Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2014, 15423Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 mei 2014, kenmerk 373777-121007-WJZ, houdende aanpassing en intrekking van subsidieregelingen ter implementatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3.1.7 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet en de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Aanpassingsregeling Kaderregeling VWS-subsidies wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

Het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2011, nr. S/3068529, houdende wijziging van de Kaderregeling VWS-subsidies en vaststelling van subsidieplafonds voor de beleidskaders sport en bewegen in de buurt 2011 (Stcrt. 2011, 11042) wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Het Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, nr. DMO/SSO-2995676, houdende wijziging van de Subsidieregeling VWS-subsidies en vaststelling van het subsidieplafond voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers (Stcrt. 2010, 10537) wordt ingetrokken.

ARTIKEL IV

De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3069205, van 24 juni 2011, houdende intrekking van enkele PGO-besluiten (Stcrt. 2011, 11660) wordt ingetrokken.

ARTIKEL V

De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2011, nr. Z/TSZ 3096482, houdende intrekking van de Subsidieregeling Nederlands Kanker Instituut (Stcrt. 2011, 23179) wordt ingetrokken.

ARTIKEL VI

De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van PG/OGZ 3019309, houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid ten behoeve van het jaar 2011 (Stcrt. 2010, 15248) wordt ingetrokken.

ARTIKEL VII

De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 september 2011, nr. PG/OGZ 3077212, houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid ten behoeve van het jaar 2012 (Stcrt. 2011, 16603) wordt ingetrokken.

ARTIKEL VIII

De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2012, PG/OGZ 3126268, houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid voor het jaar 2013 (Stcrt. 2012, 20787) wordt ingetrokken.

ARTIKEL IX

De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 augustus 2010, nr. MEVA/NBO-2989950, houdende wijziging van de Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche (Stcrt. 2010, 13910) wordt ingetrokken.

ARTIKEL X

De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juli 2011, nr. MEVA/NBO-3070933, houdende wijziging van de Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche houdende actualisering van opleidingen en normbedragen (Stcrt. 2011, 14322) wordt ingetrokken.

ARTIKEL XI

De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 augustus 2010, nr. MEVA/NBO-2989947, houdende wijziging van de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche (Stcrt. 2010, 14019) wordt ingetrokken.

ARTIKEL XII

De Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juli 2011, nr. MEVA/NBO-3071023 houdende wijziging van de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche houdende actualisering van opleidingen en normbedragen (Stcrt. 2011, 14323) wordt ingetrokken.

ARTIKEL XIII

In artikel II van de Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2013, kenmerk 181050-114960-DMO, houdende wijziging Regeling subsidies AWBZ in verband met de subsidiëring van MEE-organisaties (Stcrt. 2013, 35805) wordt ‘artikel I, onderdeel J, derde lid,’ vervangen door: artikel I, onderdeel J, tweede lid.

ARTIKEL XIV

Aan artikel 10 van de Subsidieregeling donatie bij leven wordt toegevoegd: en vervalt met ingang van 1 juli 2017 met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

ARTIKEL XV

De Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 wordt ingetrokken.

ARTIKEL XVI

Artikel 7 van de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1. ’ geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 juli 2017 met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

ARTIKEL XVII

Aan artikel 23 van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan wordt toegevoegd: en vervalt met ingang van 1 januari 2017 met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

ARTIKEL XVIII

Aan artikel 7 van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II wordt toegevoegd: en vervalt met ingang van 1 januari 2017 met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

ARTIKEL XIX

De Subsidieregeling TTI wordt ingetrokken.

ARTIKEL XX

Aan artikel 14 van de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg wordt toegevoegd: en vervalt met ingang van 1 juli 2017 met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

ARTIKEL XXI

De Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 wordt ingetrokken.

ARTIKEL XXII

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

TOELICHTING

Subsidieregelingen die op 1 juli 2012 bestonden, dienen vóór 1 juli 2014 te worden voorzien van een einddatum die niet later ligt dan 1 juli 2017 (artikel II van de Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 21 juni 2012, nr. 3113629, houdende vaststelling van de eerste wijziging van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking; Stcrt. 2012, 13009). Met de onderhavige regeling worden de desbetreffende subsidieregelingen op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van zo'n einddatum voorzien. Afhankelijk van de periode waarvoor de subsidie wordt verstrekt – bijvoorbeeld een kalenderjaar of een studiejaar – of het moment dat een beslistermijn afloopt, is de einddatum gesteld op 1 januari 2017 of 1 juli 2017. Laatstgenoemde datum is ook gekozen indien de periode waarvoor de subsidie wordt verstrekt niet is bepaald, zoals bij projectsubsidies. Na de datum waarop een subsidieregeling vervalt, blijft die regeling van toepassing op subsidies welke voor die datum op grond daarvan zijn verstrekt.

Overigens is de Rijkssubsidieregeling jeugdzorg 2011 niet voorzien van een einddatum omdat die regeling komt te vervallen bij inwerkingtreding van de Jeugdwet (Stb.2014, 105).

Degenen die subsidie ontvangen op grond van één van de gewijzigde subsidieregelingen dienen er rekening mee te houden dat de subsidiëring eindigt.

Subsidieregelingen die zijn uitgewerkt, zijn niet voorzien van een einddatum. In plaats daarvan zijn die regelingen ingetrokken, net als een aantal andere uitgewerkte besluiten en wijzigingsregelingen.

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt de wijziging van de Regeling subsidies AWBZ van 12 december 2013 te corrigeren. In artikel II van die wijzigingsregeling wordt voor de terugwerkende kracht verwezen naar artikel I, onderdeel J, derde lid, in plaats van naar artikel I, onderdeel J, tweede lid. Met deze correctie werkt, zoals blijkens de toelichting ook de bedoeling was, de wijziging van artikel 2.5.6a, vijfde lid, van de Regeling subsidies AWBZ terug tot en met 1 januari 2013.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers