Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 22 juni 2021, nr. WJZ/ 21164470, tot wijziging van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 in verband met de aanpassing van de datum voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2020

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

In artikel 2.1.12, eerste lid, van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 wordt ‘1 juli 2021’ vervangen door ‘1 september 2021’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 juni 2021

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

TOELICHTING

1. Aanleiding

Met deze wijziging van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 wordt de datum waarop uiterlijk de aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 moet zijn ingediend, aangepast. Deze datum was oorspronkelijk 1 juli 2021 en wordt gewijzigd in 1 september 2021. De reden voor deze wijziging is dat veel subsidieontvangers niet voor 1 juli 2021 het verzoek tot subsidievaststelling zullen kunnen indienen. Met het aanpassen van de datum waarop het verzoek tot vaststelling uiterlijk moet zijn ingediend, wordt voorkomen dat de subsidie ambtshalve moet worden vastgesteld, waardoor de subsidie op basis van de juiste gegevens kan worden vastgesteld.

2. Regeldruk en staatssteun

In het kader van de totstandkoming en de wijzigingen van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (en haar voorganger de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19) als gevolg van de intensiveringen van de steunmaatregelen is de regeldruk van deze regeling berekend (Stcrt. 2020, 34295, Stcrt. 2020, 61730, Stcrt. 2021, 6893, Stcrt. 2021, 16732, Stcrt. 2021, 19259 en Stcrt. 2021, 23574). Onderhavige wijziging heeft geen gevolgen voor de regeldruk.

De TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2020 bevat staatssteun en is als zodanig door de Europese Commissie goedgekeurd SA.59535 (2020/N). Onderhavige wijziging heeft geen gevolgen voor de staatssteunaspecten.

3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Daarmee wordt afgeweken van de systematiek van vaste verandermomenten voor regelgeving, die inhoudt dat ministeriële regelingen met ingang van de eerste dag van elk kwartaal in werking treden en minimaal twee maanden voordien bekend worden gemaakt. Dat kan in dit geval worden gerechtvaardigd, omdat de doelgroep gebaat is bij spoedige inwerkingtreding. Via deze regeling wordt namelijk de datum waarop het verzoek tot subsidievaststelling uiterlijk moet zijn ingediend, aangepast. Omdat zonder deze aanpassing veel ondernemingen niet op tijd hun verzoek tot vaststelling van de subsidie zouden kunnen indienen en de subsidie derhalve ambtshalve zou moeten worden vastgesteld, is afwijking van de systematiek van de vaste verandermomenten gewenst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Naar boven