Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013

Agenda opgesteld 27 juni 2013

Agenda Dinsdag 2 juli 2013

A. OPENBARE BEHANDELING OM 10.00 UUR

1. Verkiezing Voorzitter Eerste Kamer

2. Stemmingen

CII, B

Motie van het lid Vliegenthart c.s. over een nadere analyse over nut, noodzaak en democratische wenselijkheid van de voornemens

CII, C

Motie van het lid Engels c.s. over de financiële gevolgen van decentralisatietrajecten en gemeentelijke herindelingen

CII, D

Motie van het lid Engels c.s. over een voorstel voor een geactualiseerde en meer richtinggevende invulling van Hoofdstuk 7 van de Grondwet

33 268

Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen om het eenvoudiger te maken voor Nederlanders in het buitenland om hun stem uit te brengen, wijziging van de wijze van inlevering van de kandidatenlijsten, aanpassing van de datum van kandidaatstelling en stemming, alsmede regeling van andere onderwerpen

33 268, E

Motie van het lid Duthler c.s. over wijziging van het wetsvoorstel

33 525, F

Motie van het lid Ester c.s. over het in beeld brengen van gevolgen van bezuinigingen voor gezinnen met kinderen

3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

33 219

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

33 424

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen

II debat

32 862

Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

III debat

33 084

Voorstel van wet van het lid Heijnen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

IV gezamenlijk debat

33 515

Wijziging van de Wet verhuurderheffing

33 407

Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning:

30 174

Voorstel van wet van de leden Voortman, Heijnen en Schouw, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

2. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

32 002

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met uitbreiding van de werkingssfeer van beide wetten naar de exclusieve economische zone