Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135585 nr. 1

35 585 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaat-regelen)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 28 september 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 28 september 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 28 september 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB en NvW)1

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

18.616.455

18.846.295

133.631

843.580

5.009.221

37.223

797.600

250.400

0

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Volksgezondheid

841.280

1.039.858

13.903

1.240.788

1.466.141

10.000

797.600

250.400

0

2

Curatieve Zorg

3.080.575

3.117.206

5.053

1.574.916

1.655.154

1.300

0

0

0

3

Langdurige zorg en ondersteuning

7.423.429

7.259.805

5.691

– 3.467.249

27.349

0

0

0

0

4

Zorgbreed beleid

957.990

1.079.709

70.655

1.361.216

1.489.495

0

0

0

0

5

Jeugd

107.273

107.273

26.085

48.164

58.164

0

0

0

0

6

Sport en bewegen

343.374

373.966

740

133.593

138.263

0

0

0

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

254.599

254.599

2.901

– 224.962

– 4.997

0

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.238.449

5.238.449

0

39.600

39.600

0

0

0

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

9

Algemeen

23.374

26.572

0

62.511

63.971

8.331

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

338.243

340.989

8.603

63.861

64.939

17.592

0

0

0

11

Nog onverdeeld

7.869

7.869

0

11.142

11.142

0

0

0

0

X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 35 450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 5