Besluit van 16 juni 2011, nr. 11.001442, houdende instelling van Actal, adviescollege toetsing regeldruk (Instellingsbesluit Actal 2011)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 10 juni 2011, nr. WJZ / 11073496, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Er is een Adviescollege toetsing regeldruk (Actal), hierna te noemen: het college.

Artikel 2

Het college heeft tot taak de regering of beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren:

 • a. over het systeem van beoordeling van de effecten van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid;

 • b. over de gevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, in overleg met de minister die het aangaat en indien die gevolgen naar verwachting omvangrijk zijn;

 • c. over strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk, mede op basis van signalen uit het bedrijfsleven en georganiseerde verbanden van burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid.

Artikel 3

Voor zover het college dat nodig acht voor het uitoefenen van de taak, bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, heeft het college toegang tot de kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing die ten grondslag ligt aan de in een individueel dossier berekende effecten op de regeldruk.

Artikel 4

 • 1. Bij het uitoefenen van de taak, bedoeld in artikel 2, aanhef en onder b, brengt het college zijn advies uit binnen vier weken na ontvangst van de relevante stukken.

 • 2. Indien de regelgeving inhoudelijk zodanig complex is dat het college zich niet in redelijkheid binnen de termijn van het eerste lid een afgewogen oordeel kan vormen, kan het college besluiten zijn advies ten hoogste vier weken later uit te brengen.

Artikel 5

Het college bestaat uit een voorzitter en ten hoogste drie andere leden.

Artikel 6

Na beëindiging van de werkzaamheden draagt het college het archief over aan Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2011. Dit besluit vervalt met ingang van 1 juni 2015.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Actal 2011.

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 16 juni 2011

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner.

TOELICHTING

1. Doel en aanleiding

Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) is in 2000 bij koninklijk besluit ingesteld als tijdelijk adviescollege, met als taak adviezen uit te brengen die kunnen leiden tot substantiële vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.1 Sindsdien zijn instelling en taken van Actal meerdere keren gewijzigd.2 In het Regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ heeft het kabinet Rutte-Verhagen een nieuwe ambitie geformuleerd om de regeldruk in Nederland verder te verminderen. Het kabinet heeft daarbij tevens bepaald dat Actal wordt omgevormd tot een orgaan dat adviseert op basis van concrete signalen (zoals bijvoorbeeld klachten) over de mogelijkheden om administratieve lasten en regeldruk te verminderen, waarbij het de mogelijkheid heeft tot `naming and shaming’ van de desbetreffende departementen.

2. Taken

De drie taken van Actal zijn opgenomen in artikel 2, onderdelen a tot en met c:

 • Ad a. Deze taak betreft de systeemtoetsing: als departementen de bedrijfseffectentoets, naast andere toetsen, consequent en op een zodanige wijze toepassen dat toetsing op het niveau van individuele dossiers (dossiertoetsing) door een externe toetsingsinstantie niet meer nodig is kan Actal zich beperken tot het achteraf en steekproefsgewijs controleren of departementen de regeldrukeffecten goed en consequent beschrijven. Een dergelijke systeemtoets is ook uitgevoerd door Actal bij de evaluatie van de convenanten die het college in 2009 en 2010 heeft afgesloten met enkele departementen. Deze taak is in lijn met het op 7 februari 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden Programma regeldruk voor bedrijven (Kamerstukken TK 2010/11, 29 515, nr. 327)en de kamerbrief van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 februari 2011 (Kamerstukken TK 2010/11, 29 515, nr. 328). In artikel 3 is met het oog op deze taak geregeld dat Actal toegang moet hebben tot de achterliggende onderbouwing (kwantitatief en kwalitatief) in individuele dossiers. Artikel 3 geeft daarmee tevens uitvoering aan de motie Groot c.s. (Kamerstukken TK 2010/11, 31 311, nr. 67).

