35 493 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen)

Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 30 juni 2020

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

De wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2020 komt te luiden:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. NvW

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

18.616.455

18.846.295

133.631

– 2.622.843

1.542.798

327.223

3.043.500

3.043.500

180.000

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Volksgezondheid

841.280

1.039.858

13.903

– 93.112

132.241

10.000

1.027.800

1.027.800

0

2

Curatieve Zorg

3.080.575

3.117.206

5.053

955.951

1.036.189

291.300

450.000

450.000

180.000

3

Langdurige zorg en ondersteuning

7.423.429

7.259.805

5.691

– 3.469.249

25.349

0

2.000

2.000

0

4

Zorgbreed beleid

957.990

1.079.709

70.655

– 32.785

95.494

0

1.448.800

1.448.800

0

5

Jeugd

107.273

107.273

26.085

48.164

58.164

0

0

0

0

6

Sport en bewegen

343.374

373.966

740

23.593

28.263

0

110.000

110.000

0

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

254.599

254.599

2.901

– 224.962

– 4.997

0

0

0

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.238.449

5.238.449

0

39.600

39.600

0

0

0

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

                 

9

Algemeen

23.374

26.572

0

62.511

63.971

8.331

0

0

0

10

Apparaatsuitgaven

338.243

340.989

8.603

56.304

57.382

17.592

4.900

4.900

0

11

Nog onverdeeld

7.869

7.869

0

11.142

11.142

0

0

0

0

TOELICHTING

Algemeen

De afgelopen weken is, mede naar aanleiding van de motie van mevrouw Van Kooten-Arissen (nr. 25 295 – 171), regelmatig gesproken over de mogelijkheden voor een bonus voor zorgprofessionals. Tegen die achtergrond was het dan ook van belang om vakbonden en zorgwerkgevers te betrekken. Een verkenner, in de persoon van de heer W. Kooijman, is gevraagd om met deze partijen te verkennen hoe een bonus eruit kan zien en hoe die goed uitvoerbaar is. Op basis van zijn terugkoppeling komt het kabinet tot de volgende bonusregeling, zoals ook gemeld in de brief van d.d. 25 juni jl. aan uw Kamer (VWS 1711588–207464-MEVA). Dit sluit aan bij een breed gedragen standpunt vanuit uw Kamer en het kabinet om de zorgprofessionals die de afgelopen tijd zo hard hebben gewerkt om de corona-pandemie het hoofd te bieden, extra te waarderen.

De bonus van netto € 1.000 per persoon is bestemd voor alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken en die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) hebben ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebben ondervonden. Vanuit de verschillende zorgsectoren kunnen werkgevers een aanvraag indienen voor professionals die zich, naar het oordeel van de werkgevers, in de bovengenoemde periode extra hebben ingezet voor patiënten en cliënten. Zorgwerkgevers ontvangen € 1.000,– netto bonus per persoon die valt binnen de voornoemde afgebakende groep. Het bonusbedrag wordt aangevuld met een bedrag eindheffing, zodat de bonus belastingvrij kan worden uitgekeerd.

Deze nota van wijziging bevat de budgettaire verwerking van de kosten van de bonusregeling ter grootte van € 1,44 miljard. Hierbij is rekening gehouden met een bedrag van € 800 miljoen aan netto compensatie en dit wordt aangevuld door het kabinet met een bedrag eindheffing bij de werkgever. Op die manier kan de werkgever deze bonus belastingvrij uitkeren aan werknemers en de door hem ingehuurde zzp’ers. De hiervoor benodigde netto raming van € 800 miljoen wordt daarom in verband met de eindheffing opgehoogd met een opslag van 80% en leidt tot een bruto bedrag van € 1,44 miljard.

Onderdeel A

Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingsartikelen

Artikel 4 Zorgbreed beleid: Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
 

Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties ISB (na nota van wijziging)

Stand ISB (na nota van wijziging)

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Verplichtingen

957.990

925.205

1.448.800

2.374.005

0

0

0

0

                 

Uitgaven

1.079.709

1.175.203

1.448.800

2.624.003

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (percentage)

 

98,30%

           
                 

1. Positie cliënt en transparantie van zorg

56.700

60.940

4.000

64.940

0

0

0

0

                 

Subsidies

42.967

34.015

0

34.015

0

0

0

0

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

17.000

16.465

0

16.465

0

0

0

0

Transparantie van zorg

25.927

17.509

0

17.509

0

0

0

0

Overige

40

41

0

41

0

0

0

0

                 

Opdrachten

8.740

19.505

4.000

23.505

0

0

0

0

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.988

6.585

0

6.585

0

0

0

0

Transparantie van zorg

693

704

0

704

0

0

0

0

Overige

4.059

12.216

4.000

16.216

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

4.993

7.420

0

7.420

0

0

0

0

CIBG

4.993

7.420

0

7.420

0

0

0

0

                 

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

562.563

598.498

1.440.000

2.038.498

0

0

0

0

                 

Subsidies

541.341

574.758

1.440.000

2.014.758

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

541.341

574.758

1.440.000

2.014.758

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Opdrachten

8.809

9.352

0

9.352

0

0

0

0

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

8.809

9.352

0

9.352

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

12.413

14.388

0

14.388

0

0

0

0

CIBG

12.413

14.388

0

14.388

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

ZiNL

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

3. Informatiebeleid

74.626

95.364

4.800

100.164

0

0

0

0

                 

Subsidies

35.943

35.590

0

35.590

0

0

0

0

Informatiebeleid

10.967

15.288

0

15.288

0

0

0

0

Overige

24.976

20.302

0

20.302

0

0

0

0

                 

Opdrachten

23.592

35.056

4.800

39.856

0

0

0

0

Informatiebeleid

9.460

25.888

4.800

30.688

0

0

0

0

Overige

14.132

9.168

0

9.168

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan agentschappen

15.091

24.718

0

24.718

0

0

0

0

Informatiebeleid

15.091

24.718

0

24.718

0

0

0

0

Overige

   

0

0

0

0

0

0

                 

4. Inrichting Zorgstelsel

251.889

250.584

0

250.584

0

0

0

0

                 

Subsidies

200

205

0

205

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

200

205

0

205

0

0

0

0

                 

Opdrachten

1.839

2.369

0

2.369

0

0

0

0

Programma's Zorgstelsel

1.300

1.821

0

1.821

0

0

0

0

Overige

539

548

0

548

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

247.350

247.953

0

247.953

0

0

0

0

CAK

124.389

118.318

0

118.318

0

0

0

0

NZa

59.970

60.979

0

60.979

0

0

0

0

Zorginstituut Nederland

59.878

65.352

0

65.352

0

0

0

0

CSZ

2.200

2.257

0

2.257

0

0

0

0

Overige

913

1.047

0

1.047

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

2.500

57

0

57

0

0

0

0

EZK: ACM

2.500

57

0

57

0

0

0

0

Overige

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

133.931

169.817

0

169.817

0

0

0

0

                 

Subsidies

0

3.142

0

3.142

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

0

3.142

0

3.142

0

0

0

0

                 

Bekostiging

133.331

163.761

0

163.761

0

0

0

0

Zorg en Welzijn

133.331

163.761

0

163.761

0

0

0

0

                 

Bijdragen aan medeoverheden

600

2.914

0

2.914

0

0

0

0

Overige

600

2.914

0

2.914

0

0

0

0

                 

Ontvangsten

70.655

70.655

0

70.655

0

0

0

0

Wanbetalers en onverzekerden

59.502

59.502

0

59.502

0

0

0

0

Overige

11.153

11.153

0

11.153

0

0

0

0

Toelichting

Subsidies

Voor het jaar 2020 wordt € 1,44 miljard beschikbaar gesteld voor toekenning van een bonus aan zorgprofessionals, die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september 2020) hebben ingezet voor patiënten en cliënten en die direct of indirect de effecten van COVID-19 hebben ondervonden. Zorgwerkgevers ontvangen € 1.000,– netto bonus per persoon die valt binnen de voornoemde afgebakende groep. Het bonusbedrag wordt aangevuld met een bedrag eindheffing, zodat de bonus belastingvrij kan worden uitgekeerd.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) zal zich inzetten voor een eenvoudige uitvoering in samenwerking met de zorginstellingen. Uiterlijk 1 oktober 2020 zal het loket voor het indienen van aanvragen worden geopend.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Naar boven