29 515 Kabinetsplan aanpak administratieve lasten

Nr. 327 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 februari 2011

In antwoord op uw verzoek van 8 november jl. om de Kamer te informeren op welke wijze de omvorming van Actal zal worden vormgegeven, alsmede over de uitwerking van de ambitie beschreven in het regeerakkoord om in 2012 een afname van de administratieve lasten en regeldruk voor bedrijven met 10% te realiseren, bericht ik u het volgende.

Bijgaand treft u een notitie aan met daarin het Programma Regeldruk Bedrijven 2011–20151 dat ik voornemens ben tijdens deze kabinetsperiode uit te voeren. Het programma is een uitwerking van de brede opdracht in het regeerakkoord tot vermindering van de regeldruk voor bedrijven. De omvorming van Actal en de concrete ambitie tot vermindering van de administratieve lasten maken deel uit van het programma.

Aangezien het onderwerp «Inspectievakantie» ook deel uitmaakt van het programma, geef ik hiermee tevens invulling aan de toezegging van de toenmalige staatssecretaris van Economische Zaken aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie Elias over de inspectievakantie (TK 2009–2010, 29 515, nr. 312).

Tenslotte bevat de notitie het antwoord op de vragen van de leden Pechtold cs., ingezonden op 13 december 2010, nummer 2010Z9271.

Ik ben voornemens u tweemaal per jaar (voor de zomer en voor het kerstreces) een rapportage over de voortgang van het programma te sturen.

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M. J. M. Verhagen


XNoot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven