Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2016, 45387Besluiten van algemene strekking

Wijzigingsbesluit kavelbesluiten III, IV en V windenergiegebied Borssele

Overwegende dat in de voorschriften bij de besluiten van de Minister van Economische Zaken van 24 maart 2016 tot vaststelling van de kavels III, IV en V windenergiegebied Borssele (Staatscourant van 8 april 2016, nrs. 14523, 14545 en 14551) de coördinaten die de kavels begrenzen niet correct zijn opgenomen;

Gelet op de artikel 11 van de Wet windenergie op zee besluit de Minister van Economische Zaken in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

Besluit

 • De aan kavelbesluiten III, IV en V windenergiegebied Borssele verbonden voorschriften worden gewijzigd;

 • De coördinaten van de begrenzing van kavel III zijn weergegeven in onderdeel A, eerste lid, van dit besluit;

 • Het tracé voor de aansluitverbinding tussen het windpark op kavel III en TenneT Platform Borssele Beta loopt binnen de hiervoor gereserveerde ruimte, waarvan de coördinaten van de begrenzing zijn weergegeven in onderdeel A, tweede lid, van dit besluit;

 • De coördinaten van de begrenzing van kavel IV zijn weergegeven in onderdeel B, eerste lid, van dit besluit;

 • Het tracé voor de aansluitverbinding tussen het windpark op kavel IV en TenneT Platform Borssele Beta loopt binnen de hiervoor gereserveerde ruimte, waarvan de coördinaten van de begrenzing zijn weergegeven in onderdeel B, tweede lid, van dit besluit;

 • De coördinaten van de begrenzing van kavel V zijn weergegeven in onderdeel C, eerste lid, van dit besluit;

 • Het tracé voor de aansluitverbinding tussen het windpark op kavel V en TenneT Platform Borssele Beta loopt binnen de hiervoor gereserveerde ruimte, waarvan de coördinaten van de begrenzing zijn weergegeven in onderdeel C, tweede lid, van dit besluit;

 • Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 augustus 2016

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Rechtsbescherming

Belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht of die redelijkerwijs niet verweten kan worden tegen het ontwerpwijzigingsbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht, kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd.

TOELICHTING OP DE WIJZIGING VAN DE KAVELBESLUITEN III, IV EN V WINDENERGIEGEBIED BORSSELE

1. Aanleiding

Van 18 december 2015 tot en met 28 januari 2016 hebben de ontwerp-kavelbesluiten III, IV en V windenergiegebied Borssele ter inzage gelegen. De definitieve kavelbesluiten lagen van 8 april 2016 tot en met 20 mei 2016 ter inzage. Tegen de kavelbesluiten is geen beroep ingesteld. De besluiten zijn sinds 21 mei 2016 onherroepelijk.

In de voorbereiding op de subsidietender bleek echter dat in de voorschriften een aantal coördinaten niet of verkeerd was opgenomen. Ook waren de kaarten bij deze voorschriften niet eenduidig. Gezien het belang van eenduidige voorschriften is ervoor gekozen de kavelbesluiten te wijzigen. In dit wijzigingsbesluit zijn de juiste coördinaten en kaarten opgenomen.

2. Procedure

Op grond van artikel 11, lid 2 van de Wet windenergie op zee komt een wijziging van het kavelbesluit tot stand via de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Op 1 juli 2016 is het ontwerp van het wijzigingsbesluit ter inzage gelegd. Gedurende zes weken konden zienswijzen worden ingediend.

3. Zienswijzen

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van het wijzigingsbesluit voor de kavelbesluiten III, IV en V windenergiegebied Borssele zijn geen zienswijzen en reacties over het ontwerpwijzigingsbesluit naar voren gebracht.

4. Overwegingen

Met deze wijziging op grond van artikel 11 van de Wet windenergie op zee wordt de ruimtelijke claim die de kavels leggen op het aangewezen gebied en de beperkingen van het gebruik van die ruimte door derden eenduidig vastgelegd. Het niet of verkeerd opnemen in de voorschriften van een aantal coördinaten is een feit of omstandigheid waardoor het bouwen of exploiteren van een windpark niet langer toelaatbaar wordt geacht met het oog op de in artikel 3 opgenomen belangen. Met wijziging van de voorschriften die aan de kavelbesluiten zijn verbonden voldoen de kavelbesluiten aan de in artikel 3 opgenomen belangen.

Het ontwerp van dit besluit is ruim voor de opening van subsidietender voor de kavels III, IV en V gepubliceerd. De Regeling windenergie op zee 2016 is op 8 juli gepubliceerd en treedt op 15 september 2016 in werking. Het definitieve wijzigingsbesluit zal voor 15 september worden vastgesteld. De toekomstige vergunninghouder kan hierdoor in zijn ontwerp van het windpark rekening houden met de juiste coördinaten.

