Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid aan te passen in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt onderdeel o.

B

Artikel 42, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:

  • f. de inspecteurs van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;.

ARTIKEL II

Artikel 36, eerste lid, onderdeel f, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden komt te luiden:

  • f. de inspecteurs van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;.

ARTIKEL III

In artikel 29, eerste lid, van de Embryowet wordt «het staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL IV

De Geneesmiddelenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 18, zesde lid, onderdeel b, 27a, tweede lid, 37, tweede lid, 38a, derde lid, 40, derde lid, onderdelen c en d, 46, derde lid, 49, vijfde lid, 61, vijfde lid, 81b, tweede lid, 95, tweede lid, 99, eerste en tweede lid, 100a, tweede lid, eerste volzin, derde en vierde lid, 100b, derde lid, en 115, derde lid, wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In artikel 40, achtste lid, wordt «Het Staatstoezicht» vervangen door: De Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

C

In de artikelen 70, 100a, tweede lid, tweede volzin, 100b, vierde lid, 100c, en 115, tweede lid, wordt «Het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: De Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

D

In artikel 97, zesde lid, wordt na «de inspecteur» een zinsnede ingevoegd, luidende: van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

E

Artikel 100, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en de ambtenaren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

F

In artikel 100a, eerste lid, wordt «Het Staatstoezicht op de volksgezondheid draagt» vervangen door: De Inspectie gezondheidzorg en jeugd of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dragen.

G

In de artikelen 114, 115, eerste lid, en 116, eerste lid, wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» telkens vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

ARTIKEL V

De Gezondheidswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden:

b. inspecteur-generaal:

de inspecteur-generaal, bedoeld in artikel 37.

B

In artikel 37 wordt «hoofdinspecteur» vervangen door: inspecteur-generaal.

C

In artikel 41 wordt «De inspecteurs dienen» vervangen door: De inspecteur-generaal dient.

D

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Hoofdinspecteurs, aan de inspecteurs» vervangen door: inspecteur-generaal.

2. In het tweede lid wordt «Hoofdinspecteur en aan de in lid 1 bedoelde inspecteurs, binnen wier werkgebied hun provincie, respectievelijk hun gemeente ligt,» vervangen door «inspecteur-generaal» en «dezen» door: hem.

E

Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «De inspecteurs binnen wier ambtsgebied de Provinciale Raad werkzaam is, worden» vervangen door «De inspecteur-generaal wordt» en «Zij hebben» door: Hij heeft.

2. Het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid komen te vervallen.

F

In artikel 58 wordt «Hoofdinspecteurs en de inspecteurs» vervangen door «inspecteur-generaal» en «welke zij voor de juiste vervulling van hun taak nodig achten» door: welke hij voor de juiste vervulling van zijn taak nodig acht.

ARTIKEL VI

De Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 18.4.7d, derde lid, wordt «inspectie jeugdzorg» vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

Artikel 18.4.7e wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «inspectie jeugdzorg, bedoeld in artikel 9.1, eerste lid, van de Jeugdwet,» vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

2. In het tweede en vierde lid wordt «inspectie jeugdzorg» vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

C

Artikel 18.4.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

2. In het derde lid wordt «Inspectie voor de Gezondheidszorg» vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL VII

De Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 komt de begripsomschrijving van «inspectie» te vervallen.

B

In artikel 6.3.2, tweede lid, wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

C

Artikel 9.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Er is een inspectie jeugdzorg die ressorteert onder Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en die tot taak heeft» vervangen door: Onverminderd artikel 36 van de Gezondheidswet heeft de Inspectie gezondheidszorg en jeugd tot taak.

2. In het vijfde en zevende lid wordt «inspectie jeugdzorg» telkens vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL VIII

In artikel 8j van de Opiumwet wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL IX

Artikel 37, eerste lid, onderdeel f, van de Penitentiaire beginselenwet komt te luiden:

  • f. de inspecteurs van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;.

ARTIKEL X

In artikel 12 van de Tijdelijke wet ambulancezorg wordt «het staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XI

In artikel 71, vijfde lid, van de Veiligheidswet BES wordt «Inspectie voor de Gezondheidszorg» vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XII

De Wet afbreking zwangerschap wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 komt de begripsomschrijving van «inspecteur» te luiden: de inspecteur van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In artikel 14a, eerste lid, wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

C

In artikel 19, tweede lid, wordt «de geneeskundige hoofdinspecteur en inspecteurs van het Staatstoezicht op de volksgezondheid, alsmede de aan deze toegevoegde ambtenaren» vervangen door: de inspecteurs.

ARTIKEL XIII

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b komt te vervallen.

2. In onderdeel c komt de begripsomschrijving van «inspecteur» te luiden: de inspecteur van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

Artikel 12, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt na «instelling» een zinsnede ingevoegd, luidende: , de inspecteur.

2. Onderdeel b komt te luiden: de officier van justitie in wiens ambtsgebied het psychiatrisch ziekenhuis gelegen is.

C

In de artikelen 14g, tweede lid, 49, eerste lid, 55, derde en vierde lid, 58, eerste lid, aanhef, en 58a wordt «in wier ambtsgebied» telkens vervangen door: in wiens ambtsgebied.

D

In artikel 24 vervalt de zinsnede «in wiens ambtsgebied zijn gemeente is gelegen,».

E

Artikel 25, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «in wier ambtsgebied» vervangen door: in wiens ambtsgebied.

2. In de tweede volzin vervalt telkens de zinsnede «inspecteur en de», wordt «moeten» vervangen door «moet», wordt «worden» vervangen door «wordt» en wordt «wier» vervangen door: wiens.

F

In artikel 34d, derde lid, wordt «De hoofdinspecteur» vervangen door: De Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

G

In artikel 40, tweede lid, aanhef, en vierde lid, aanhef, vervalt «, de hoofdinspecteur».

H

In artikel 45, tweede lid, tweede volzin, vervalt de zinsnede «in wiens ambtsgebied het psychiatrisch ziekenhuis is gelegen».

I

In artikel 58, tweede lid, vervalt de zinsnede «, in wiens ambtsgebied het ziekenhuis is gelegen,».

J

Het opschrift van hoofdstuk IX komt te luiden:

HOOFDSTUK IX. DE TAAK VAN DE INSPECTIE GEZONDHEIDSZORG EN JEUGD.

K

Artikel 63 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de hoofdinspecteur en de inspecteurs» vervangen door: de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

2. In het tweede lid wordt «De hoofdinspecteur en inspecteurs» vervangen door: De ambtenaren, bedoeld in het eerste lid,.

L

In artikel 65a, eerste lid, wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XIV

Artikel 10 van de Wet donorgegevens en kunstmatige bevruchting komt te luiden:

Artikel 10

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XV

In artikel 8 van de Wet foetaal weefsel wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XVI

De Wet handhaving consumentenbescherming wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van hoofdstuk 3, paragraaf 2, komt te luiden:

§ 2. De Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In artikel 3.5 wordt «Het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: De Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

C

In de artikelen 3.6, eerste lid, en 5.1, eerste lid, onderdeel c, wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

D

In de bijlage komt het opschrift van onderdeel c te luiden: Onderdeel c; handhaving door de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XVII

In artikel 20, eerste lid, van de Wet inzake bloedvoorziening wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XVIII

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de alfabetische rangschikking een onderdeel ingevoegd, luidende:

inspectie:

de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In de artikelen 11, eerste lid, 24, eerste lid, 25, tweede lid, onderdeel c, en vierde lid, en 27, zesde lid, wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» telkens vervangen door: de inspectie.

C

In artikel 25, derde lid, worden «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» en «het Staatstoezicht» vervangen door: de inspectie.

D

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: De inspectie.

2. In het tweede lid wordt «Het Staatstoezicht» vervangen door: De inspectie

ARTIKEL XIX

In de artikelen 10.4.1, eerste lid, en 10.4.2, zesde lid, van de Wet langdurige zorg wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XX

In artikel 6.2, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXI

De Wet marktordening gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

  • b. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd;.

