Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 10 januari 2019

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 15 januari

14.00 uur

Woensdag 16 januari

10.15 uur

Donderdag 17 januari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

4. Debat over het faciliteren van witwassen door Nederlandse banken met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

5. Debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

6. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

7. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

8. VAO Kinderopvang (AO d.d. 13/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

9. VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 13/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 956

10. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing niet eerder dan over het jaar 2022 wordt geheven en enige andere wijzigingen

34 997

11. Regels inzake een uniform experiment met teelt en verkoop van hennep en hasjiesj voor recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)

34 606

12. Voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

35 056

13. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend

35 046

14. Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming (implementatie Verordening (EU) 2018/302)

Langetermijnagenda

22, 23 en 24 januari (week 4)

– VAO Visserij (AO d.d. 06/12)

– VAO Chroom-6 bij Defensie (AO d.d. 07/11)

– VAO PGB (AO d.d. 12/12)

– VAO Nationale veiligheid en crisisbeheersing (AO d.d. 19/12)

– VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Toetsbesluit PO (31 293, nr. 424)

– VSO Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek (31 288, nr. 672)

– VAO Wapenexportbeleid (AO d.d. 20/12)

35 006 (Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet)

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

35 010 (Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren)

29, 30 en 31 januari (week 5)

34 853-R2096 (Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194))

34 959 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Wet op de dividendbelasting 1965 in verband met enkele spoedreparaties inzake de fiscale eenheid en inzake het herstel van een omissie in de innovatiebox (Wet spoedreparatie fiscale eenheid)

34 930 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder))

34 935 (Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers)

5, 6 en 7 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

12, 13 en 14 februari (week 7)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (Voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 ((Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

34 837 (Voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

2. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

3. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

4. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

5. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

6. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

7. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

8. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

9. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

10. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

11. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

12. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

13. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

14. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

15. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

16. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

17. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

18. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

19. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

20. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

21. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

22. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

23. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

24. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

25. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

26. Debat over insectensterfte in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

27. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

28. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

29. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

30. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

31. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

32. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

33. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

34. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

35. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

36. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

37. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

38. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

39. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

40. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

41. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

42. Debat over vaccinatie in Nederland (Hijink) (Staatssecretaris VWS)

43. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte (Sienot) (Minister I&W)

44. Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

45. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

46. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

47. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

48. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

49. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

50. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

51. Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn (Van Toorenbrug) (Minister J&V, Minister RB)

52. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) Minister BuZa)

53. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

54. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

55. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

56. Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

57. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

58. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

59. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven» (Bergkamp) (Minister VWS)

60. Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant (Buitenweg) (Minister J&V)

61. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

62. Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

63. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

64. Debat over de LHBTI-monitor 2018 (Özütok) (Minister OCW, Minister J&V)

65. Debat over Nederlandse militaire steun aan Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

66. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

67. Debat over het toezicht op medische implantaten (Ellemeet) (Minister MZ)

68. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

69. Debat over het bericht dat Shell in Nederland geen belasting betaalt (Nijboer) (Staatssecretaris Financiën)

70. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

71. Debat over de gevolgen van digitalisering voor het innovatiebeleid (Veldman) (Staatssecretaris EZK)

72. Debat over het aankopen van lichaamsdelen door ziekenhuizen (Agema) (Minister VWS)

73. Debat over het rapport van TNO inzake de Stint (Van Aalst) (Minister I&W)

74. Debat over de Emancipatiemonitor 2018 (Bergkamp) (Minister OCW)

75. Debat over de visie op de toekomst van Defensie (Kerstens) (Minister Defensie)

76. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

77. Debat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (Nijboer) (Minister Financiën)

78. Debat over de oproep van de Amerikaanse ambassadeur om Russisch gas te boycotten (Van Ojik) (Minister BuZa, Minister EZK)

79. Debat over het tekort aan technici op de arbeidsmarkt (Veldman) (Staatssecretaris EZK, Minister OCW)

80. Debat over het besluit van de Amerikaanse regering om alle troepen uit Syrië terug te trekken (Van Helvert) (Minister BuZa)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

2. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

5. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

6. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

7. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

8. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

9. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

10. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

11. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

12. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

13. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

14. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

15. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

16. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

18. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

20. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

21. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

22. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

23. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

24. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

25. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

26. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

27. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

28. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

29. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

30. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

31. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

33. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

34. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

35. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

36. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

37. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

38. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

39. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

40. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

41. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

42. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

43. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

44. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

45. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

46. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

47. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

48. Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

49. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Van Raan) (Minister Financiën, Minister BuHa-OS)

50. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

51. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

52. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

53. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

54. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

55. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (Van Brenk) (Minister SZW)

56. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

57. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

58. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (Diertens) (Staatssecretaris VWS)

59. Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick (Azarkan) (Staatssecretaris J&V)

60. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

61. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

62. Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie (Baudet) (Minister J&V)

63. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

64. Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten (Van der Lee) (Minister EZK)

65. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt (Ellemeet) (Minister MZ)

66. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

67. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (Dik-Faber) (Minister VWS)

68. Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken (Kops) (Minister EZK)

69. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (Smeulders) (Minister SZW)

70. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

71. Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties (Beckerman) (Minister BZK)

72. Dertigledendebat over het actieplan «Slim en duurzaam» van de luchtvaartsector (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

73. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

74. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

75. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

76. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

77. Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

78. Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

79. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets (Van Raan (Minister I&W)

80. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

81. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

82. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

83. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was (Van Gerven) (Minister MZ)

84. Dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer (Alkaya) (Minister BZK, Staatssecretaris EZK)

85. Dertigledendebat over het bericht dat de spoedeisende hulp in Lelystad sluit (Agema) (Minister MZ)

86. Dertigledendebat over ongelijkheid in onderwijskansen in Nederland (Westerveld) (Minister BVO en Media)

87. Dertigledendebat over de Handreiking lerarentekort voor basisscholen (Kuzu) (Minister BVO en Media)

88. Dertigledendebat over kinderen in de daklozenopvang (Westerveld) (Minister VWS)

89. Dertigledendebat over de lange wachtlijsten voor huurwoningen (Nijboer) (Minister BZK)

90. Dertigledendebat over het bericht dat de groei van het aantal studenten op universiteiten ten koste gaat van de kwaliteit (Futselaar) (Minister OCW)

91. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

92. Dertigledendebat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV)

93. Dertigledendebat over patiëntenstops in de zorg (Hijink) (Minister MZ)

94. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

95. Dertigledendebat over het akkoord over de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

96. Dertigledendebat over de onderhandelingen inzake het Klimaatakkoord (Van der Lee) (Minister EZK)

97. Dertigledendebat over zorgaanbieders die patiënten cadeaus aanbieden (Arno Rutte) (Minister VWS)

98. Dertigledendebat over het bericht dat mensen uit Lelystad met de goedkoopste polis bij Zilveren Kruis Achmea niet terecht kunnen bij het ziekenhuis in Harderwijk (Van Gerven) (Minister MZ)

99. Dertigledendebat over gezondheidsrisico’s als gevolg van klimaatverandering (Kröger) (Staatssecretaris I&W, Staatssecretaris VWS)

100. Dertigledendebat over de behandeling van melanoom-patiënten met het geneesmiddel Nivolumab (Agema) (Minister MZ)

101. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

102. Dertigledendebat over het niet halen van de CO2-doelstelling (Van Raan) (Minister EZK)

103. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

104. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

105. Dertigledendebat over het bericht dat de Minister EZK informatie over het giflek in Farmsum niet deelt met de Kamer (Beckerman) (Minister EZK)

106. Dertigledendebat over eventuele toezeggingen aan Unilever inzake de vestiging van het hoofdkantoor in Nederland (Leijten) (Minister-President

107. Dertigledendebat over Nederlanders die in armoede dreigen te raken door de oplopende energierekening (Beckerman) (Minister EZK)

108. Dertigledendebat over misstanden in de distributiecentra van online supermarkt Picnic (Van Kent) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

109. Dertigledendebat over de besteding van het budget voor studenten met een beperking (Raemakers) (Staatssecretaris SZW)

110. Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman) (Minister EZK)

111. Dertigledendebat over de genomen maatregelen naar aanleiding van de uitspraak in de Urgenda-zaak in 2015 (Van Raan) (Minister EZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Geen overleggen geagendeerd

Recesperiodes

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Voorjaarsreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Herfstreces 2019: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2019

Kerstreces 2019: vrijdag 20 december 2019 t/m maandag 13 januari 2020

Voorjaarsreces 2020: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart 2020

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020