5. Belangenafweging gebruiksfuncties en ecologie

Omdat de in dit wijzigingsbesluit opgenomen coördinaten altijd de beoogde coördinaten zijn geweest, veranderen de belangenafwegingen voor de gebruiksfuncties en ecologie niet. De natuurlijke kenmerken van de gebieden zoals bedoeld in artikel 19g, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 worden niet door de kavelbesluiten aangetast. De vrijstelling van het bepaalde in de artikelen 9 en 11 van de Flora- en faunawet blijft ongewijzigd.

Voorschriften

A

Het besluit van de Minister van Economische Zaken van 24 maart 2016 tot aanwijzen van kavel III windenergiegebied Borssele (Stcrt 8 april 2016 Nr. 14523) wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. Voorschrift 2 Windpark en bandbreedten, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Het windpark wordt binnen de contour met de volgende coördinaten geplaatst:

   UTM coördinaten (ETRS89, zone 31)

   Locatie

   Punt

   Oostelijk

   Noordelijk

   Kavel III

   P_40

   502426,5

   5727928,5

   Kavel III

   P_41

   500813,5

   5719302,6

   Kavel III

   P_42

   500704,5

   5718354,3

   Kavel III

   P_43

   500666,3

   5717604,8

   Kavel III

   P_44

   500658,9

   5717143,2

   Kavel III

   P_45

   500660,2

   5716737,1

   Kavel III

   P_46

   500666,1

   5716513,5

   Kavel III

   WFZ_3

   498105,4

   5718993,7

   Kavel III

   P_49

   492218,7

   5724695,4

   Kavel III

   P_50

   496881,0

   5730532,8

   Kavel III

   P_51

   497139,9

   5730411,2

   Kavel III

   P_52

   497289,1

   5730215,2

   Kavel III

   P_53

   497518,6

   5730107,2

   Kavel III

   P_54

   497575,3

   5730099,1

   Kavel III

   P_55

   498850,7

   5729499,4

   Kavel III

   P_56

   498670,2

   5729247,3

   Kavel III

   P_57

   498558,1

   5728957,4

   Kavel III

   P_58

   498540,2

   5728647,2

   Kavel III

   P_59

   498618,2

   5728346,4

   Kavel III

   P_60

   498752,8

   5728122,6

   Kavel III

   P_61

   498940,6

   5727941,3

   Kavel III

   P_62

   499109,6

   5727840,0

   Kavel III

   P_63

   500195,7

   5727329,7

   Kavel III

   P_64

   500520,8

   5727240,4

   Kavel III

   P_65

   500857,1

   5727263,6

   Kavel III

   P_66

   501166,7

   5727397,2

   Kavel III

   P_67

   501420,7

   5727634,5

   Kavel III

   P_68

   501721,8

   5728035,7

   Kavel III

   P_69

   501826,6

   5728210,6

   De kaart met de ligging van kavel III is opgenomen in de bijlage bij deze voorschriften.

 • 2. Voorschrift 2 Windpark en bandbreedten, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Het tracé van de aansluitverbinding naar platform Borssele Bèta ligt binnen de volgende coördinaten:

   UTM coördinaten (ETRS89, zone 31)

   Locatie

   Punt

   Oostelijk

   Noordelijk

   Tracé

   P_50

   496881,0

   5730532,8

   Tracé

   P_51

   497139,9

   5730411,2

   Tracé

   P_52

   497289,1

   5730215,2

   Tracé

   P_53

   497518,6

   5730107,2

   Tracé

   P_54

   497575,3

   5730099,1

   Tracé

   T_22

   497603,4

   5730569,9

   Tracé

   T_21

   497609,5

   5730630,6

   Tracé

   SL_9

   497202,2

   5730934,4

   De kaart met de ligging van het tracé is opgenomen in de bijlage bij deze voorschriften.

 • 3. Voorschrift 2 Windpark en bandbreedten, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Er worden geen windturbines geplaatst in de onderhoudszones van de SeaMeWe telecomkabel. Deze zones worden begrensd door de punten in onderstaande tabel en die ook zijn weergegeven op de kaart in de bijlage bij deze voorschriften.

   UTM coördinaten (ETRS89, zone 31)

   Locatie

   Punt

   Oostelijk

   Noordelijk

   Kavel III

   P_47

   494719,1

   5722273,6

   Kavel III

   P_48

   493970,0

   5722999,1

   Kavel III

   P_55

   498850,7

   5729499,4

   Kavel III

   P_56

   498670,2

   5729247,3

   Kavel III

   P_57

   498558,1

   5728957,4

   Kavel III

   P_58

   498540,2

   5728647,2

   Kavel III

   P_59

   498618,2

   5728346,4

   Kavel III

   P_60

   498752,8

   5728122,6

   Kavel III

   P_61

   498940,6

   5727941,3

 • 4. De bijlage bij voorschrift 2, eerste lid, komt te luiden:

  Voorschrift 2, eerste lid

 • 5. De bijlage bij voorschrift 2, tweede en derde lid, komt te luiden:

  Voorschrift 2, tweede en derde lid

B

Het besluit van de Minister van Economische Zaken van 24 maart 2016 tot aanwijzen van kavel IV windenergiegebied Borssele (Stcrt 8 april 2016 Nr. 14545) wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. Voorschrift 2 Windpark en bandbreedten, eerste lid. komt te luiden:

