Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 21 november 2013

Agenda Dinsdag 26 november 2013

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.15 UUR

1. Stemmingen

33 192

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling

33 192, G

Motie van het lid Strik (GroenLinks) c.s. over het uitvoeren van een evaluatie in verband met de mogelijke verlenging van de wet

33 192, H

Motie van het lid Witteveen (PvdA) c.s. over het terugbrengen van de bewaartermijn van tien naar vijf jaar

33 253

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg

33 253, E

Motie van het lid Flierman (CDA) c.s. over spreiding van algemene ziekenhuizen over ons land

33 253, F

Motie van het lid Ter Horst (PvdD) c.s. over maatregelen tot reductie van de regeldruk in de gezondheidszorg

33 467 / 33 591, E

Gewijzigde motie van het lid Ganzevoort (GL) c.s. over de erkenning en handhaving van fundamentele vrijheden en mensenrechten

33 498

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

33 750, K

Motie van het lid Terpstra (CDA) c.s. over het meer in overeenstemming brengen van de noodzakelijke bezuinigingen met de analyses uit de Miljoenennota 2014

33 750, L

Motie van het lid Terpstra (CDA) c.s. over een grenseffecttoets

33 750, M

Gewijzigde motie van het lid Koffeman (PvdD) c.s. over de mogelijkheden van het verleggen van de premieheffingsgrondslag om arbeid goedkoper te maken

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

33 526

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering mede in verband met de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk en de Wet geregistreerd partnerschap

33 572

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regels over werking van de strafwet buiten Nederland (herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken)

II debat

32 203

Voorstel van Wet van de leden Schouw en De Wit tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering

III gezamenlijk debat

33 416

Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën)

33 540

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren)

IV gezamenlijk debat

33 533

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (Incidentele suppletoire begroting staatsinterventie)

33 640 IX

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

33 653

Invoering van een tijdelijke heffing voor de bankensector (Tijdelijke wet resolutieheffing 2014)