Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-03-2017 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Wet en heeft als identifier "stb-2017-90".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 34090
Behandeld dossier 34236
Behandeld dossier 34082
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2017-03-08
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stb-2017-90
Jaargang 2017
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Criminaliteit
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2017-03-16
Publicatienaam Staatsblad
Publicatienummer 90
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Wet
Taal nl
Titel Wet van 8 maart 2017, houdende implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315)
Uitgever Ministerie van Justitie
Uitgiftedatum 2017-03-16