Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2021, 13511Overig

Bekendmaking houdende een verbod zich te bevinden binnen de veiligheidszones van windenergiegebied Borssele in de Noordzee

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

Gelet op artikel 60 van het VN-Zeerechtverdrag, artikel 6.10 van de Waterwet en de Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee;

MAAKT BEKEND:

Artikel 1: Algemeen toegangsverbod veiligheidszone

Het is eenieder verboden zich te bevinden, dan wel enig voorwerp te hebben binnen de veiligheidszones, waarvan de begrenzing is aangegeven in de coördinatentabellen 1 en 2 behorend bij dit besluit.

Kaart 1: Overzicht windenergiegebied Borssele

Kaart 1: Overzicht windenergiegebied Borssele

Artikel 2: Generieke uitzonderingen verbod

 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 1, geldt niet voor een vaartuig dat de veiligheidszones binnen vaart of daar blijft:

  • a. in verband met de aanleg, de inspectie, het testen, de reparatie, het onderhoud, de verandering, vernieuwing of verwijdering van windturbines, onderzeese kabels, transformatorstations en andere objecten ten behoeve van elektriciteitsproductie- en distributie;

  • b. om diensten te verlenen voor exploitatie van de onder a bedoelde installaties of vervoer van personen of goederen ten behoeve daarvan;

  • c. ten behoeve van het uitvoeren van wettelijke taken en toezicht en handhaving op wettelijke voorschriften;

  • d. in het kader van onderzoek in opdracht van de rijksoverheid, of

  • e. met toestemming van de exploitant van de onder a bedoelde installaties.

 • 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet voor het zich in de veiligheidszone bevinden, dan wel het daarin hebben van een voorwerp, in het kader van:

  • a. activiteiten als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a tot met d, of

  • b. activiteiten waarvoor op grond van artikel 6.13 van het Waterbesluit een vergunning is verleend.

Artikel 3: Specifieke uitzondering verbod voor onderhoud aan kabels-en leidingen

 • 1. Het verbod, bedoeld in artikel 1, geldt niet voor onderhoudsvaartuigen die genoodzaakt zijn de veiligheidszone in te varen voor reparatie en/of onderhoud aan telecomkabels en pijpleidingen op voorwaarde dat de werkzaamheden vooraf worden gemeld bij de Kustwacht en hiervoor toestemming is verkregen van de waterbeheerder.

 • 2. De exploitant van telecomkabels en pijpleidingen meldt de onderhoudsvaartuigen die voor reparatie en/of onderhoud worden gebruikt, aan bij de Kustwacht voordat wordt aangevangen met de werkzaamheden.

Artikel 4: Specifieke uitzondering verbod voor experimenten met passieve visserij

 • 1. Het verbod bedoeld in artikel 1 geldt niet voor degenen die in de veiligheidszones varen of verblijven dan wel voorwerpen hebben ten behoeve van experimenten met passieve visserij.

 • 2. De uitzondering op het verbod als bedoeld in het eerste lid geldt slechts voor degenen die zich vooraf hebben ingeschreven voor het uitvoeren van een experiment met passieve visserij en daarvoor een ruimte hebben toegewezen gekregen door het Rijk.

 • 3. Aan de specifieke uitzondering als bedoeld in het eerste lid, worden de volgende voorwaarden gesteld:

  • a. De ondernemer beschikt over een visvergunning1 waarop het in te zetten vistuig en vissersvaartuig zijn geregistreerd bij het Nederlands Register Vissersvaartuigen (NRV);

  • b. Er wordt geen andere vorm van visserij uitgeoefend dan het gebruik van grondbeug2, korven of kubben3 of handlijn4 als bedoeld in artikel 6, onderdeel 29, 30 en 31 van Verordening(EU) 2019/1241 betreffende technische maatregelen;

  • c. Er wordt een afstand van 250 meter tot aan de windturbines in acht genomen inclusief enig voorwerp;

  • d. Er wordt een afstand van 250 meter aan weerszijden van de infieldkabels in acht genomen inclusief enig voorwerp;

  • e. Er wordt een afstand van 500 meter van een transformatorstation in acht genomen;

  • f. Het vissersvaartuig waarmee de passieve visserij experimenten worden uitgevoerd mag zich alleen in de veiligheidszones bevinden tussen zonsopkomst en zonsondergang;

  • g. Het in te zetten vissersvaartuig heeft een maximale lengte over alles van vijfenveertig meter;

  • h. Het vaartuig heeft een Automatic Identification System in werking;

  • i. Het vaartuig heeft een marifooninstallatie aan boord, waarbij gecommuniceerd wordt op kanaal 16.

Artikel 5: Gevaarlijk en hinderlijk gedrag

De uitzonderingen, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4, zijn slechts van toepassing voor zover daarbij gevaarlijk of hinderlijk gedrag voor het scheepvaartverkeer, de exploitatie van het windpark of andere (mede)gebruikers in het gebied wordt vermeden.

Artikel 6: Inwerkingtreding

Deze bekendmaking treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7: Intrekking eerdere besluit

Het Besluit houdende een verbod zich met een schip te bevinden binnen de veiligheidszones van windenergiegebied Borssele (Stcrt. 2019, nr. 53537) wordt ingetrokken.

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Zee en Delta M. Ardon

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Werkenpakket, ter attentie van mw. E.J. Bekker, postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

 • a. de naam en het adres van de indiener;

 • b. de dagtekening;

 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

 • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

 • e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Voldoet het bezwaarschrift niet aan deze eisen of is het te laat ingediend, dan kan het zijn dat het bezwaar niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat uitvoering van het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Het verzoek dient u in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarin uw woonplaats zich bevindt. De rechtbank zal u daarvoor wel griffierecht in rekening brengen.

TOELICHTING

I ALGEMEEN

1. Inleiding

In artikel 60, vierde lid, van het op 10 december 1982 te Montego-Bay tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Zeerechtverdrag) is bepaald dat binnen een veiligheidszone passende maatregelen genomen kunnen worden ter verzekering van de veiligheid van zowel de scheepvaart als van installaties of inrichtingen. Deze veiligheidszone is maximaal 500 meter vanaf de buitenste randen van installaties of inrichtingen. De mogelijkheid die het internationale recht biedt om een veiligheidszone op zee rondom een windpark in te stellen in artikel 60 van het VN-zeerechtverdrag, is opgenomen in artikel 6.10, tweede lid, van de Waterwet. Met het besluit stelt het bevoegd gezag de geografische afbakening vast van de veiligheidszone en kan het inhoudelijke randvoorwaarden stellen voor het gebied.

Het bestaande besluit5 houdende de instelling van veiligheidszones rondom het windenergiegebied Borssele, welke van toepassing was tijdens de bouw van de windparken, wordt ingetrokken en vervangen door onderhavig besluit.

Efficiënt en meervoudig ruimtegebruik is al vanaf de Nota Ruimte een belangrijke doelstelling van het beleid voor de Noordzee. In de Beleidsnota Noordzee 2016–2021 is een besluit genomen over het onder voorwaarden toestaan van doorvaart en medegebruik in windparken. De uitgangspunten in de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 zijn vastgelegd in de Beleidsregel instelling veiligheidszone windparken op zee6. Het onderhavige besluit wijkt op het onderdeel doorvaart voor schepen kleiner dan 24 meter af van deze beleidsregel.

2. Windenergiegebied Borssele

Het windenergiegebied Borssele is in het nationaal waterplan, bedoeld in artikel 4.1 van de Waterwet, aangewezen als voor windenergie geschikt gebied. Het windenergiegebied Borssele is onderverdeeld in vijf kavels voor windparken. In het gebied liggen ook telecomkabels, pijpleidingen en een scheepvaartcorridor. Voor elk van de vijf kavels is op grond van artikel 3 van de Wet windenergie op zee een kavelbesluit vastgesteld.7 Het kavelbesluit bepaalt waar en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd en geëxploiteerd mag worden. Op grond van artikel 12 van de Wet windenergie op zee is per kavel onder meer bepaald welke exploitant gerechtigd is een windpark te bouwen en te exploiteren.

Scheepvaartcorridor

Door het midden van het windenergiegebied Borssele loopt van oost naar west en vice versa een scheepvaartcorridor genaamd Windfarm Borssele Pass. Voor de corridor zijn in IMO-verband routeringsmaatregelen genomen en is een zogeheten area to be avoided (ATBA) ingesteld. Voor vaartuigen met een lengte tot 45 meter zonder gevaarlijke lading is het toegestaan om gebruik te maken van de corridor. De toegang voor schepen tot 45 meter in de corridor geldt voor zowel overdag als ’s nachts.

