Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. MC-U-3069205, van 24 juni 2011, houdende intrekking van enkele PGO-besluiten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

ARTIKEL I

1. De Subsidieregeling PGO wordt ingetrokken.

2. De Subsidieregeling PGO blijft van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt op grond van de Subsidieregeling PGO.

3. De egalisatiereserve die de ontvanger van een instellingssubsidie als bedoeld in artikel 8, onderdeel f, van de Kaderregeling VWS-subsidies heeft opgebouwd op grond van artikel 4 van de Subsidieregeling PGO juncto artikel 30, derde lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies, wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve, bedoeld in artikel 34 van de Kaderregeling VWS-subsidies.

ARTIKEL II

Het Instellingsbesluit Programmaraad wordt ingetrokken.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

TOELICHTING

Met dit besluit worden enkele besluiten met betrekking tot de subsidiëring van organisaties voor patiënten, gehandicapten en ouderen (PGO) ingetrokken. Het betreft de Subsidieregeling PGO en het Instellingsbesluit Programmaraad. Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste wordt het subsidiebeleid voor PGO, zoals opgenomen in het Beleids- en beoordelingskader behorend bij de Subsidieregeling PGO, herzien. De hoofdlijnen van het nieuwe beleid zijn 25 mei 2011 aan de Tweede Kamer gezonden (Kamerstukken II 2010/2011, 29 214, nr. 59). In het nieuwe beleid wordt gekozen voor subsidieverlening zonder tussenkomst van een programmaraad. Onder dankzegging voor zijn bewezen diensten wordt het Instellingsbesluit Programmaraad ingetrokken.

Ten tweede wordt per 1 juli 2011 de Subsidieregeling VWS-subsidies, die voor een groot deel van overeenkomstige toepassing is op de subsidiëring van PGO, vervangen door de Kaderregeling VWS-subsidies (Stcrt. 2011, 7996). Aanleiding daarvoor is de implementatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking.

Subsidies uit hoofde van het herziene beleid zullen worden verstrekt op grond van de Kaderregeling VWS-subsidies. Egalisatiereserves die zijn gevormd onder de Subsidieregeling PGO worden aangemerkt als egalisatiereserve in de zin van de Kaderregeling VWS-subsidies. Als er een subsidie wordt verstrekt waarbij geen egalisatiereserve kan worden gevormd, kan de omvang van de egalisatiereserve van belang zijn voor de hoogte van de instellingssubsidie. In het herziene subsidiebeleid zal deze samenhang verder uitgewerkt worden.

Wellicht ten overvloede wordt nog opgemerkt dat als gevolg van de intrekking van de Subsidieregeling PGO en de Subsidieregeling VWS-subsidies tevens de besluiten ter vaststelling van subsidieplafonds van rechtswege komen te vervallen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

Naar boven