 • Ad b. Ten aanzien van dossiers waarvan verwacht wordt dat de effecten op de regeldruk omvangrijk zullen zijn, blijft in beperkte mate en in overleg met de minister die het aangaat een ex ante toetsing door Actal mogelijk. Deze taak vloeit eveneens voort uit de hiervoor genoemde kamerbrief van 16 februari 2011. De vraag welke dossiers hiervoor zullen worden gekozen, hangt nauw samen met de dossiers op het werkprogramma van de toekomstige Commissie Effecttoetsing (CET). In de nog op te stellen taakomschrijving van de CET zal aandacht worden besteed aan criteria, mogelijke samenloop en taakafbakening.

 • Ad c. Ten slotte heeft Actal tot taak waar nodig strategisch te adviseren over vermindering van regeldruk, waarbij gebruik gemaakt kan worden van concrete signalen (zoals bijvoorbeeld regelmatig voorkomende klachten) uit het bedrijfsleven en georganiseerde verbanden van burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, waarbij ‘naming and shaming’ van het desbetreffende departement niet zijn uitgesloten. Met het oog op adviezen daarover kan Actal - overeenkomstig artikel 19, tweede lid, van de Kaderwet adviescolleges - zich doen bijstaan door andere personen, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak (dat wil zeggen voor de totstandkoming van het betreffende advies) nodig is.

Voor al deze taken geldt dat de taken van Actal zich uitstrekken tot de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en professionals in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid. Concreet moet bij professionals worden gedacht aan verpleegkundigen, (wijk)agenten, rechercheurs, onderwijzers, een directeur basisonderwijs, een casehouder Wet werk en bijstand, medewerkers van het UWV, medewerkers van de Belastingdienst/Toeslagen etc. Voor deze professionals geldt dat meer regeldruk (meer overhead), betekent dat minder tijd kan worden besteed aan het geven van zorg, onderwijs, het surveilleren op straat etc. Bij adviezen met betrekking tot professionals heeft Actal aandacht voor mogelijke overlap met uitvoeringstoetsen.

Ook geldt voor alle taken van Actal dat het gaat om regeldruk in brede zin, omdat het voor bedrijven, burgers en professionals weinig uitmaakt of de regeldruk het gevolg is van informatieverplichtingen aan de overheid (administratieve lasten) of van inhoudelijke nalevingskosten. De term ‘administratieve lasten’ in de naam van Actal is om die reden vervangen door de term ‘regeldruk’. Vanwege de naamsbekendheid is de afkorting Actal echter gehandhaafd. Conform het hiervoor genoemde Programma regeldruk bedrijven gaat het bij regeldruk naast administratieve lasten, ook over inhoudelijke nalevingskosten en toezichtlasten.

De fundamentele omvorming van de taken van Actal betekent dat er sprake is van een nieuw adviescollege en dat Actal daarom vooralsnog op grond van artikel 5 van de Kaderwet adviescolleges bij koninklijk besluit wordt ingesteld. Op verzoek van de Tweede Kamer zal Actal zo spoedig mogelijk bij wet worden ingesteld (zie de brief van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 20 mei 2011 met kenmerk OI/RR/11071300). Zodra deze wet in werking treedt, zal dit instellingsbesluit worden ingetrokken.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.P.H. Donner.


X Noot
1

Besluit van 30 maart 2000, houdende instelling van een Adviescollege toetsing administratieve lasten (Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten), Stb. 2000, 162.

X Noot
2

Deze wijzigingen zijn neergelegd in de volgende besluiten:

 • Besluit van 7 februari 2004 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten in verband met de verlenging van de duur waarvoor het college is ingesteld en enige andere wijzigingen (Verlengingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten) Stb. 2004, 66.

 • Besluit van 4 februari 2005, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten in verband met de taakuitbreiding met administratieve lasten voor burgers, Stb. 2005, 113.

 • Besluit van 17 februari 2006 tot instelling van een Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 (Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006) Stb. 2006, 138.

 • Besluit van 10 juni 2008 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 in verband met de verlenging van de instellingsduur, de uitbreiding van de bezetting en de uitbreiding van de taken van het college, Stb. 2008, 259.

 • Besluit van 10 juni 2008 tot wijziging van het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 in verband met de verlenging van de instellingsduur, de uitbreiding van de bezetting en de uitbreiding van de taken van het college, Stb. 2008, 259.

Naar boven