In de corridor is een telecomkabel aanwezig. Onderhoudsschepen voor kabels en pijpleidingen zijn doorgaans langer dan 45 meter. Op basis van gewoonterecht is internationaal afgesproken dat onderhoudsschepen zich melden bij de Kustwacht, zodat schepen groter dan 45 meter onderhoud kunnen plegen met gebruikmaking van de scheepvaartcorridor. De Kustwacht zal voor deze onderhoudsschepen toestemming verlenen, omdat de kuststaat op grond van artikel 79 van het Zeerechtverdrag het leggen of het onderhoud aan onderzeese kabels of pijpleidingen niet mag belemmeren. Melden bij de Kustwacht is noodzakelijk, zodat de Kustwacht overig scheepvaartverkeer kan waarschuwen en voorwaarden kan stellen, zodat het onderhoud veilig wordt uitgevoerd.

Geen integrale doorvaart voor schepen tot 24 meter overdag

Doorvaart en medegebruik zijn als communicerende vaten. Daar waar wordt doorgevaren kan (vaak) geen medegebruik plaatsvinden met vaste constructies in de waterkolom en vice versa. Om zowel doorvaart als medegebruik te kunnen faciliteren en de mogelijkheid te creëren om ook ’s nachts door een windenergiegebied te kunnen varen, kan er in principe geen sprake meer zijn van integrale doorvaart in nieuwe windenergiegebieden. Doorvaart zal alleen nog worden toegestaan in speciaal aangewezen doorvaartpassages. Dat wil zeggen een tweerichtingsvaarweg waar scheepvaart het windenergiegebied kan passeren onder voorwaarden. Dit aangepaste beleid volgt uit het Noordzee akkoord8 en wordt vastgelegd in het Programma Noordzee 2022–2027, welke momenteel in voorbereiding is en in 2021 ter inzage zal liggen. Uniforme en eenduidige doorvaartregels voor de scheepvaart in windparken vergroten het naleefgedrag en de veiligheid. Dit betekent dat de uitgangspunten voor de doorvaart in principe zullen gelden voor alle windparken, met de mogelijkheid hiervan onder bijzondere omstandigheden af te wijken.

In windenergiegebied Borssele bestaat reeds de mogelijkheid tot doorvaart zowel overdag als ’s nachts in de corridor voor schepen tot 45 meter. In lijn met de afspraken uit het Noordzee akkoord en de verwachte beleidswijziging in het Programma Noordzee 2022–2027 ten aanzien van doorvaart, wordt afgezien van het toestaan van integrale vrije doorvaart voor schepen tot 24 meter overdag in de veiligheidszones van windenergiegebied Borssele. Gelijk aansluitend aan de oostelijke kant van het windenergiegebied Borssele liggen de veiligheidszones van de verschillende Belgische windparken. In de Belgische windparken is doorvaart in zijn geheel verboden. Vanuit het oogpunt van uniformiteit en handhaafbaarheid bestaat in het geval van windenergiegebied Borssele derhalve een aanvullende aanleiding om geen integrale doorvaart tot 24 meter schepen toe te staan in de veiligheidszones.

Net op Zee

Het net op zee voor windenergiegebied Borssele bestaat uit twee transformatorstations (op platforms), met een verbindingskabel daartussen en vier onderzeese 220 kV-hoogspanningskabels die de energiedistributie van de windparken op zee naar land verzorgen. De platforms liggen aangrenzend aan de corridor. Voor de bouw en exploitatie van het net op zee zijn vergunningen op grond van de Waterwet verleend aan TenneT TSO B.V.9

3. Generieke uitzonderingen op algeheel verbod

Voor schepen van de windparkexploitanten en de gerelateerde installaties (waaronder de platforms) en de rijksoverheid is een generieke uitzondering gemaakt om binnen de veiligheidszone van het windpark te varen.

Vergunning op grond van artikel 6.13 Waterbesluit

Voor medegebruik activiteiten met vaste constructies10 dient er in het kader van de Waterwet een watervergunning te worden aangevraagd. Dit volgt uit artikel 6.5, aanhef en onderdeel c van de Waterwet in samenhang met artikel 6.13 van het Waterbesluit waarin is opgenomen dat het verboden is om zonder watervergunning werken te plaatsen of te bouwen in de Noordzee. De belangenafwegingen met betrekking tot de risico’s als het gaat om mogelijke hinder en schade aan het windpark vindt plaats in het kader van de vergunningverlening. De volgende soorten medegebruik zijn mogelijk in windparken op zee: maricultuur, andere vormen van duurzame energie, natuurbevorderende projecten en passieve visserij. In de Handreiking gebiedspaspoort Borssele11 staan de gebiedsspecifieke kenmerken beschreven, wordt aangetoond welke ruimte beschikbaar is voor medegebruik en welke medegebruik activiteiten de voorkeur krijgen van het Rijk in het gebied. Activiteiten die passen bij de duurzame ambities van de energie-, voedsel-en natuurtransitie hebben de voorkeur.

4. Specifieke uitzonderingen op algeheel verbod

Onderhoud kabels en leidingen

Ten behoeve van onderhoud van kabels en pijpleidingen is een specifieke uitzondering opgenomen. In de Beleidsnota Noordzee is vastgelegd dat een onderhoudszone van 500 meter wordt aangehouden aan weerszijden van in gebruik zijnde leidingen en elektriciteitskabels en een onderhoudszone van 750 meter voor in gebruik zijnde telecomkabels. Daarnaast is in de Beleidsnota Noordzee bepaald dat met het oog op efficiënt ruimtegebruik de onderhoudszones waar mogelijk worden verkleind. Gelet hierop wordt binnen windenergiegebied Borssele een afstand van ten minste 500 meter gehanteerd als onderhoudszone aan weerszijden van de telecomkabel. Een zone van 500 meter aan weerszijden van de telecomkabel is voldoende voor onderhoudsschepen om kabels en pijpleidingen te repareren. Er is naar verwachting in slechts uitzonderlijke gevallen een noodzaak om met onderhoudsschepen de veiligheidszone van windenergiegebied Borssele te betreden ten behoeve van het onderhoud aan de telecomkabel gelegen in de corridor.

Indien de kabel of leidingexploitant objectief kan aantonen dat reparatie van zijn leiding of kabel alleen mogelijk is door het betreden van een veiligheidszone van windenergiegebied Borssele, dan zal de kustwacht in overleg met de waterbeheerder12 en exploitanten van installaties in het gebied toestemming geven. Melden bij de kustwacht voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden is noodzakelijk, zodat de kustwacht overig scheepvaartverkeer kan waarschuwen en aanwijzingen kan geven, opdat het onderhoud veilig kan worden uitgevoerd.

Experimenten met passieve visserij

In artikel 4 van de Beleidsregel instellen veiligheidszone voor windparken op zee13 is bepaald dat onder voorwaarden experimenten met passieve visserij als vorm van medegebruik kunnen worden toegestaan om te bezien of passieve visserij in de veiligheidszone in de toekomst mogelijk is. Visserij activiteiten op de Noordzee worden gereguleerd via de visserij regelgeving en zijn daarom niet vergunningplichtig onder de Waterwet. Voor visserij activiteiten is een visvergunning nodig voor het vaartuig en het vistuig op grond van de (Europese) Visserijwet- en regelgeving. In beginsel kan op het hele Nederlandse deel van de Noordzee gevist worden behalve in de gebieden waar dit verboden is zoals in de veiligheidszones van installaties op zee. Met een visvergunning wordt geen toegang verleend tot de veiligheidszones van dit windenergiegebied. Toegang tot dit gebied zal alleen toegestaan zijn voor vissers die door het Rijk een ruimte toegewezen hebben gekregen om passieve visserij activiteiten te kunnen uitoefenen. De verdeling van deze schaarse ruimte vindt plaats via een inschrijving waarbij ondernemers, bij voorkeur in een consortium of ander samenwerkingsverband, inschrijven op een specifieke ruimte of ruimtes. De beschikbare ruimtes voor passieve visserij binnen een windenergiegebied zijn opgenomen in de handreiking gebiedspaspoort voor het windenergiegebied Borssele.

5. Geografische afbakening

De veiligheidszones strekken zich uit tot een afstand van 500 meter gemeten van de kavelgrenzen van de windparken Borssele I tot en met V zoals vastgesteld in de afzonderlijke kavelbesluiten, met de kanttekening dat de scheepvaartcorridor is uitgezonderd voor zover deze niet reeds is beperkt door de veiligheidszones van de platforms.14 De begrenzing van de veiligheidszones (noordzijde en zuidzijde) is opgenomen onder III: in kaart 2 en de coördinatentabellen 1 en 2.

Er is gekozen om een gebied van 500 meter rondom het gehele windenergiegebied, met uitzondering van de scheepvaartcorridor, voor de scheepvaart te sluiten in plaats van het sluiten van een gebied van 500 meter rondom iedere turbine. Dit omdat het windenergiegebied een geografische eenheid vormt waarbinnen zich een samenstel van voorzieningen bevindt waarmee elektriciteit met behulp van wind wordt geproduceerd. Deze voorzieningen hebben onderlinge technische, organisatorische en functionele bindingen en zijn in elkaars nabijheid zijn gelegen.

TenneT TSO B.V., de exploitant van het hoogspanningsnet op zee, heeft in het windenergiegebied Borssele twee platforms voor transformatorstations geplaatst, die worden verbonden met een aansluitpunt op het hoogspanningsnet op het land. Ten behoeve van de veiligheid zijn voor deze platforms reeds veiligheidszones ingesteld, die onverminderd van kracht blijven. De veiligheidszone van het windenergiegebied ten zuiden van de corridor overlapt deels met de veiligheidszones van de platforms Borssele Alpha en Beta.

II ARTIKELEN

Artikel 1

Op grond van artikel 60, vierde lid, van het Zeerechtverdrag en artikel 6.10 Waterwet wordt een veiligheidszone van maximale omvang ingesteld, te weten 500 meter. Windenergiegebied Borssele wordt als één geheel gezien waarin zich meerdere windparken kunnen bevinden die met de instelling van de veiligheidszones worden afgesloten. Belangrijke kanttekening is dat vanwege de aanwezigheid van de scheepvaartcorridor, die toegankelijk moet blijven voor kwalificerende vaartuigen, er twee veiligheidszones ontstaan, te weten: aan de noordzijde en aan de zuidzijde van de scheepvaartcorridor.

Artikel 2, eerste lid

Er wordt een uitzondering gemaakt op het algemene verbod voor varen in de veiligheidszones voor exploitanten van installaties in het windenergiegebied Borssele en door dezen ingeschakelde derden en de rijksoverheid. Dit is nodig om de windparken en infrastructuur te kunnen beheren en onderhouden. De rijksoverheid heeft niet alleen toegang nodig voor het uitvoeren van wettelijke taken, zoals Search and Rescue (SAR) operaties, toezicht en handhaving, maar ook voor de uitvoering van beleidsmatige taken zoals het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek.

Artikel 2, tweede lid

De uitzonderingen op het algemene verbod, zoals bedoeld in het eerste lid, gelden alleen voor vaartuigen. Met het tweede lid vallen bijvoorbeeld duikers die aanleg- en onderhoudswerkzaamheden verrichten alsnog onder de uitzondering van het algemene verbod.

Artikel 3, eerste lid

Indien de kabel of leiding exploitant objectief aantoont dat betreden van de veiligheidszone noodzakelijk is, dan zal de waterbeheerder hiervoor toestemming geven in overleg met de Kustwacht en vergunninghouders van de installaties in het windenergiegebied Borssele. Onder noodzaak valt onder andere dat moderne onderhoudsschepen niet op korte termijn beschikbaar zijn of dat een telecomkabel dusdanig verschoven is dat reparatie alleen mogelijk is door de veiligheidszone te betreden.

Artikel 3, tweede lid

Melden bij de Kustwacht is noodzakelijk zodat de Kustwacht overig scheepvaartverkeer kan waarschuwen en voorwaarden kan stellen, opdat het onderhoud veilig wordt uitgevoerd.

Artikel 4, eerste en tweede lid

Omdat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beleidsverantwoordelijk is voor visserij, zal deze onderzoeken welke experimenten met passieve visserij wenselijk zijn en veilig uitgevoerd kunnen worden binnen windparken. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal hiervoor een kader met randvoorwaarden opstellen en een inschrijving opzetten om te bepalen welke vissers toegang krijgen tot het gebied. Om te borgen dat de uitvoering van dergelijke experimenten veilig gebeurt, neemt de Minister van Infrastructuur en Waterstaat daarnaast in dit besluit aanvullende voorwaarden op inzake (scheepvaart)veiligheid voor de uitvoering van een experiment binnen de veiligheidszone. Op naleving van deze (veiligheids)voorwaarden zal door het bevoegd gezag toezicht gehouden worden en, indien nodig, gehandhaafd worden.

Omdat de visvergunning niet voor een specifiek gebied op de Noordzee geldt en de ruimte in het windenergiegebied Borssele voor passieve visserij beperkt is, wordt door middel van een inschrijving bepaald welke en hoeveel ondernemers een ruimte toegewezen kunnen krijgen in het windenergiegebied.

Artikel 4 lid 3 sub a

Voor visserijactiviteiten op de Noordzee is een visvergunning nodig voor het vaartuig en het vistuig op grond van de (Europese) Visserijwet- en regelgeving. Deze vergunningen worden door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland afgegeven.

