Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135634 nr. 2

35 634 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A Artikelgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze vierde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, kan niet worden gewacht tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal en is het kabinet reeds gestart met de uitvoering van de maatregelen. Hiermee wordt gehandeld conform lid 2 van artikel 2.27 van de Comptabiliteitswet 2016.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

B Artikelgewijze toelichting bij de begrotingsartikelen

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel1

Bedrag 20202

Bedrag 2021

Bedrag 2022

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

1.810

– 146

– 11

2) GGD'en en veiligheidsregio's

477

467

 

3) IC-capaciteit

118

174

154

4) Ondersteuning sportsector

84

60

 

5) Ondersteuning zorgpersoneel

15

22

 

6) Onderzoek inzake COVID-19

52

40

 

7) Testcapaciteit RIVM en GGD

929

1.375

 

8) Vaccin ontwikkeling en medicatie

123

635

 

9) Zorgbonus

1.201

970

 

10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

78

13

 

11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

62

123

 

12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg)

190

   

13) Overige maatregelen (plafond Zorg)

16

45

 
       

Totaal

5.154

3.778

143

X Noot
1

Deze tabel betreft zowel plafond Rijksbegroting, als het plafond Zorg

X Noot
2

Kamerstukken II 2019/20, 35 450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35 493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35 585. nr. 1, nr. ISB4 volgt.

Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting en de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze vierde incidentele suppletoire begroting. Tevens sluit deze tabel aan bij de, tegelijkertijd ingediende, derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021.

Onderstaand overzicht bevat de belangrijkste COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten zoals opgenomen in deze vierde incidentele suppletoire begroting en tevens derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, waarvoor de autorisatie van de Kamer wordt gevraagd.

Tabel 2 Belangrijkste incidentele suppletoire COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangstenmutaties (4e incidentele suppletoire begroting en derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021) (bedragen x € 1 mln.)

Maatregel

Bedrag 2020

Bedrag 2021

Bedrag 2022

uitgaven

     

1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen

222

113

 

2) GGD'en en veiligheidsregio's

– 34

8

 
       

4) Ondersteuning sportsector

– 62

60

 

5) Ondersteuning zorgpersoneel

– 19

19

 

6) Onderzoek inzake COVID-19

10

15

 

7) Testcapaciteit RIVM en GGD

379

970

 

8) Vaccin ontwikkeling en medicatie

– 332

335

 

9) Zorgbonus

– 126

136

 

10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland

21

   

11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting)

32

12

 
       

ontvangsten

 

199

11

       

Totaal ontvangsten en uitgaven

90

1.469

11

Toelichting

In de artikelen is een toelichting opgenomen.

3. Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Volksgezondheid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid 4e incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

841.280

2.907.918

30.210

2.938.128

1.328.710

0

0

0

                 

Uitgaven

1.039.858

2.784.649

30.210

2.814.859

1.328.710

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

95,30%

             
                 

1. Gezondheidsbeleid

433.721

551.889

3.630

555.519

4.640

0

0

0

                 

Subsidies

25.007

25.389

0

25.389

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

24.520

24.889

0

24.889

0

0

0

0

Overige

487

500

0

500

0

0

0

0

                 

Opdrachten

2.080

2.913

0

2.913

0

0

0

0

(Lokaal) gezondheidsbeleid

2.080

2.913

0

2.913

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

108.907

120.234

0

120.234

0

0

0

0

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

90.474

94.594

0

94.594

0

0

0

0

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

17.846

25.041

0

25.041

0

0

0

0

Overige

587

599

0

599

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

297.590

403.338

3.630

406.968

4.640

0

0

0

ZonMw: programmering

297.590

403.338

3.630

406.968

4.640

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

137

15

0

15

0

0

0

0

Aanpak Gezondheidsachterstanden

137

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

15

0

15

0

0

0

0

                 

2. Ziektepreventie

439.164

2.060.139

26.580

2.086.719

1.324.070

0

0

0

                 

Subsidies

206.085

324.589

– 2.650

321.939

0

0

0

0

Ziektepreventie

9.069

129.652

– 2.650

127.002

0

0

0

0

Bevolkingsonderzoeken

147.196

145.228

0

145.228

0

0

0

0

Vaccinaties

49.820

49.709

0

49.709

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

10.355

788.899

– 77.900

710.999

987.000

0

0

0

Ziektepreventie

10.355

788.899

– 77.900

710.999

987.000

 

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan agentschappen

221.680

575.374

– 9.300

566.074

65.300

0

0

0

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

93.396

456.727

– 9.300

447.427

65.300

0

0

0

RIVM: Bevolkingsonderzoeken

37.631

37.362

0

37.362

0

0

0

0

RIVM: Vaccinaties

89.640

81.254

0

81.254

0

0

0

0

Overige

1.013

31

0

31

0

0

0

0

                 

Bijdrage aan medeoverheden

1.044

371.277

116.430

487.707

271.770

0

0

0

Overige

1.044

371.277

116.430

487.707

271.770

0

0

0

                 

3. Gezondheidsbevordering

140.318

145.661

0

145.661

0

0

0

0

                 

Subsidies

116.037

121.563

0

121.563

0

0

0

0

Preventie van schadelijk middelengebruik

19.114

23.246

0

23.246

0

0

0

0

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

23.857

24.576

0

24.576

0

0

0

0

Letselpreventie

4.301

4.677

0

4.677

0

0

0

0

Bevordering van seksuele gezondheid

67.788

68.062

0

68.062

0

0

0

0

Overige

977

1.002

0

1.002

0

0

0

0

                 

Opdrachten

9.029

8.348

0

8.348

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

9.029

8.348

0

8.348

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

1.242

1.269

0

1.269

0

0

0

0

Overige

1.242

1.269

0

1.269

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

114

117

0

117

0

0

0

0

Overige

114

117

0

117

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

13.896

14.364

0

14.364

0

0

0

0

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.896

14.364

0

14.364

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

4. Ethiek

26.655

26.960

0

26.960

0

0

0

0

                 

Subsidies

24.374

23.566

0

23.566

0

0

0

0

Abortusklinieken

17.482

17.878

0

17.878

0

0

0

0

Medische Ethiek

6.892

5.688

0

5.688

0

0

0

0

                 

Opdrachten

772

785

0

785

0

0

0

0

Medische Ethiek

772

785

0

785

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

1.509

2.609

0

2.609

0

0

0

0

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

1.509

2.609

0

2.609

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

13.903

23.903

0

23.903

33.800

11.300

0

0

Overige

13.903

23.903

0

23.903

33.800

11.300

0

0

Uitgaven

1. Gezondheidsbeleid

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

ZonMw: programmering

Er worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek bij ZonMW in het kader van COVID-19 (€ 3,6 miljoen).

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

Er is minder budget benodigd gebleken in 2021 voor de jeugdgezondheidscentra dan geraamd (€ 2,25 miljoen) en nazorg voor coronapatienten (€ 0,4 miljoen).

Opdrachten

Ziektepreventie

Vaccinontwikkeling

De reeds beschikbaar gestelde € 700 miljoen voor de vaccinontwikkeling komt grotendeels in 2021 tot besteding. Er wordt daarom € 335 miljoen van 2020 naar 2021 doorgeschoven. Het budget wordt benut om de financiële verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de door de EU afgesloten overeenkomsten. Het kan gaan om zowel de aanschaf- als productie en ontwikkelkosten. Daarnaast is € 3,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de implementatiestrategie wanneer er een vaccin beschikbaar is.

Additionele voorziening van persoonlijke en medische beschermingsmiddelen

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt in 2020 meer bevoorschotting vanuit VWS om additioneel voldoende medische beschermingsmiddelen inclusief (snel)testen aan te schaffen en te distribueren. Het betreft voor 2020 een bedrag van € 225 miljoen voor (snel)testen.

Bijdrage GGD’en en derden

Het betreft additionele middelen voor de GGD’en om uitvoering te geven aan hun taken (totaal € 27 miljoen), een vergoeding voor het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten om de beschikbare testcapaciteit in kaart te brengen (€ 4,4 miljoen).

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra

Het RIVM ontvangt een aanvullende bijdrage om het medicijn Remdesivir aan te schaffen (€ 33,8 miljoen). Het middel Remdesivir remt de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes in het lichaam. Het RIVM schaft de medicijnen aan en ziekenhuizen kunnen het medicijn Remdevisir afnemen. Daarom worden ook ontvangsten geboekt in 2021 en 2022 (ziekenhuizen betalen het geneesmiddel). Daarnaast ontvangt het RIVM een aanvullende bijdrage om uitvoering te geven aan hun taken in het kader van de bestrijding van COVID-19.

GGD GHOR

Per abuis heeft een verkeerde boeking plaatsgevonden en wordt deze in de vierde incidentele begroting gecorrigeerd.

Bijdragen aan medeoverheden

Uitbreiding sneltestcapaciteit

Het betreft de uitbreiding van de testcapaciteit. Met deze middelen wordt de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk in staat gesteld om sneltesten aan te schaffen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en mensen snel te testen. Het gaat om € 150 miljoen in 2020.

Vergoeding veiligheidsregio's

Er is tot nu toe nog zeer beperkt gebruik gemaakt van de beschikbare vergoeding voor veiligheidsregio’s. De resterende middelen (€ 7,7 miljoen) blijven daarom beschikbaar in 2021.

3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid 4e incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

3.080.575

4.655.491

215.010

4.870.501

113.099

0

0

0

                 

Uitgaven

3.117.206

4.772.360

215.010

4.987.370

113.099

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

99,40%

             
                 

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

193.180

1.816.984

215.010

2.031.994

112.249

0

0

0

                 

Subsidies

141.236

173.021

– 6.700

166.321

6.700

0

0

0

Medisch specialistische zorg

80.533

70.440

0

70.440

0

0

0

0

Curatieve ggz

18.909

20.059

0

20.059

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

9.893

10.153

0

10.153

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

20.608

18.571

0

18.571

0

0

0

0

Medische producten

11.293

53.798

– 6.700

47.098

6.700

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

17.542

1.604.118

220.300

1.824.418

97.000

0

0

0

Medisch specialistische zorg

1.157

973

0

973

0

0

0

0

Curatieve ggz

4.887

5.217

0

5.217

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

153

156

0

156

0

0

0

0

Lichaamsmateriaal

8.335

7.592

0

7.592

0

0

0

0

Medische producten

3.010

1.590.180

220.300

1.810.480

97.000

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

32.208

38.323

1.410

39.733

8.549

0

0

0

aCBG

1.694

1.831

0

1.831

0

0

0

0

aCBG

2.200

2.200

0

2.200

0

0

0

0

CIBG

28.314

34.292

1.410

35.702

8.549

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.126

1.520

0

1.520

0

0

0

0

Overige

2.126

1.520

0

1.520

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

68

2

0

2

0

0

0

0

Overige

68

2

0

2

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

3. Ondersteuning van het zorgstelsel

2.924.026

2.955.376

0

2.955.376

850

0

0

0

                 

Subsidies

118.719

146.285

0

146.285

0

0

0

0

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.303

1.337

0

1.337

0

0

0

0

Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden

14.250

44.771

0

0

0

0

0

0

Regeling veelbelovende zorg

25.946

22.365

0

0

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

59.431

59.656

0

59.656

0

0

0

0

Curatieve ggz

8.981

9.214

0

9.214

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

8.702

8.931

0

8.931

0

0

0

0

Overige

106

11

0

11

0

0

0

0

                 

Bekostiging

2.762.515

2.761.184

0

2.761.184

0

0

0

0

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.722.900

2.722.900

0

2.722.900

0

0

0

0

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

39.615

38.284

0

38.284

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

18.523

18.523

0

18.523

0

0

0

0

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

18.397

18.397

0

18.397

0

0

0

0

Overige

126

126

0

126

0

0

0

0

                 

Opdrachten

5.618

15.265

0

15.265

0

0

0

0

Risicoverevening

1.986

2.019

0

2.019

0

0

0

0

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

1.201

1.221

0

1.221

0

0

0

0

Medisch-specialistische zorg

118

7.620

 

7.620

 

0

0

0

Curatieve ggz

417

424

0

424

0

0

0

0

Eerste lijnszorg

100

102

0

102

0

0

0

0

Overige

1.796

3.879

0

3.879

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

13.846

9.813

0

9.813

0

0

0

0

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

13.846

9.813

0

9.813

0

0

0

0

         