  • 1. Het windpark wordt binnen de contour met de volgende coördinaten geplaatst:

   UTM coördinaten (ETRS89, zone 31)

   Locatie

   Punt

   Oostelijk

   Noordelijk

   Kavel IV

   P_73

   495068,1

   5732104,1

   Kavel IV

   P_74

   496277,2

   5731380,0

   Kavel IV

   P_75

   491497,3

   5725394,1

   Kavel IV

   WFZ_4

   484178,5

   5732482,8

   Kavel IV

   P_78

   500129,9

   5737534,4

   Kavel IV

   P_79

   496541,5

   5733070,9

   De kaart met de ligging van kavel IV is opgenomen in de bijlage bij deze voorschriften.

 • 2. Voorschrift 2 Windpark en bandbreedten, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Het tracé van de aansluitverbinding naar platform Borssele Bèta ligt binnen de volgende coördinaten:

   UTM coördinaten (ETRS89, zone 31)

   Locatie

   Punt

   Oostelijk

   Noordelijk

   Tracé

   P_74

   496277,2

   5731380,0

   Tracé

   P_79

   496541,5

   5733070,9

   Tracé

   T_17

   498088,1

   5734994,8

   Tracé

   T_20

   497781,3

   5730835,8

   Tracé

   T_13

   497678,4

   5730705,1

   Tracé

   T_2

   497620,7

   5730622,2

   Tracé

   SL_9

   497202,2

   5730934,4

   Tracé

   T_15

   495703,3

   5729058,3

   Tracé

   T_16

   494935,0

   5729700,0

   De kaart met de ligging van het tracé is opgenomen in de bijlage bij deze voorschriften.

 • 3. Voorschrift 2 Windpark en bandbreedten, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Er worden geen windturbines geplaatst in de onderhoudszones van de TAT 14 en Farland North telecomkabels. Deze zones worden begrensd door de punten in onderstaande tabel en die ook zijn weergegeven op de kaart in de bijlage bij deze voorschriften.

   UTM coördinaten (ETRS89, zone 31)

   Locatie

   Punt

   Oostelijk

   Noordelijk

   Kavel IV

   P_70

   489907,4

   5734297,1

   Kavel IV

   P_71

   491506,1

   5733381,0

   Kavel IV

   P_72

   494277,3

   5732475,8

   Kavel IV

   P_73

   495068,1

   5732104,1

   Kavel IV

   P_77

   486719,0

   5730022,2

   Kavel IV

   P_76

   487565,3

   5729202,5

   Kavel IV

   P_74

   496277,2

   5731380,0

   Kavel IV

   P_79

   496541,5

   5733070,9

   Kavel IV

   P_80

   494865,6

   5733855,9

   Kavel IV

   P_81

   492148,1

   5734736,7

   Kavel IV

   P_82

   491861,6

   5734915,9

 • 4. De bijlage bij voorschrift 2, eerste lid, komt te luiden:

  Voorschrift 2, eerste lid

 • 5. De bijlage bij voorschrift 2, tweede en derde lid, komt te luiden:

  Voorschrift 2, tweede en derde lid

C

Het besluit van de Minister van Economische Zaken van 24 maart 2016 tot aanwijzen van kavel V windenergiegebied Borssele (Stcrt 8 april 2016 Nr. 14551) wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. Voorschrift 2 Windpark en bandbreedten, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Het windpark wordt binnen de contour met de volgende coördinaten geplaatst:

   UTM coördinaten (ETRS89, zone 31)

   Locatie

   Punt

   Oostelijk

   Noordelijk

   Kavel V

   P_83

   500922,0

   5728636,0

   Kavel V

   P_84

   500621,0

   5728234,8

   Kavel V

   P_85

   499534,9

   5728745,1

   Kavel V

   P_86

   499836,2

   5729146,6

   De kaart met de ligging van kavel V is opgenomen in de bijlage bij deze voorschriften.

 • 2. Voorschrift 2 Windpark en bandbreedten, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. Het tracé van de aansluitverbinding naar platform Borssele Bèta ligt binnen de volgende coördinaten:

   UTM coördinaten (ETRS89, zone 31)

   Locatie

   Punt

   Oostelijk

   Noordelijk

   Tracé

   P_86

   499836,2

   5729146,6

   Tracé

   P_87

   499774,9

   5729064,9

   Tracé

   P_54

   497575,3

   5730099,1

   Tracé

   T_22

   497603,4

   5730569,9

   Tracé

   T_21

   497609,5

   5730630,6

   Tracé

   T_2

   497620,7

   5730622,2

   Tracé

   T_14

   497615,4

   5730568,7

   Tracé

   P_88

   497769,0

   5730118,6

   De kaart met de ligging van het tracé is opgenomen in de bijlage bij deze voorschriften.

 • 3. De bijlage bij voorschrift 2, eerste lid, komt te luiden:

  Voorschrift 2, eerste lid

 • 4. De bijlage bij voorschrift 2, tweede lid, komt te luiden:

  Voorschrift 2, tweede lid