Artikel 4 lid 3 sub b

Ter bescherming van deze zogenoemde infield elektriciteitskabels zijn bodemberoerende activiteiten niet toegestaan. Door deze kabels wordt de door de turbines opgewekte energie naar het transformatorstation (Offshore High Voltage Station) of een platform van TenneT getransporteerd. Als deze kabels worden beschadigd, heeft dit direct invloed op de levering van elektriciteit aan het transmissiesysteem op land. Buiten kijf staat dat zogenoemde actieve (sleepnet)visserij de bodem beroert en niet is toegestaan in windparken. Passieve vistuigen zijn vistuigen die de bodem raken, maar op grond van in visserijbeleid gebruikelijke terminologie, niet beroeren. Voor het uitvoeren van de experimenten met passieve visserij zijn alleen het gebruik van grondbeug, handlijnen en korven en kubben toegestaan. Alle overige vormen van visserij zijn verboden in de veiligheidszones van windenergiegebied Borssele.

Artikel 4 lid 3 sub c en d

Het is niet toegestaan zich binnen een straal van 250 meter om iedere windturbine te bevinden danwel objecten te plaatsen en binnen 250 meter aan weerszijden van de infieldkabels. Deze ruimte dient vrij te blijven voor het veilig kunnen uitvoeren van het benodigde onderhoud.

Daarnaast komen in de directe nabijheid van de fundering de infieldkabels naar boven. Het is daarom niet toegestaan om met voorwerpen, zoals ankers, hengels, touwen, lijnen en boeien, vanaf het vaartuig in een straal van 250 meter rondom de turbine te komen en binnen 250 meter aan weerszijden van de infieldkabels. Ankers, haken van hengels, touwen, lijnen of boeien kunnen schade veroorzaken aan de infieldkabels. Daarnaast kunnen de onderhoudswerkzaamheden nabij de fundering door duikers in opdracht van de windparkexploitant worden bemoeilijkt. Gezien de gevaarsaspecten is het gerechtvaardigd op grond van het voorzorgsbeginsel dusdanige maatregelen te treffen dat het risico op beschadiging van de infrastructuur en beletsel voor onderhoudswerkzaamheden wordt geminimaliseerd.

Artikel 4 lid 3 sub e

Het is eveneens niet toegestaan zich te bevinden binnen een straal van 500 meter om het transformatorstation dat zich in of in de directe omgeving van het windpark bevindt. Bij het transformatorstation komen alle infieldkabels bij elkaar. Vanuit het transformatorstation loopt voorts de exportkabel, waarmee de door alle turbines tezamen opgewekte elektriciteit naar land wordt getransporteerd. Het is van groot belang de integriteit van het transformatorstation te beschermen, omdat bij schade de levering van elektriciteit aan het hoogspanningsnet gevaar loopt.

Artikel 4 lid 3 sub f

Toegang tot de veiligheidszones om de experimenten met passieve visserij uit te voeren is alleen toegestaan tussen zonsopkomst en zonsondergang. Het verbod om ’s nachts zich te bevinden in de veiligheidszones, is gebaseerd op enerzijds de beperkte mogelijkheden om ’s nachts reddingsoperaties uit te voeren met helikopters en anderzijds de slechte zichtbaarheid van de binnenste turbinepalen van het windpark. De vaste vistuigen kunnen tijdelijk ook ’s nachts blijven liggen, het plaatsen en ophalen mag echter alleen overdag. Jaarlijks stelt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, een tabel vast, waarin de tijden zijn opgenomen, waarop de zon opkomt en ondergaat. Deze tijden zijn in dezen bepalend.

Artikel 4 lid 3 sub g

De lengte van maximaal 45 meter sluit aan bij de maximummaat waarbinnen vissersvaartuigen doorgaans vallen.

Artikel 4 lid 3 sub h en i

De Kustwacht houdt toezicht op de veiligheidszones van windenergiegebied Borssele. Om te kunnen monitoren en toezicht te kunnen houden dienen schepen in windenergiegebieden gedetecteerd te kunnen worden. Het inwerking hebben van AIS dragen bij aan het goed kunnen monitoren en toezicht houden op de scheepsbewegingen in de veiligheidszones. Een marifoon maakt het mogelijk om met andere vaartuigen, kustwacht, havenautoriteiten, enzovoort te communiceren en wordt tevens gebruikt bij noodsituaties. Telefoniedekking op zee is beperkt en daarnaast bereikt een alarmering met een telefoon alleen de hulpdiensten maar niet de (schippers van) vaartuigen in de omgeving. Een marifoon geldt als basis uitrusting voor (beroeps) zeevaart.

Artikel 5

Gebruikers mogen in de veiligheidszones aanwezig zijn onder de voorwaarde dat zij geen onwenselijke handelingen en activiteiten verrichten en daardoor hinder of gevaar veroorzaken. Als voorbeeld van gevaarlijk en hinderlijk gedrag kunnen in ieder geval roekeloos vaargedrag genoemd worden. Het gebruik van lange lijnen kan snel tot hinder leiden. Ook het overboord gooien van gevangen vis of restafval van schoongemaakte vis kan tot hinder leiden vanwege de aantrekkende werking op vogels.

III COÖRDINATENTABELLEN EN KAART 2

Coördinatentabel 1: veiligheidszone noordzijde

Noorderbreedte

Oosterlengte

Opmerking

51° 41.366'

3° 07.768'

Hoekpunt

51° 41.391'

3° 07.562'

Hoekpunt

51° 42.707'

3° 03.052'

Hoekpunt

51° 42.708'

3° 03.048'

Hoekpunt

51° 42.951'

3° 02.238'

Hoekpunt

51° 43.397'

3° 00.689'

Hoekpunt

51° 43.398'

3° 00.685'

Hoekpunt

51° 43.633'

2° 59.889'

Hoekpunt

51° 44.129'

2° 58.175'

Hoekpunt

51° 44.373'

2° 58.358'

Centerpunt

51° 44.146'

2° 58.125'

Hoekpunt

51° 44.675'

2° 56.785'

Hoekpunt

51° 45.083'

2° 55.377'

Hoekpunt

51° 45.551'

2° 53.040'

Hoekpunt

51° 45.808'

2° 53.173'

Centerpunt

51° 45.579'

2° 52.943'

Hoekpunt

51° 45.675'

2° 52.694'

Hoekpunt

51° 45.904'

2° 52.924'

Centerpunt

51° 46.161'

2° 52.792'

Hoekpunt

51° 47.578'

2° 59.982'

Hoekpunt

51° 48.077'

3° 02.525'

Hoekpunt

51° 48.302'

3° 03.675'

Hoekpunt

51° 48.044'

3° 03.806'

Centerpunt

51° 48.199'

3° 04.162'

Hoekpunt

51° 48.130'

3° 04.240'

Hoekpunt

51° 47.514'

3° 04.935'

Hoekpunt

51° 46.714'

3° 05.837'

Hoekpunt

51° 46.267'

3° 06.340'

Hoekpunt

51° 45.674'

3° 07.009'

Hoekpunt

51° 45.519'

3° 06.653'

Centerpunt

51° 45.567'

3° 07.081'

Hoekpunt

51° 41.744'

3° 08.189'

Hoekpunt

51° 41.738'

3° 08.190'

Hoekpunt

51° 41.642'

3° 08.190'

Hoekpunt

51° 41.691'

3° 07.763'

Centerpunt

51° 41.637'

3° 08.189'

Hoekpunt

51° 41.587'

3° 08.174'

Hoekpunt

51° 41.635'

3° 07.747'

Centerpunt

Coördinatentabel 2: veiligheidszone zuidzijde

Noorderbreedte

Oosterlengte

Opmerking

51° 34.023'

3° 03.196'

Hoekpunt

51° 35.218'

3° 01.217'

Hoekpunt

51° 35.786'

3° 00.276'

Hoekpunt

51° 38.892'

2° 55.119'

Hoekpunt

51° 39.283'

2° 54.468'

Hoekpunt

51° 40.197'

2° 52.947'

Hoekpunt

51° 40.573'

2° 52.320'

Hoekpunt

51° 42.623'

2° 48.900'

Hoekpunt

51° 43.064'

2° 48.163'

Hoekpunt

51° 44.387'

2° 45.949'

Hoekpunt

51° 44.582'

2° 46.251'

Centerpunt

51° 44.839'

2° 46.118'

Hoekpunt

51° 45.826'

2° 51.094'

Hoekpunt

51° 45.569'

2° 51.226'

Centerpunt

51° 45.803'

2° 51.441'

Hoekpunt

51° 45.432'

2° 52.489'

Hoekpunt

51° 45.324'

2° 52.794'

Hoekpunt

51° 44.846'

2° 55.161'

Hoekpunt

51° 44.590'

2° 55.027'

Centerpunt

51° 44.834'

2° 55.211'

Hoekpunt

51° 44.634'

2° 55.899'

Hoekpunt

51° 44.390'

2° 55.714'

Centerpunt

51° 44.621'

2° 55.937'

Hoekpunt

51° 44.231'

2° 56.988'

Hoekpunt

51° 44.000'