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.803

4.304

0

4.304

850

0

0

0

SVB: Onverzekerden

3.778

3.877

0

3.877

0

0

0

0

Overige

1.025

427

0

427

850

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2

2

0

2

0

0

0

0

JenV: Bijdrage C2000

2

2

0

2

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

5.053

6.353

0

6.353

165.000

0

0

0

Overige

5.053

6.353

0

6.353

165.000

0

0

0

Uitgaven

1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Medische producten

Het Nederlands kenniscentrum voor Geneesmiddelen ontvangt een subsidie zodat de registratie van weesgeneesmiddelen door universiteiten mogelijk wordt gemaakt. Er is in 2020 weinig gebruik gemaakt van de subsidie. De middelen worden doorgeschoven van 2020 naar 2021 (€ 6,7 miljoen).

Opdrachten

Additionele aanschaf van persoonlijke en medische beschermingsmiddelen

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt in 2020 en 2021 meer bevoorschotting vanuit VWS om medische beschermingsmiddelen aan te schaffen en te distribueren. Het betreft voor 2020 een aanvullende bevoorschotting van € 175 miljoen. Tevens is er onderzoek uitgevoerd door Sanquin naar covascelent plasma (€ 12,6 miljoen) en is er budget beschikbaar gesteld voor laboratoria ten behoeve van het testen (€ 21,2 miljoen) en middelen voor isolatiejassen en handgel (€ 7,8 miljoen).

Bijdragen aan agentschappen

Beheer- en ontwikkelingskosten LCH

Voor het beheer en het borgen van voldoende aanbod van persoonlijke beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen wordt het Landelijk Consortium vanuit het CIBG gesteund. Om dit mogelijk te maken ontvangt het CIBG een bijdrage van € 1,4 miljoen in 2020.

3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid 4e incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

7.423.429

3.956.180

7.300

3.963.480

0

0

0

0

                 

Uitgaven

7.259.805

7.287.154

7.300

7.294.454

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

99,30%

             
                 

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

214.662

238.579

7.300

245.879

0

0

0

0

                 

Subsidies

70.054

86.160

9.000

95.160

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

18.668

13.667

0

13.667

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

20.415

43.145

0

43.145

0

0

0

0

Inclusieve samenleving

15.256

14.147

9.000

23.147

0

0

0

0

Kennis en informatiebeleid

10.300

9.734

0

9.734

0

0

0

0

Overige

5.415

5.467

0

5.467

0

0

0

0

                 

Opdrachten

101.761

92.048

– 1.700

90.348

0

0

0

0

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

63.721

60.193

0

60.193

0

0

0

0

Toegang tot zorg en ondersteuning

6.950

3.765

0

3.765

0

0

0

0

Passende zorg en levensbrede ondersteuning

3.200

2.978

0

2.978

0

0

0

0

Inclusiviteit

12.056

9.261

0

9.261

0

0

0

0

Kennis, informatie en innovatiebeleid

1.500

1.525

0

1.525

0

0

0

0

Aanbesteden Sociaal Domein

3.495

57

0

57

0

0

0

0

Overige

10.839

14.269

– 1.700

12.569

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

12.847

13.737

0

13.737

0

0

0

0

Doventolkvoorzieningen

12.847

13.737

0

13.737

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

0

18.000

0

18.000

0

0

0

0

Overige

0

18.000

0

18.000

0

0

0

0

       

0

       

Storting/onttrekking begrotingsreserve

30.000

28.634

0

28.634

0

0

0

0

Stimulerings regeling wonen en zorg

30.000

28.634

0

28.634

0

0

0

0

                 

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

7.045.143

7.048.575

0

7.048.575

0

0

0

0

                 

Subsidies

160.389

127.343

0

127.343

0

0

0

0

Zorg merkbaar beter maken

74.933

60.072

0

60.072

0

0

0

0

Kennis, informatie en innovatiebeleid

40.924

23.854

0

23.854

0

0

0

0

Palliatieve zorg en ondersteuning

44.532

43.417

0

43.417

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bekostiging

6.741.800

6.748.400

0

6.748.400

0

0

0

0

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.691.800

3.698.400

0

3.698.400

0

0

0

0

Bijdrage Wlz

3.050.000

3.050.000

0

3.050.000

0

0

0

0

                 

Opdrachten

19.472

39.686

0

39.686

0

0

0

0

Zorgdragen voor langdurige zorg

19.472

39.686

 

39.686

       

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

0

500

0

500

0

0

0

0

Overige

0

500

 

500

       
                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

123.482

132.646

0

132.646

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank

34.306

36.086

0

36.086

0

0

0

0

Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg

89.176

96.560

0

96.560

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

5.691

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Overige

5.691

5.691

0

5.691

0

0

0

0

Uitgaven

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Inclusieve samenleving

Het Rode Kruis krijgt een vergoeding voor de kosten die het heeft gemaakt om mensen te ondersteunen die thuis moeten blijven vanwege quarantaine en het meehelpen met de afname van testen (€ 9 miljoen).

