Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 2012, 20787Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 oktober 2012, PG/OGZ 3126268, houdende wijziging van de Subsidieregeling publieke gezondheid voor het jaar 2013

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt:

A

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, wordt aan artikel 1 een lid toegevoegd, luidende:

 • d. accountant: accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

B

Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onderdeel e komt te luiden:

e. een model controleverklaring;.

2. Onderdeel f wordt verletterd tot onderdeel h.

3. Na onderdeel e worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

 • f. een model voor het rapport feitelijke bevindingen;

 • g. een model assurancerapport;.

C

Artikel 35 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

 • 1. De jaarrekening en de subsidiedeclaratie zijn ieder afzonderlijk voorzien van een controleverklaring van een accountant. Indien de subsidie wordt vastgesteld op basis van prestatie-eenheden is de subsidiedeclaratie in afwijking van de eerste volzin voorzien van een assurancerapport.

2. In het tweede lid wordt ‘rapportage omtrent de naleving van de subsidiebepalingen door de subsidieontvanger’ vervangen door: rapport van feitelijke bevindingen omtrent de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen door de subsidieontvanger.

D

In artikel 37 wordt na ‘de minister’ ingevoegd: tot en met 2013.

E

Artikel 40 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het jaartal ‘2012’ wordt telkens vervangen door: 2013.

2. Onder U wordt het bedrag ‘€ 1.600.000’ vervangen door: € 1.900.000.

F

Artikel 46 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het jaartal ‘2012’ wordt telkens vervangen door: 2013.

2. Het bedrag ‘€ 50,96’ wordt vervangen door: € 57,19.

3. Het bedrag ‘€ 34,10’ wordt vervangen door: € 39,36.

G

Artikel 51 wordt gewijzigd als volgt:

1. Het jaartal ‘2012’ wordt telkens vervangen door: 2013.

2. Het bedrag ‘€ 59,79’ wordt vervangen door: € 61,02.

H

In artikel 52, tweede lid, wordt ‘bedoelde’ vervangen door: bedoeld.

I

Na artikel 52 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 4. Bevolkingsonderzoek naar darmkanker

Artikel 53

In deze paragraaf wordt verstaan onder screeningsorganisatie: een rechtspersoon aan wie voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker vergunning is verleend krachtens de Wet op het bevolkingsonderzoek.

Artikel 54

Voor de implementatie en uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker kan de minister aan de volgende screeningsorganisaties een instellingssubsidie verstrekken:

 • a. Stichting bevolkingsonderzoek midden-west;

 • b. Stichting bevolkingsonderzoek noord;

 • c. Stichting bevolkingsonderzoek oost;

 • d. Stichting bevolkingsonderzoek zuid;

 • e. Stichting bevolkingsonderzoek zuid-west.

Artikel 55

Subsidie als bedoeld in artikel 54 wordt slechts verstrekt:

 • a. voor onderzoek bij mannen en vrouwen in de leeftijdsgroep 55 tot en met 75 jaar;

 • b. voor zover van deelnemers geen betalingen worden verlangd voor deelname aan het onderzoek.

Artikel 56
 • 1. Bij de verlening van de subsidie, bedoeld in artikel 54, kan de minister verplichtingen opleggen met betrekking tot:

  • a. de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker;

  • b. de verwijzing ten behoeve van nadere diagnostiek;

  • c. het vastleggen van gegevens over de uitnodigingen voor deelname aan en de uitslagen van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker en over de nadere diagnostiek naar darmkanker, een en ander ten behoeve van de proces- en effectevaluatie;

  • d. een wijze van uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker die bijdraagt aan de versterking van de infrastructuur van de kankerscreening.

 • 2. De screeningsorganisatie bewaart de gegevens, bedoeld in het eerste lid, gedurende ten minste tien jaren.

J

Artikel 63 wordt gewijzigd als volgt:

1. In de aanhef wordt ‘1 mei 2011 tot en met 30 april 2012’ vervangen door: 1 mei 2012 tot en met 30 april 2013.

2. In onderdeel Pt wordt het bedrag ‘€ 10,22’ vervangen door: € 10,43.

K

Artikel 75d wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel H wordt ‘€ 47,85 voor het jaar 2012’ vervangen door: € 49,13 voor het jaar 2013.

2. Onderdeel J komt als volgt te luiden:

 • J. een normbedrag van € 148,60 voor het jaar 2013.

L

Artikel 75g wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel K wordt na ‘sub 2, ‘ ingevoegd: dat is verricht in het verzorgingsgebied van de desbetreffende coördinerende GGD.

