Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135703 nr. 2

35 703 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze derde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 starten. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief Stand van zaken COVID-19 van 8 december 2020 met kenmerk 1792353–215138-PDC19 en de brief Aanvullend compensatiepakket medeoverheden december 2020 en financiële positie gemeenten van 16 december 2020 met kenmerk 2020–0000736351.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Bedrag 20201

Bedrag 20212

Bedrag 2022

A. Begrotingsgefinancierd

     

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.810

– 136

– 11

2) GGD'en en veiligheidsregio's

477

467

 

3) IC-capaciteit

118

174

154

4) Ondersteuning sportsector

84

160

 

5) Ondersteuning zorgpersoneel

15

22

 

6) Onderzoek inzake COVID-19

52

40

 

7) Testcapaciteit

929

1.920

 

8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie

123

1.433

 

9) Zorgbonus

2.001

970

 

10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg

0

80

 

11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

78

13

 

12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

62

141

 

Totaal A

5.749

5.283

143

       

B. Premiegefinancierd

     

13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

0

 

14) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

45

 

Totaal B

206

45

0

       

Totaal A+B=C

5.955

5.328

143

X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 35 450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 585, nr. 1, nr. ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 634, nr. 2, 2e suppletoire begroting 2020 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35 650, nr. 1, ISB1 2021 kenmerk 1799642–216009-FEZ.

X Noot
2

ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de begrotingsstukken 2020 en die in de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021 zijn opgenomen. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze derde incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.

3. Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 3e ISB

Stand 3e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

3.636.510

544.500

4.181.010

0

0

0

0

               

Uitgaven

4.743.776

544.500

5.288.276

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

71,7%

           
               

1. Gezondheidsbeleid

533.156

0

533.156

0

0

0

0

               

Subsidies

24.693

0

24.693

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

24.325

0

24.325

0

0

0

0

Overige

368

0

368

0

0

0

0

               

Opdrachten

3.225

0

3.225

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

3.225

0

3.225

0

0

0

0

               

Bijdragen aan agentschappen

118.310

0

118.310

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

96.954

0

96.954

0

0

0

0

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

20.605

0

20.605

0

0

0

0

Overige

751

0

751

0

0

0

0

               

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

378.795

0

378.795

0

0

0

0

ZonMw: programmering

378.795

0

378.795

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

Bijdragen aan medeoverheden

8.133

0

8.133

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

8.000

0

8.000

0

0

0

0

Overige

133

0

133

0

0

0

0

               

2. Ziektepreventie

4.053.641

544.500

4.598.141

0

0

0

0

               

Subsidies

358.530

0

358.530

0

0

0

0

Ziektepreventie

153.112

0

153.112

0

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

153.568

0

153.568

0

0

0

0

Vaccinaties

51.850

0

51.850

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

Opdrachten

1.885.078

544.500

2.429.578

0

0

0

0

Ziektepreventie

1.885.078

544.500

2.429.578

0

 

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

Bijdrage aan agentschappen

1.179.036

0

1.179.036

0

0

0

0

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

974.814

 

974.814

0

0

0

0

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

40.795

0

40.795

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

163.414

0

163.414

0

0

0

0

Overige

13

0

13

0

0

0

0

               

Bijdrage aan medeoverheden

630.997

0

630.997

0

0

0

0

Overige

630.997

0

630.997

0

0

0

0

               

3. Gezondheidsbevordering

130.665

0

130.665

0

0

0

0

               

Subsidies

108.028

0

108.028

0

0

0

0

Preventie van schadelijk middelengebruik

19.075

0

19.075

0

0

0

0

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

24.864

0

24.864

0

0

0

0

Letselpreventie

4.414

0

4.414

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

58.787

0

58.787

0

0

0

0

Overige

888

0

888

0

0

0

0

               

Opdrachten

6.266

0

6.266

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

6.266

0

6.266

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

Bijdragen aan agentschappen

1.452

0

1.452

0

0

0

0

Overige

1.452

0

1.452

0

0

0

0

               