Opdrachten

Persoonlijke beschermingsmaterialen mantelzorgers en vrijwilligers

Er zijn minder persoonlijke beschermingsmaterialen voor vrijwilligers en mantelzorgers gratis verstrekt door apothekers dan verwacht. Dit leidt tot een onderuitputting van € 1,7 miljoen in 2020.

3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid 4e incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

957.990

2.290.956

– 113.830

2.177.126

144.500

0

0

0

                 

Uitgaven

1.079.709

2.540.954

– 113.830

2.427.124

144.500

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

98,3%

             
                 

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

56.700

64.940

1.800

66.740

0

0

0

0

                 

Subsidies

42.967

34.015

0

34.015

0

0

0

0

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.000

16.465

0

16.465

0

0

0

0

Transparantie van zorg

25.927

17.509

0

17.509

0

0

0

0

Overige

40

41

0

41

0

0

0

0

                 

Opdrachten

8.740

23.505

1.800

25.305

0

0

0

0

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.988

6.585

0

6.585

0

0

0

0

Transparantie van zorg

693

704

0

704

0

0

0

0

Overige

4.059

16.216

1.800

18.016

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

4.993

7.420

0

7.420

0

0

0

0

CIBG

4.993

7.420

0

7.420

0

0

0

0

                 

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

562.563

1.932.449

– 144.500

1.787.949

144.500

0

0

0

                 

Subsidies

541.341

1.910.585

– 144.500

1.766.085

144.500

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

541.341

1.910.585

– 144.500

1.766.085

144.500

 

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

8.809

9.352

0

9.352

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

8.809

9.352

0

9.352

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

12.413

12.512

0

12.512

0

0

0

0

CIBG

12.413

12.512

 

12.512

 

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

3. Informatiebeleid

74.626

97.564

8.270

105.834

0

0

0

0

                 

Subsidies

35.943

32.990

0

32.990

0

0

0

0

Informatiebeleid

10.967

12.688

0

12.688

 

0

0

0

Overige

24.976

19.971

0

19.971

0

0

0

0

                 

Opdrachten

23.592

39.856

6.900

46.756

0

0

0

0

Informatiebeleid

9.460

30.688

6.900

37.588

0

0

0

0

Overige

14.132

9.168

0

9.168

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

15.091

24.718

1.370

26.088

0

0

0

0

Informatiebeleid

15.091

24.718

1.370

26.088

0

0

0

0

Overige

   

0

0

0

0

0

0

                 

4. Inrichting Zorgstelsel

251.889

250.584

0

250.584

0

0

0

0

                 

Subsidies

200

205

0

205

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

200

205

0

205

0

0

0

0

                 

Opdrachten

1.839

2.369

0

2.369

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

1.300

1.821

0

1.821

0

0

0

0

Overige

539

548

0

548

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

247.350

247.953

0

247.953

0

0

0

0

CAK

124.389

118.318

0

118.318

0

0

0

0

NZa

59.970

60.979

0

60.979

0

0

0

0

Zorginstituut Nederland

59.878

65.352

0

65.352

0

0

0

0

CSZ

2.200

2.257

0

2.257

0

0

0

0

Overige

913

1.047

0

1.047

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2.500

57

0

57

0

0

0

0

EZK: ACM

2.500

57

0

57

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

133.931

195.417

20.600

216.017

0

0

0

0

                 

Subsidies

0

3.142

0

3.142

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

0

3.142

0

3.142

0

0

0

0

                 

Bekostiging

133.331

189.361

20.600

209.961

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

133.331

189.361

20.600

209.961

 

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

600

2.914

0

2.914

0

0

0

0

Overige

600

2.914

0

2.914

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

70.655

70.655

0

70.655

0

0

0

0

Wanbetalers en onverzekerden

59.502

59.502

0

59.502

0

0

0

0

Overige

11.153

11.153

0

11.153

0

0

0

0

Uitgaven

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Zorgbonus

De zorgbonus 2020 (een netto-uitkering van € 1.000) wordt ook voor zorgverleners van pgb-budgethouders beschikbaar gesteld. Uitvoering van deze specifieke regeling wordt geraamd op € 126 miljoen in 2021. De met deze regeling geraamde kosten worden naar 2021 verschoven vanuit de in 2020 beschikbaar gestelde € 1,44 miljard.