B

In de artikelen 19, 39, derde lid, 70, eerste lid, en 72, eerste lid, onderdeel c, wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» telkens vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

C

In artikel 49c, vijfde lid, wordt «het staatstoezicht» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXII

De Wet medisch tuchtrecht BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 6, tweede lid, 10, eerste lid, en 16, derde lid, wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid, bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, van de Gezondheidswet» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In artikel 6, vierde lid, wordt «is het Staatstoezicht op de volksgezondheid, bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, van de Gezondheidswet belast» vervangen door: zijn de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd belast.

C

In artikel 12, eerste lid, onderdeel b, wordt «het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, van de Gezondheidswet» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXIII

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel v door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

w. inspectie:

de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In de artikelen 13j, tweede lid, 13m, tweede lid, 13o, derde lid, en 27a, wordt «Inspectie voor de Gezondheidszorg» telkens vervangen door: inspectie.

C

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: ambtenaren van de inspectie.

2. Het tweede lid komt te vervallen.

3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

ARTIKEL XXIV

In de artikelen 9, eerste lid, en 10 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXV

De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 13 en 83, dertiende lid, onder c, wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In artikel 40, onderdeel a, wordt «volksgezondheid» vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

C

Artikel 65 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel d, wordt «de hoofdinspecteur of de regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de inspecteur van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

2. In het achtste lid wordt «De hoofdinspecteur of de regionale inspecteur» in de eerste volzin vervangen door «De inspecteur» en in de tweede volzin door: Hij.

D

In artikel 66, tweede lid, wordt «de betrokken hoofdinspecteur of regionale inspecteur» vervangen door: de betrokken inspecteur.

E

In artikel 72, eerste lid, onderdeel c, wordt «de hoofdinspecteur en de regionale inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door «de inspecteur van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd» en wordt «hun» vervangen door: hem.

F

In artikel 73, eerste lid, onderdeel c, wordt hoofdinspecteur en regionale inspecteur» vervangen door: inspecteur.

G

In artikel 79, derde lid, wordt «het hiertoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen onderdeel van het staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door «de Inspectie gezondheidszorg en jeugd» en wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

H

Artikel 86 komt te luiden:

Artikel 86

Met het toezicht op de naleving van de krachtens deze wet geregelde opleidingen, alsmede de krachtens artikel 40 gestelde voorschriften en de in deze wet opgenomen strafbepalingen zijn belast de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

I

In de artikelen artikel 96a, eerste lid, en 96b wordt «Inspectie voor de Gezondheidszorg» vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXVI

De Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «het Staatstoezicht» vervangen door: de inspectie.

2. In onderdeel c komt de begripsomschrijving van «inspectie» te luiden: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In artikel 45, eerste lid, wordt «het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, van de Gezondheidswet» vervangen door: de ambtenaren van de inspectie.

ARTIKEL XXVII

De Wet op de lijkbezorging wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 12a, derde lid, wordt «de geneeskundige hoofdinspecteur van de volksgezondheid» vervangen door: de inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In artikel 22a, tweede lid, wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

C

In artikel 73, eerste lid, onderdeel b, wordt «de betrokken hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de inspecteur-generaal van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXVIII

De Wet op de medische hulpmiddelen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 11, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd, alsmede de bij besluit van Onze Minister aangewezen andere ambtenaren met betrekking tot medische hulpmiddelen van een bij dat besluit aangewezen soort.

B

In de artikelen 12 en 12a wordt «De ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: De ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXIX

In artikel 31a van de Wet op de orgaandonatie wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXX

In artikel 10 van de Wet op het bevolkingsonderzoek wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXXI

In artikel 25, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt «door de Inspectie jeugdzorg aangewezen personen» vervangen door: door de Inspectie gezondheidszorg en jeugd aangewezen ambtenaren.

ARTIKEL XXXII

De Wet organisatie bloedvoorziening BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 10, derde lid, wordt «kan de ingevolge artikel 19 met het toezicht belaste medewerker van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, van de Gezondheidswet» vervangen door: kunnen de ingevolge artikel 18 met het toezicht belaste ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In artikel 18 wordt «de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen medewerkers van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, van de Gezondheidswet» vervangen door: de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

C

In artikel 19, eerste lid, wordt «het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, van de Gezondheidswet» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXXIII

De Wet publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel ab door een puntkomma, na onderdeel ab een onderdeel toegevoegd, luidende:

ac. inspectie:

de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In artikel 40, derde lid, wordt «de hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de inspecteur-generaal van de inspectie.

C

In de artikelen 64, 65 en 68b wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de inspectie.

D

In artikel 68f, tweede lid, wordt «het Staatstoezicht voor de Volksgezondheid» vervangen door: de inspectie.

E

In artikel 68h, eerste en tweede lid, wordt «het Staatstoezicht op de Volksgezondheid» vervangen door: de inspectie.

ARTIKEL XXXIV

In artikel 35 van de Wet toelating zorginstellingen wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXXV

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van een puntkomma door een punt aan het slot van artikel 1, onderdeel f, vervalt onderdeel g.

B

In artikel 9, tweede lid, wordt «de regionaal inspecteur voor de gezondheidszorg» vervangen door: de inspecteur van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

C

In artikel 13 wordt «Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid» vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

D

In artikel 19d wordt «Inspectie voor de Volksgezondheid» vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXXVI

De Wet tot regeling van het toezicht op krankzinnigen BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel b, komt de begripsomschrijving van «inspecteur» te luiden: de bevoegde inspecteur van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In artikel 7, eerste lid, wordt «is de inspecteur» vervangen door: zijn de ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXXVII

In artikel 19 van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XXXVIII

De Wet zorginstellingen BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel d, komt de begripsomschrijving van «Inspectie» te luiden: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In artikel 12, tweede lid, laatste volzin, wordt «het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, van de Gezondheidswet» vervangen door: de Inspectie.

ARTIKEL XXXIX

In artikel 66d, eerste lid, onderdeel b, van de Zorgverzekeringswet wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XL

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 15 maart 2017 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum (34 694) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt in artikel IV, onderdeel B, van deze wet «Het Staatstoezicht» vervangen door: Het Staatstoezicht op de volksgezondheid.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 15 maart 2017 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Geneesmiddelenwet in verband met technische verbeteringen en verhoging van het boetemaximum (34 694) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan deze wet, vervalt in artikel I, onderdeel K, van die wet het zesde lid.

ARTIKEL XLI

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen van diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (32 398) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt in artikel XXI, onderdeel C, van deze wet na «19» een zinsnede ingevoegd, luidende: , eerste lid,.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen van diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (32 398) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel 7:13A, onderdeel H, van die wet «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XLII

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (32 399) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze wet, komt artikel 1:1, onderdeel l, van die wet te luiden:

i. inspectie:

Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XLIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 juni 2009 ingediende voorstel van wet houdende regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten) (31 996) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan, onderscheidenlijk op dezelfde datum in werking treedt als deze wet, komt artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van die wet te luiden:

j. inspectie:

Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XLIV

1. Indien de wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Stb. 2017, 147) eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, komt artikel XXIII van deze wet als volgt te luiden:

ARTIKEL XXIII

De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

o. inspectie:

de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

B

In artikel 27a, eerste lid, wordt «Inspectie voor de Gezondheidszorg» vervangen door: inspectie.

C

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanduiding «1.» en het tweede lid vervallen.

2. De zinsnede «bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid» wordt vervangen door: ambtenaren van de inspectie.

D

In artikel 33a, aanhef, wordt «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de inspectie.

2. Indien de wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Stb. 2017, 147) later in werking treedt dan deze wet, wordt artikel I van die wet als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel A wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel 1, onder a, wordt «s en v» vervangen door «s, v en w» en wordt «l en m» vervangen door: l, m en n.

b. In onderdeel 1, onder c, wordt «onderdeel m» vervangen door «onderdeel n» en wordt het toe te voegen onderdeel geletterd o.

2. Onderdeel R, onderdeel 2, komt te luiden:

2. Het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.

3. In onderdeel V wordt in de aanhef van artikel 33a «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de inspectie.

ARTIKEL XLV

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 13 december 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (34 629) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt artikel XXV van deze wet als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A wordt «dertiende lid» vervangen door: vijftiende lid.

2. Onderdeel B komt te luiden:

In artikel 40, onderdeel a, komt de zinsnede «van de volksgezondheid» te vervallen.

3. Onderdeel C komt te luiden:

In artikel 65, zevende lid, wordt «De hoofdinspecteur of de regionale inspecteur» in de eerste volzin vervangen door «De inspecteur» en in de tweede volzin door: Hij.

4. Onderdelen D, E, F en G vervallen.

5. In onderdeel H wordt «de in deze wet opgenomen strafbepalingen» vervangen door: de voorschriften waarvan overtreding in hoofdstuk X strafbaar is gesteld.

6. Er wordt een onderdeel J toegevoegd, luidende:

J

In artikel 1 wordt in de begripsomschrijving van «inspecteur» de zinsnede «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 13 december 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (34 629) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A wordt in de begripsomschrijving van «inspecteur» de zinsnede «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

2. In onderdeel NN, onderdeel 2, vervalt de zinsnede «, wordt «de betrokken hoofdinspecteur of de regionale inspecteur» vervangen door «de inspecteur».

3. In onderdeel GGG vervalt de zinsnede «, eerste lid,».

ARTIKEL XLVI

1. Indien de wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (Stb. 2017, 258) eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt in artikel XXXIII, onderdeel C, van deze wet na «65» een zinsnede ingevoegd, luidende: , tweede lid,.

2. Indien de wet van 29 mei 2017 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren (Stb. 2017, 258) later in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel I, onderdeel J, van die wet «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de inspectie.

ARTIKEL XLVII

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 30 juni 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33 980) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, komt artikel 28, derde lid, onderdeel m, van de Handelsregisterwet 2007 te luiden:

  • m. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd voor de uitvoering van haar taken.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 30 juni 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33 980) tot wet is of wordt verheven en later in werking treedt dan deze wet, komt artikel V, onderdeel m, van die wet te luiden:

  • m. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd voor de uitvoering van haar taken.

ARTIKEL XLVIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 6 maart 2017 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel (34 687) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, vervalt artikel XLVII van deze wet.

ARTIKEL XLIX

Indien het bij koninklijke boodschap van 30 september 2015 ingediende voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) (34 309) tot wet is of wordt verheven en later in werking treedt dan deze wet, komt artikel 30, tweede lid, onderdeel f, van die wet te luiden:

  • f. de inspecteurs van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XLIXa

Indien het bij brief van 26 februari 2015 aanhangig gemaakte voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen en Bergkamp tot wijziging van de Opiumwet in verband met de regulering van de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten coffeeshopketen (Wet regulering voor- en achterdeur van coffeeshops) (34 165) tot wet is of wordt verheven en later in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel I, onderdeel M, van die wet «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XLIXb

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 2017 ingediende voorstel van wet houdende regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders) (34 767) tot wet is of wordt verheven, wordt in artikel 10 van die wet «het Staatstoezicht op de volksgezondheid» vervangen door: de Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL XLIXc

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 2017 ingediende voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) (34 768) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt in artikel 27, eerste lid, onderdeel j, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur «Inspectie voor de Gezondheidszorg» vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 4 september 2017 ingediende voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders) (34 768) tot wet is of wordt verheven en die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt in artikel V, onderdeel B, van die wet «Inspectie voor de Gezondheidszorg» vervangen door: Inspectie gezondheidszorg en jeugd.

ARTIKEL L

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 21 maart 2018

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Uitgegeven de vijfde april 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 797

Naar boven