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

134

0

134

0

0

0

0

Overige

134

0

134

0

0

0

0

               

Bijdragen aan medeoverheden

14.785

0

14.785

0

0

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

14.785

0

14.785

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

4. Ethiek

26.314

0

26.314

0

0

0

0

               

Subsidies

23.729

0

23.729

0

0

0

0

Abortusklinieken

17.881

0

17.881

0

0

0

0

Medische Ethiek

5.848

0

5.848

0

0

0

0

               

Opdrachten

353

0

353

0

0

0

0

Medische Ethiek

353

0

353

0

0

0

0

               

Bijdragen aan agentschappen

2.232

0

2.232

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

2.232

0

2.232

0

0

0

0

               

Ontvangsten

47.703

0

47.703

0

0

0

0

Overige

47.703

0

47.703

0

0

0

0

Uitgaven

2. Ziektepreventie

Opdrachten

Ziektepreventie

Testen spoor 2

Met VNO-NCW is (in het kader van spoor 2) afgesproken dat werkgevers tegemoet worden gekomen in kosten die door hen worden gemaakt voorhet afnemen van antigeentesten bij hun werknemers. Met bedrijfsartsen en arbodiensten heeft VWS afgesproken dat zij op aanvraag van de werkgevers sneltesten kunnen uitvoeren. Zij ontvangen op maandelijkse declaratiebasis een vaste vergoeding per test. In totaal wordt hiervoor een bedrag van € 544,5 miljoen beschikbaar gesteld.

3.5 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's

Mutaties 3e ISB

Stand 3e ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

416.725

100.000

516.725

0

0

0

0

               

Uitgaven

440.737

100.000

540.737

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

98%

           
               

1. Passend sport- en beweegaanbod

360

0

360

0

0

0

0

               

Subsidies

360

0

360

0

0

0

0

Passend sport- en beweegaanbod

360

0

360

0

0

0

0

               

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

               

2. Uitblinken in sport

0

0

0

0

0

0

0

               

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

Uitblinken in sport

0

0

0

0

0

0

0

               

4. Sport verenigt Nederland

440.377

100.000

540.377

0

0

0

0

               

Subsidies

204.577

0

204.577

0

0

0

0

Sportakkoord

114.532

 

114.532

 

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

79.185

0

79.185

0

0

0

0

Kennis en innovatie

10.860

0

10.860

0

0

0

0

               

Inkomensoverdrachten

13.778

0

13.778

0

0

0

0

Financiële voorziening topsporters

13.778

0

13.778

0

0

0

0

               

Opdrachten

3.722

0

3.722

0

0

0

0

Sportakkoord

3.402

 

3.402

 

0

0

0

Kennis en innovatie

220

0

220

0

0

0

0

Overige

100

0

100

0

0

0

0

               

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.727

0

2.727

0

0

0

0

Dopingautoriteit

2.727

0

2.727

0

0

0

0

               

Bijdragen aan medeoverheden

215.183

100.000

315.183

0

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

182.586

0

182.586

0

0

0

0

Sportakkoord

32.597

100.000

132.597

 

0

0

0

               

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

325

0

325

0

0

0

0

Dopingbestrijding

325

0

325

0

0

0

0

               

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

65

0

65

0

0

0

0

Sportakkoord

65

0

65

0

0

0

0

               

Ontvangsten

740

0

740

0

0

0

0

Overige

740

0

740

0

0

0

0

Uitgaven

4. Sport verenigt Nederland

Bijdrage aan medeoverheden

Steun zwembaden en ijsbanen sector

De zwembaden en ijsbanen hebben financiële schade opgelopen door de inperking van het aantal bezoekers in zwembaden en ijsbanen als gevolg van de coronacrisis. Vanwege derving in de exploitatie wordt een bedrag van € 100 miljoen beschikbaar gesteld.