2. In onderdeel L wordt ‘€ 47,85 voor het jaar 2012’ vervangen door: € 49,13 voor het jaar 2013.

3. Onderdeel N komt als volgt te luiden:

N. een normbedrag van € 148,60 voor het jaar 2013.

Artikel II

 • 1. Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verleend of vastgesteld op basis van de Subsidieregeling publieke gezondheid is de Subsidieregeling publieke gezondheid van toepassing zoals die luidde voor de inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2. Het eerste lid geldt niet voor de artikelen 1, 8, 35 en 63 van de Subsidieregeling publieke gezondheid.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.

TOELICHTING

Algemeen

Met de onderhavige regeling wordt de Subsidieregeling publieke gezondheid geactualiseerd ten behoeve van de subsidiëring in het jaar 2013. Vanaf 2013 zal het bevolkingsonderzoek naar darmkanker gefaseerd worden ingevoerd. De voorliggende wijziging voorziet in een basis voor de financiering via dezelfde screeningsorganisaties die ook de bevolkingsonderzoeken naar borst- en baarmoederhalskanker uitvoeren.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdelen A tot en met C

In de Subsidieregeling publieke gezondheid is onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten verklaringen van accountants: controleverklaring, assurancerapport en rapport van feitelijke bevindingen.

Onderdeel D en E

Na 2013 wordt de subsidie van Stichting Opsporing Erfelijke Hypercholesterolemie (StOEH) beëindigd. In 2013 wordt een afname verwacht in het aantal DNA-bepalingen bedoeld onder P en een toename van de organisatiekosten van de StOEH bedoeld onder U.

Onderdeel F

In artikel 46 wordt de berekening van de subsidie die ingevolge artikel 42 kan worden verstrekt voor een onderzoek naar baarmoederhalskanker aangepast voor het komende jaar.

Het maximale subsidiebedrag voor een eerste onderzoek naar baarmoederhalskanker is als volgt samengesteld:

tarief huisarts

12,09

cytologische beoordeling

27,27

organisatiekosten en kosten uitnodiging

16,83

ondersteuning huisartsen

1,00

totaal

57,19

Onderdeel G

In artikel 51 wordt de berekening van de subsidie die ingevolge artikel 50 kan worden verstrekt voor een onderzoek naar borstkanker aangepast voor het komende jaar.

Onderdeel I

Vanaf 2013 wordt het bevolkingsonderzoek naar darmkanker gefaseerd ingevoerd (Kamerstukken II, 2010–2011, 32 793, nr. 3). Vanaf eind 2013 worden mannen en vrouwen van 65 en 75 jaar uitgenodigd om deel te nemen aan dit bevolkingsonderzoek. In 2014 de burgers van 63, 65, 67 en 75 jaar en zo verder. Op termijn krijgen alle mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar elke twee jaar een ontlastingstest (immunochemische Fecaal Occult Bloedtest (iFOBT) toegestuurd die in het laboratorium wordt beoordeeld op bloedsporen, die een aanwijzing kunnen zijn voor (voorstadia van) darmkanker.

De uitvoering van dit bevolkingsonderzoek wordt verricht door de vijf screeningsorganisaties die nu ook de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker en baarmoederhalskanker uitvoeren. Gelet op de gefaseerde invoering kan op dit moment geen tarief worden vastgesteld, vergelijkbaar met de bevolkingsonderzoeken naar borst- en baarmoederhalskanker. De subsidieontvangers worden in de eerste jaren afgerekend volgens het reguliere subsidieregime van artikel 4.

Onderdeel J

De bedragen voor het berekenen van de subsidie voor het Nationaal programma grieppreventie (NPG) zijn aangepast aan het griepseizoen van 2012-2013.

Onderdelen K en L

De jaartallen in artikelen 75d en 75g zijn aangepast. Tevens zijn de bedragen die in de artikelen 75d en 75g worden gehanteerd voor het berekenen van de subsidie ten behoeve van de aanvullende soa-bestrijding met de onderhavige wijzigingsregeling geïndexeerd op basis van loon- en prijsbijstellingen ten behoeve van het jaar 2013.

Artikel II

Voor de subsidies die reeds zijn verstrekt, verandert er niets. Hierop zijn enkele uitzonderingen: de verklaringen van accountants en de instellingssubsidie voor de uitvoering van het Nationaal Programma Grieppreventie dat een boekjaar kent van 1 mei tot en met 30 april. Op deze uitzonderingen is de nieuwe tekst van de artikelen 1, 8, 35 en 63 van toepassing.

Artikel III

Aangezien de onderhavige wijzigingen gevolgen hebben voor de subsidieaanvragen voor 2013 treedt de regeling zo spoedig mogelijk in werking, in afwijking van de systematiek van vaste verandermomenten bij regelgeving (VVM).

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.