Opleiden extra zorgpersoneel corona

Er komen extra middelen beschikbaar voor het programma «Extra handen voor de Zorg». Met dit programma worden mensen uit sectoren die getroffen worden door de coronacrisis begeleid naar ondersteunende banen in de zorg. Er worden hiervoor een viertal regio-overstijgende centra ingericht die vraag en aanbod matchen. Tevens wordt de Nationale Zorgklas opgericht om mensen te op te leiden als crisishulp binnen zorgorganisaties. Tenslotte kunnen mensen worden opgeleid voor bron- en contactonderzoek, testcapaciteit, IC-buddy’s en beveiliging. Met deze intensivering kunnen 5000 trajecten worden aangeboden.

3. Informatiebeleid

Opdrachten

Informatiebeleid

Programma Realisatie Digitale Ondersteuning (COVID-19)

Voor de doorontwikkeling van onder andere de corona-app die GGD’en moet ondersteunen en de doorontwikkeling en beheer van de CoronaMelder worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld (€ 6,8 miljoen).

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en Welzijn

Er wordt € 20,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de zorg op Caribisch Nederland. Met deze middelen kan geïnvesteerd worden in vaste teams en meer zorgpersoneel worden ingezet, om zowel de zorg te kunnen leveren vanwege het oplopend aantal besmettingen als uitval van zorgpersoneel vanwege besmetting op te vangen.

3.5 Artikel 6 Sport en bewegen

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid 4e incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

343.374

476.967

– 61.800

415.167

60.000

0

0

0

                 

Uitgaven

373.966

512.229

– 61.800

450.429

60.000

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

98,60%

             
                 

1. Passend sport- en beweegaanbod

976

1.484

0

1.484

0

0

0

0

                 

Subsidies

976

1.484

0

1.484

0

0

0

0

Passend sport- en beweegaanbod

976

1.484

0

1.484

0

0

0

0

                 

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

2. Uitblinken in sport

1.284

1.318

0

1.318

0

0

0

0

                 

Subsidies

1.284

1.318

0

1.318

0

0

0

0

Uitblinken in sport

1.284

1.318

0

1.318

0

0

0

0

                 

4. Sport verenigt Nederland

371.706

509.427

– 61.800

447.627

60.000

0

0

0

                 

Subsidies

162.909

183.079

– 22.100

160.979

37.800

0

0

0

Sportakkoord

68.307

73.571

– 22.100

51.471

37.800

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

86.871

101.601

0

101.601

0

0

0

0

Kennis en innovatie

7.731

7.907

0

7.907

0

0

0

0

                 

Inkomensoverdrachten

13.340

13.815

0

13.815

0

0

0

0

Financiële voorziening topsporters

13.340

13.815

0

13.815

0

0

0

0

                 

Opdrachten

4.143

4.440

0

4.440

0

0

0

0

Sportakkoord

3.927

4.033

 

4.033

 

0

0

0

Kennis en innovatie

216

246

0

246

0

0

0

0

Overige

0

161

0

161

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

2.472

2.727

0

2.727

0

0

0

0

Dopingautoriteit

2.472

2.727

0

2.727

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

177.924

303.265

– 39.700

263.565

22.200

0

0

0

Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties

177.924

182.600

0

182.600

0

0

0

0

Sportakkoord

0

120.665

– 39.700

80.965

22.200

0

0

0

                 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

325

0

325

0

0

0

0

Dopingbestrijding

230

325

0

325

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

10.688

1.776

0

1.776

0

0

0

0

Sportakkoord

10.688

1.776

0

1.776

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

740

740

0

740

0

0

0

0

Overige

740

740

0

740

0

0

0

0

Uitgaven

4. Sport verenigt Nederland

Subsidies

Ondersteuning Sportsector COVID-19

In het voorjaar is voor de amateursport een ondersteuningsregeling getroffen waarbij een deel van de omzetderving werd gecompenseerd. Op deze regeling is in 2020 minder beroep gedaan dan werd voorzien (€ 22,1 miljoen). Gegeven de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus is besloten eenzelfde regeling voor de laatste maanden van 2020 op te stellen. Uitvoering zal plaatsvinden in 2021 en hiervoor is € 37,8 miljoen beschikbaar gesteld.

Bijdrage aan medeoverheden

Ondersteuning Sportsector COVID-19

Verhuurders van sportaccommodaties hebben, vanwege de coronacrisis, gebruik kunnen van een regeling om de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 gecompenseerd te krijgen. Er is onderuitputting opgetreden op deze regeling (€ 39,7 miljoen). Gegeven de huidige ontwikkelingen is besloten om de compensatie voort te zetten met een nieuwe regeling. Uitvoering van deze regeling, die betrekking heeft op 2020, vindt plaats in 2021. Hiervoor is € 22,2 miljoen beschikbaar.

4. Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Tabel 8 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

338.243

402.104

13.097

415.201

21.200

0

0

0

                 

Uitgaven

340.989

405.928

13.097

419.025

21.200

0

0

0

Personele uitgaven

261.246

297.611

6.631

304.242

10.000

0

0

0

waarvan eigen personeel

248.371

274.805

600

275.405

10.000

0

0

0

waarvan inhuur externen

9.474

19.405

6.031

25.436

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

3.401

3.401

0

3.401

0

0

0

0

Materiële uitgaven

79.743

108.317

6.466

114.783

11.200

0

0

0

waarvan ICT

7.148

16.154

113

16.267

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

50.021

57.072

966

58.038

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitgaven

22.574

35.091

5.387

40.478

11.200

0

0

0

                 

Ontvangsten

8.603

26.195

0

26.195

0

0

0

0

Overige

8.603

26.195

0

26.195

0

0

0

0

Tabel 9 Totaaloverzicht apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3)

Mutaties 4e ISB

Stand 4e ISB

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

340.989

405.928

13.097

419.025

21.200

0

0

0

                 

Personele uitgaven kerndepartement

160.703

194.115

6.631

200.746

10.000

0

0

0

waarvan eigen personeel

149.970

173.563

600

174.163

10.000

0

0

0

waarvan externe inhuur

8.121

17.940

6.031

23.971

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

2.612

2.612

0

2.612

0

0

0

0

                 

Materiële uitgaven kerndepartement

57.782

80.999

6.466

87.465

11.200

0

0

0

waarvan ICT

2.524

6.626

113

6.739

0

0

0

0

waarvan bijdrage SSO's

45.701

52.747

966

53.713

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitgaven

9.557

21.626

5.387

27.013

11.200

0

0

0

                 

Personele uitgaven inspecties

80.479

80.972

0

80.972

0

0

0

0

waarvan eigen personeel

78.670

79.163

0

79.163

0

0

0

0

waarvan externe inhuur

1.020

1.020

0

1.020

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

789

789

0

789

0

0

0

0

                 

Materiële uitgaven inspecties

16.865

20.065

0

20.065

0

0

0

0

waarvan ICT

3.850

7.050

0

7.050

0

0

0

0

waarvan bijdrage SSO's

3.950

3.950

0

3.950

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitgaven

9.065

9.065

0

9.065

0

0

0

0

                 

Personele uitgaven SCP en raden

20.064

22.524

0

22.524

0

0

0

0

waarvan eigen personeel

19.731

22.079

0

22.079

0

0

0

0

waarvan externe inhuur

333

445

0

445

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Materiële uitgaven SCP en raden

5.096

7.253

0

7.253

0

0

0

0

waarvan ICT

774

2.478

0

2.478

0

0

0

0

waarvan bijdrage SSO's

370

375

0

375

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitgaven

3.952

4.400

0

4.400

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven kerndepartement

Personele uitgaven kerndepartement

De coronacrisis vraagt extra personele en materiële uitagven op het kerndepartement. Het gaat om een bedrag van € 13,1 miljoen in 2020 en € 21,2 miljoen in 2021.