Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135567 nr. 1

35 567 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 15 juni 2020 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 15 juni 2020, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 15 juni 2020.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB en NvW)1

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

18.616.455

18.846.295

133.631

420.657

4.586.298

507.223

422.923

422.923

– 470.000

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Volksgezondheid

841.280

1.039.858

13.903

934.688

1.160.041

10.000

306.100

306.100

0

2

Curatieve Zorg

3.080.575

3.117.206

5.053

1.405.951

1.486.189

471.300

168.965

168.965

– 470.000

3

Langdurige zorg en ondersteuning

7.423.429

7.259.805

5.691

– 3.467.249

27.349

0

0

0

0

4

Zorgbreed beleid

957.990

1.079.709

70.655

1.416.015

1.544.294

0

– 54.799

– 54.799

0

5

Jeugd

107.273

107.273

26.085

48.164

58.164

0

0

0

0

6

Sport en bewegen

343.374

373.966

740

133.593

138.263

0

0

0

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

254.599

254.599

2.901

– 224.962

– 4.997

0

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.238.449

5.238.449

0

39.600

39.600

0

0

0

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

9

Algemeen

23.374

26.572

0

62.511

63.971

8.331

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

338.243

340.989

8.603

61.204

62.282

17.592

2.657

2.657

0

11

Nog onverdeeld

7.869

7.869

0

11.142

11.142

0

0

0

0

X Noot
1

Kamerstukken II 2019/20, 35 450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 5