2° 56.766'

Centerpunt

51° 44.156'

2° 57.119'

Hoekpunt

51° 43.757'

2° 57.578'

Hoekpunt

51° 43.721'

2° 57.700'

Hoekpunt

51° 43.477'

2° 57.516'

Centerpunt

51° 43.641'

2° 57.861'

Hoekpunt

51° 43.588'

2° 57.926'

Hoekpunt

51° 43.574'

2° 57.971'

Hoekpunt

51° 43.309'

2° 57.894'

Centerpunt

51° 43.553'

2° 58.079'

Hoekpunt

51° 43.235'

2° 59.168'

Hoekpunt

51° 43.049'

3° 00.004'

Hoekpunt

51° 42.795'

2° 59.858'

Centerpunt

51° 43.039'

3° 00.042'

Hoekpunt

51° 42.764'

3° 00.985'

Hoekpunt

51° 42.534'

3° 01.771'

Hoekpunt

51° 42.381'

3° 02.296'

Hoekpunt

51° 42.131'

3° 03.104'

Hoekpunt

51° 41.889'

3° 02.910'

Centerpunt

51° 42.106'

3° 03.170'

Hoekpunt

51° 42.052'

3° 03.286'

Hoekpunt

51° 41.835'

3° 03.026'

Centerpunt

51° 42.011'

3° 03.356'

Hoekpunt

51° 41.987'

3° 03.389'

Hoekpunt

51° 41.985'

3° 03.393'

Hoekpunt

51° 41.972'

3° 03.440'

Hoekpunt

51° 41.726'

3° 03.262'

Centerpunt

51° 41.942'

3° 03.522'

Hoekpunt

51° 41.835'

3° 03.752'

Hoekpunt

51° 40.888'

3° 06.983'

Hoekpunt

51° 40.644'

3° 06.798'

Centerpunt

51° 40.834'

3° 07.105'

Hoekpunt

51° 40.486'

3° 07.662'

Hoekpunt

51° 40.296'

3° 07.355'

Centerpunt

51° 40.248'

3° 07.782'

Hoekpunt

51° 36.095'

3° 06.567'

Hoekpunt

51° 36.090'

3° 06.566'

Hoekpunt

51° 36.138'

3° 06.140'

Centerpunt

51° 35.963'

3° 06.469'

Hoekpunt

51° 35.960'

3° 06.465'

Hoekpunt

51° 34.041'

3° 03.826'

Hoekpunt

51° 34.216'

3° 03.497'

Centerpunt

Kaart 2: veiligheidszone (noordzijde en zuidzijde)

Kaart 2: veiligheidszone (noordzijde en zuidzijde)

X Noot
1

Artikel 6, eerste lid, van de controleverordening en artikel 92 uitvoeringsregeling zeevisserij.

X Noot
2

grondbeug: vistuig bestaande uit een hoofdlijn van variabele lengte waaraan bijlijnen (sneuen) met haken zijn bevestigd op een onderlinge afstand die wordt bepaald door de doelsoort.

X Noot
3

korven en kubben: voor de vangst van schaaldieren, weekdieren of vissen bestemde, op of boven de zeebodem geplaatste vallen in de vorm van kooien of manden met een of meer openingen of gaten.

X Noot
4

handlijn: een enkele vislijn met daaraan een of meer exemplaren kunstaas of haken met aas bevestigd.

X Noot
7

Besluiten van de Minister van Economische Zaken en Klimaat tot aanwijzing van kavel I windenergiegebied Borssele (stcrt. 8 april 2016, nr. 14428), kavel II windenergiegebied Borssele (stcrt. 8 april 2016, nr. 14513 ), kavel III windenergiegebied Borssele (stcrt. 8 april 2016, nr. 14523; stcrt. 2 september 2016, nr. 45387), kavel IV windenergiegebied Borssele (stcrt. 8 april 2016, nr. 14545; stcrt. 2 september 2016, nr. 45387), kavel V (innovatiekavel) windenergiegebied Borssele (stcrt. 8 april 2016, nr. 14551; stcrt. 2 september 2016, nr. 45387; stcrt. 7 november 2017, nr. 64536).

X Noot
8

Kamerstukken II, 2018/19, 33 450 nr. 54.

X Noot
10

Visnetten en visfuiken zijn uitgezonderd van de watergunningplicht omdat deze via de visserij wetgeving worden gereguleerd.

X Noot
11

Te vinden op www.noordzeeloket.nl.

X Noot
12

‘Waterbeheerder’: de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zee en Delta, namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.