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

83. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

84. Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie (Kops) (Minister EZK)

85. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

86. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

87. Dertigledendebat over het aantal dodelijke experimenten met apen (Wassenberg) (Minister OCW)

88. Dertigledendebat over de berekeningen van het PBL ten behoeve van het klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK, Minister LNV)

89. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

90. Dertigledendebat over de groeiende loonkloof en achterblijvende loongroei (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

91. Dertigledendebat over de publicatieplicht van rulings (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

92. Dertigledendebat over de opkomst van digitale werkplatforms (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

93. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

94. Dertigledendebat over het dreigende einde van de verzorgingsstaat (Voortman) (staatsecretaris SZW)

95. Dertigledendebat over grondspeculatie door het bedrijf Powerfield (Van der Lee) (Minister EZK)

96. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman «Zorgen voor burgers» (Hijink) (Minister VWS)

97. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

98. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

99. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

100. Dertigledendebat over de bijdrage van burgers aan het voorkomen van klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

101. Dertigledendebat over het faillissement van thuiszorgorganisatie Vérian (Hijink) (Minister VWS)

102. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

103. Dertigledendebat over het bericht dat er een pensioenakkoord tussen vakbonden en werkgevers is (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

104. Dertigledendebat over onbeantwoorde vragen aan de Minister-President over het afschaffen van de dividendbelasting (Asscher) (Minister-President)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 11 juni van 11.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Kamer voor het jaar 2019

Maandag 11 juni van 17.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de Wet vreemdelingenbewaring en terugkeer (Kamerstuk 34 309)

Donderdag 21 juni 2018 van 18.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de initiatiefnota «De lidstaten weer aan het roer» van het lid Bisschop (Kamerstuk 34 884)

Maandag 25 juni van 18.00 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de nota van het lid Koopmans: «Onderlinge privacy» (Kamerstuk 34 926)

Dinsdag 26 juni van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Donderdag 28 juni van 16.00 tot 21.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de nota «Investeren in Perspectief» (Kamerstuk 34 952)

Maandag 2 juli van 10.00 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota van het lid De Groot: «Een duurzame toekomst voor vis en visser» (Kamerstuk 34 526)

Maandag 2 juli van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs

Maandag 10 september van 13.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de initiatiefnota van het lid Belhaj inzake de Defensie Energiestrategie (Kamerstuk 34 895)

Maandag 10 september van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Hijink inzake het Zorgbuurthuis (Kamerstuk 34 849)

Maandag 29 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 5 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Recesperiodes

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Naar boven