Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 6 februari 2020

Agenda Dinsdag 11 februari 2020

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR

1. Hamerstukken

35 219

Wijziging van de Jeugdwet in verband met de verduidelijking van het woonplaatsbeginsel (Wet wijziging woonplaatsbeginsel)

35 320

Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..) (onder voorbehoud)

2. Hoofdelijke stemmingen

34 986

Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet)

34 430, N

Motie van het lid Van Hattem c.s. over de afschaffing van de Eerste Kamer

3. Stemmingen

34 986, AA

Gewijzigde motie van het lid Nooren (PvdA) c.s. over verplichte opstelling van participatiebeleid

34 986, Y

Motie-Nicolaï PvdD) c.s. over de bevoegdheid tot het op aanvraag kunnen verstrekken van een conformiteitsverklaring

34 986, Z

Motie-Nicolaï PvdD) c.s. over het gebruikmaken van de mogelijkheid om beoordelings- en beleidscriteria vast te leggen in beleidsregel

34 430, O

Motie van het lid Cliteur c.s. over het bindend correctief referendum

34 430, P

Motie van het lid Cliteur c.s. over het verschuiven van wetgevende macht naar de rechterlijke macht

34 430, Q

Motie van het lid Otten c.s. over een gekozen Minister-President

34 430, R

Motie van het lid Vos c.s. over de reactie van de regering op overgebleven adviezen en de uitwerkingen van eerder overgenomen adviezen

4. Debat

34 864

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op het beschermen van de bodem, met inbegrip van het grondwater, en het duurzaam en doelmatig gebruik van de bodem (Aanvullingswet bodem Omgevingswet)

34 864, C

Brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 1 juli 2019 ter aanbieding van de Voorhang van het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet

5. Debat

35 054

Wijziging van de Omgevingswet en enkele andere wetten met het oog op de beheersing van geluid afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen (Aanvullingswet geluid Omgevingswet)

35 054, B

Brief van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 14 oktober 2019 ter aanbieding van het ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

35 063

Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten