Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734730-XVI nr. 2

34 730 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1

B.

Begrotingstoelichting

2

1.

Leeswijzer

2

2.

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2

3.

De beleidsartikelen

3

4.

De niet-beleidsartikelen

27

5.

Financieel Beeld Zorg

31

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2017.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2017, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

  • 1. Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.

  • 2. Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

Er zijn in deze suppletoire wet geen wijzigingen in de begrotingsstaten van de agentschappen.

2. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).
 

Art.

Uitgaven 2017

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

14.338.198

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

CAK burgerregelingen

2

– 21.000

Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten

3

13.200

Bijdrage in kosten van kortingen (BIKK)

3

20.300

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

4

25.000

Transitie jeugd

5

19.000

Zorgtoeslag

8

237.313

Loon- en prijsbijstelling

11

54.770

Overig

 

26.774

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

14.713.555

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2017 (bedragen x € 1.000).
 

Art.

Ontvangsten 2017

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

89.537

     

Belangrijkste suppletoire mutaties:

   

Wanbetalers

2

15.000

Mantelzorgcompliment

3

6.750

Afromen eigen vermogen aCBG

10

5.800

Desaldering

10

11.506

   

8.800

Stand 1e suppletoire begroting 2017

 

137.393

2.1 Wettelijke grondslag

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II

  • Ter behoud van een landelijk dekkend netwerk van maatschappelijk werk ten behoeve van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers heeft Stichting de Basis te Doorn het maatschappelijk werk voor de oorlogs- en geweldsgetroffenen WOII overgenomen. Om het verschil in de kosten tussen het overgenomen maatschappelijk werk en de benodigde personele formatie om dit werk te kunnen uitvoeren, op te kunnen vangen, is aan de Stichting de Basis in 2017 een subsidie van € 313.632,– verleend.

  • Door de overheveling van de uitvoering van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (AOR) van de SAIP naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB), heeft de SAIP te maken met de afvloeiing van boventallig personeel.

De wettelijk onvermijdbare kosten in verband met de financiële afwikkeling van het boventallige personeel die in 2017 aan de SAIP worden betaald, bedragen € 230.827,–.

3 De beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Verplichtingen

646.009

0

646.009

– 1.165

644.844

– 3.393

163

587

2.125

                       

Uitgaven

653.099

0

653.099

– 8.851

644.248

779

3.774

3.575

2.325

Waarvan juridisch verplicht

96,1%

               
                       

1. Gezondheidsbescherming

104.232

0

104.232

7.595

111.827

2.332

2.571

2.571

2.651

                       
 

Subsidies

4.251

0

4.251

2.251

6.502

1.455

1.721

1.721

1.801

   

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

4.247

0

4.247

2.044

6.291

1.461

1.727

1.727

1.807

   

Overig

4

0

4

207

211

– 6

– 6

– 6

– 6

                       
 

Opdrachten

1.450

0

1.450

3.073

4.523

339

339

339

339

   

Aanschaf Jodiumtabletten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

1.450

0

1.450

3.073

4.523

339

339

339

339

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

98.430

0

98.430

2.260

100.690

527

500

500

500

   

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

81.550

0

81.550

0

81.550

0

0

0

0

   

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

15.846

0

15.846

2.333

18.179

600

500

500

500

   

Overig

1.034

0

1.034

– 73

961

– 73

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan medeoverheden

101

0

101

11

112

11

11

11

11

   

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

101

0

101

11

112

11

11

11

11

   

Lokaal verbinden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       

2. Ziektepreventie

477.291

0

477.291

– 19.100

458.191

– 5.108

– 2.187

– 1.885

– 1.885

                       
 

Subsidies

247.469

0

247.469

– 15.333

232.136

– 4.986

– 3.302

– 1.000

– 1.000

   

Ziektepreventie

16.337

0

16.337

– 6.333

10.004

– 4.486

– 3.302

– 1.000

– 1.000

   

RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid

204.824

0

204.824

– 3.000

201.824

– 500

0

0

0

   

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

26.308

0

26.308

– 6.000

20.308

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

11.528

0

11.528

– 80

11.448

0

0

0

0

   

(Vaccin)onderzoek

10.270

0

10.270

0

10.270

0

0

0

0

   

Overig

1.258

0

1.258

– 80

1.178

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

217.315

0

217.315

– 3.687

213.628

– 122

1.115

– 885

– 885

   

RIVM: Opdrachtverlening Centra

217.315

0

217.315

– 3.687

213.628

– 122

1.115

– 885

– 885

                       
 

Bijdragen aan medeoverheden

979

0

979

0

979

0

0

0

0

   

Overig

979

0

979

0

979

0

0

0

0

                       

3. Gezondheidsbevordering

53.827

0

53.827

1.583

55.410

3.016

2.833

2.830

1.500

                       
 

Subsidies

33.744

0

33.744

3.491

37.235

2.516

2.333

2.330

1.500

   

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

7.515

0

7.515

782

8.297

0

0

0

0

   

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

12.270

0

12.270

890

13.160

836

833

830

0

   

Letselpreventie

4.207

0

4.207

0

4.207

0

0

0

0

   

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

4.472

0

4.472

1.631

6.103

1.680

1.500

1.500

1.500

   

Bevordering van seksuele gezondheid

2.767

0

2.767

0

2.767

0

0

0

0

   

Overig

2.513

0

2.513

188

2.701

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

4.814

0

4.814

– 1.083

3.731

0

0

0

0

   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

0

3.100

0

3.100

0

0

0

0

   

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

1.060

0

1.060

– 1.060

0

0

0

0

0

   

Overig

654

0

654

– 23

631

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

190

0

190

451

641

500

500

500

0

   

Overig

190

0

190

451

641

500

500

500

0

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

700

0

700

– 666

34

0

0

0

0

   

Overig

700

0

700

– 666

34

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan medeoverheden

14.379

0

14.379

– 610

13.769

0

0

0

0

   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.932

0

13.932

– 510

13.422

0

0

0

0

   

Overig

447

0

447

– 100

347

0

0

0

0

                       

4. Ethiek

17.749

0

17.749

1.071

18.820

539

557

59

59

                       
 

Subsidies

16.688

0

16.688

1.012

17.700

480

498

0

0

   

Abortusklinieken

15.523

0

15.523

111

15.634

0

0

0

0

   

Beleid Medische Ethiek

1.165

0

1.165

901

2.066

480

498

0

0

                       
 

Opdrachten

332

0

332

0

332

0

0

0

0

   

Overig

332

0

332

0

332

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

729

0

729

59

788

59

59

59

59

   

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

729

0

729

59

788

59

59

59

59

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       

Ontvangsten

7.403

0

7.403

1.000

8.403

1.000

1.000

1.000

1.000

   

Bestuurlijke boetes

4.252

0

4.252

0

4.252

0

0

0

0

   

Overig

3.151

0

3.151

1.000

4.151

1.000

1.000

1.000

1.000

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Artikel 1 Volksgezondheid

1. Gezondheidsbescherming

Opdrachten

Overig

Binnen artikel 1 is € 3 miljoen van artikelonderdeel 2 Ziektepreventie naar dit artikelonderdeel overgeboekt voor de distributie van jodiumtabletten naar ongeveer 1,5 miljoen huishoudens. Daarnaast is er een aantal kleinere mutaties verwerkt (€ 0,1 miljoen).

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

Voor de uitvoering van projecten in het kader van de antibioticaresistentie is € 2,4 miljoen overgeheveld naar artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning, € 0,5 miljoen naar artikel 2 Curatieve zorg en € 0,7 miljoen naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

Daarnaast is toegezegd om de kosten voor het project het project Dutch Wildlife Healthcare Centre (DWHC) op basis van 50/50 te delen met het Ministerie van Economische Zaken. De ministeries van EZ en VWS zijn een meerjarige verplichting voor dit project aangegaan (2014–2018). De totale kosten voor 2017 bedragen voor VWS € 0,3 miljoen. Dit budget is overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van EZ.

Tot slot wordt er € 2,5 miljoen binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie van het instrument Subsidies overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan agentschappen. Deze middelen worden gebruikt voor de werkzaamheden die het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM uitvoert voor de aanpak van antibioticaresistentie.

RIVM Regelingen publieke en seksuele gezondheid

Er is € 3 miljoen overgeheveld van dit artikelonderdeel naar artikelonderdeel 1 Gezondheidsbescherming voor de distributie van jodiumtabletten naar ongeveer 1,5 miljoen huishoudens.

Niet Invasieve Prenatale test (NIPT)

Als gevolg van de latere inwerkintreding van de subsidieregeling NIPT, namelijk per 1 april 2017, valt een deel van het voor 2017 beschikbaar gestelde budget vrij.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening Centra

In de brief van 27 mei 2016 van de Staatssecretaris van Economische Zaken (TK 33 935, nr. 33) is een meerjarige financiële dekking opgenomen met betrekking tot de extra bijdrage aan de NVWA. Voor 2017 wordt door VWS een extra bijdrage geleverd van € 3,8 miljoen. Via dit instrument is € 3 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken. De overige € 0,8 miljoen is via artikel 11 Nominaal en onvoorzien overgeheveld.

Daarnaast zijn er middelen binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie van het instrument Subsidies overgeheveld naar het instrument Bijdragen aan agentschappen. Deze middelen worden gebruikt voor de werkzaamheden die het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM uitvoert voor de aanpak van antibioticaresistentie. Het betreft hier een mutatie van € 2,5 miljoen.

Tijdens de behandeling van de VWS-begroting 2016 heeft de Kamer het amendement De Lange en Bouwmeester (TK 34 300-XVI, nr. 140) aangenomen om € 1 miljoen te reserveren voor een stimuleringssubsidie voor de stichtingen HartveiligWonen en HartslagNu.nl. Deze stichtingen zijn er vorig jaar niet tijdig in geslaagd een subsidieaanvraag in te dienen. Om dit amendement toch uit te voeren worden er nu opnieuw middelen gereserveerd voor de jaren 2017 en 2018. Het budget voor 2017 hiervoor is overgeheveld naar artikel 2 Curatieve zorg (€ 0,5 miljoen). Voor 2018 is reeds budget gereserveerd.

Als gevolg van ramingsbijstellingen van de bevolkingsonderzoeken en de aanschaf van antivirale middelen is € 1 miljoen afgeboekt.

Als gevolg van een interne herschikking is € 1,4 miljoen overgeheveld binnen de instrumenten van artikel 1. Tot slot is er nog een aantal kleinere mutaties verwerkt voor in totaal € 0,3 miljoen.

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Verplichtingen

675.197

0

675.197

8.609

683.806

– 15.845

– 12.376

– 2.822

– 1.190

                       

Uitgaven

3.816.813

0

3.816.813

– 33.188

3.783.625

9.153

4.893

– 2.822

– 1.190

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,5%

               
                       

1. Kwaliteit en veiligheid

163.134

0

163.134

12.606

175.740

11.843

8.468

2.567

4.674

                       
 

Subsidies

154.054

0

154.054

3.653

157.707

5.661

3.050

– 1.422

– 831

   

IKNL en NKI

51.730

0

51.730

0

51.730

0

0

0

0

   

Zwangerschap en geboorte

3.819

0

3.819

3.000

6.819

3.000

500

0

0

   

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.647

0

3.647

0

3.647

0

0

0

0

   

Nictiz

5.412

0

5.412

0

5.412

0

0

0

0

   

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

35.000

0

35.000

0

35.000

0

0

0

0

   

Orgaandonatie en transplantatie

11.214

0

11.214

– 933

10.281

0

0

0

0

   

Onderzoek Onco XL

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

   

FES/LSH projecten

1.085

0

1.085

0

1.085

0

0

0

0

   

UMC Groningen: Lifelines project

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten

21.633

0

21.633

0

21.633

0

0

0

0

   

Antibioticaresistentie

7.500

0

7.500

0

7.500

0

0

0

0

   

Inloophuizen kankerpatiënten

450

0

450

0

450

0

0

0

0

   

Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz

2.500

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

   

Prinses Maxima Centrum (PMC)

0

0

0

4.000

4.000

4.000

4.000

0

0

   

Overig

8.064

0

8.064

– 2.414

5.650

– 1.339

– 1.450

– 1.422

– 831

                       
 

Opdrachten

5.631

0

5.631

2.336

7.967

2.714

1.735

3.006

4.472

   

Publiekscampagne orgaandonatie

1.720

0

1.720

128

1.848

47

47

47

47

   

Overig

3.911

0

3.911

2.208

6.119

2.667

1.688

2.959

4.425

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

3.449

0

3.449

4.517

7.966

3.468

3.683

983

1.033

   

CIBG: Donorregister

2.380

0

2.380

1.012

3.392

0

0

0

0

   

Overig

1.069

0

1.069

3.505

4.574

3.468

3.683

983

1.033

                       
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

2.100

2.100

0

0

0

0

   

Beschikbaarheid Medische produkten

0

0

0

2.100

2.100

0

0

0

0

                       

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

3.468.912

0

3.468.912

7.215

3.476.127

18.239

14.809

12.335

8.700

                       
 

Subsidies

31.217

0

31.217

3.546

34.763

4.279

3.731

4.257

622

   

Sluitende aanpak verwarde personen

14.000

0

14.000

0

14.000

0

0

0

0

   

Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

   

Anonieme e-mental health

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Vertrouwenspersoon in de ggz

6.204

0

6.204

0

6.204

0

0

0

0

   

Suïcidepreventie

4.062

0

4.062

150

4.212

300

300

300

300

   

Kwaliteitsimpuls apothekers

2.823

0

2.823

– 2.587

236

– 1.059

914

2.723

0

   

Overig

2.128

0

2.128

4.736

6.864

2.233

1.738

1.234

322

                       
 

Bekostiging

3.424.884

0

3.424.884

4.440

3.429.324

4.824

4.824

4.824

4.824

   

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.490.500

0

2.490.500

0

2.490.500

0

0

0

0

   

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

902.000

0

902.000

0

902.000

0

0

0

0

   

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

32.384

0

32.384

4.440

36.824

4.824

4.824

4.824

4.824

                       
 

Opdrachten

10.852

0

10.852

– 4.585

6.267

2.288

– 1.315

– 3.166

– 3.166

   

Uitvoeren visie geneesmiddelen

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

   

Kwailteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

   

Overig

7.852

0

7.852

– 4.585

3.267

2.288

– 1.315

– 3.166

– 3.166

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

1.328

0

1.328

312

1.640

254

410

410

410

   

CIBG: WPG/GVS/APG

1.328

0

1.328

312

1.640

254

410

410

410

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

631

0

631

3.502

4.133

6.594

7.159

6.010

6.010

   

ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

631

0

631

– 631

0

0

0

0

0

   

Gepast gebruik medische producten

0

0

0

3.125

3.125

5.586

6.151

5.002

5.002

   

Overig

0

0

0

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

1.008

                       

3. Ondersteuning van het stelsel

184.767

0

184.767

– 53.009

131.758

– 20.929

– 18.384

– 17.724

– 14.564

                       
 

Subsidies

1.362

0

1.362

3.720

5.082

3.220

2.560

0

680

   

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.221

0

1.221

0

1.221

0

0

0

0

   

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

0

0

0

2.720

2.720

2.720

2.560

0

680

   

Overig

141

0

141

1.000

1.141

500

0

0

0

                       
 

Inkomensoverdrachten

105.926

0

105.926

– 1.784

104.142

– 1.784

– 1.784

– 1.784

– 1.784

   

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

24.836

0

24.836

– 1.800

23.036

– 1.800

– 1.800

– 1.800

– 1.800

   

Schadevergoeding Erasmus MC

81.000

0

81.000

0

81.000

0

0

0

0

   

Overig

90

0

90

16

106

16

16

16

16

                       
 

Opdrachten

4.593

0

4.593

668

5.261

– 100

– 100

– 100

– 100

   

Risicoverevening

1.906

0

1.906

365

2.271

0

0

0

0

   

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

502

0

502

345

847

0

0

0

0

   

Patiëntenvervoer Waddeneilanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

2.185

0

2.185

– 42

2.143

– 100

– 100

– 100

– 100

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

15.586

0

15.586

– 10

15.576

0

0

0

0

   

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

15.586

0

15.586

– 10

15.576

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

53.147

0

53.147

– 51.513

1.634

– 22.265

– 19.060

– 15.840

– 13.360

   

Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers

42.642

0

42.642

– 41.483

1.159

– 17.800

– 14.900

– 12.200

– 9.700

   

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket

10.355

0

10.355

– 10.355

0

– 4.465

– 4.160

– 3.640

– 3.660

   

Overig

150

0

150

325

475

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.153

0

4.153

– 4.090

63

0

0

0

0

   

VenJ: Bijdrage C2000

4.153

0

4.153

– 4.090

63

0

0

0

0

                       

Ontvangsten

60.955

0

60.955

18.100

79.055

4.100

0

0

0

   

Wanbetalers en onverzekerden

59.902

0

59.902

17.100

77.002

4.100

0

0

0

   

IJsselmeerziekenhuizen

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

   

Overig

1.053

0

1.053

0

1.053

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies

Prinses Maxima Centrum (PMC)

In de periode 2017–2019 ontvangt het Prinses Maxima Centrum € 4 miljoen per jaar voor kinderoncologisch onderzoek. De middelen zijn overgeheveld van het Budgettair Kader Zorg vanuit de beschikbare ruimte binnen het budget voor de beschikbaarheidbijdrage academische zorg.

Zwangerschap en geboorte

Een deel van deze middelen wordt ingezet om partijen te ondersteunen om te komen tot integrale bekostiging. Het andere deel wordt ingezet voor een aanvulling op het vervolgprogramma Zwangerschap en Geboorte (Zwangerschap en geboorte 2, een gezonde start voor moeder en kind. Integrale zorg rondom zwangerschap en geboorte). De voortzetting en uitbreiding van het eerste programma zwangerschap en geboorte heeft als doel een daling van de babysterfte en een gezonde start voor moeder en kind.

Bijdragen aan agentschappen

Overig

Ten behoeve van investeringen in de EU-geneesmiddelenautoriteit (EMA) ter compensatie van de gevolgen van de Brexit wordt er voor 3 jaar (2017–2019) jaarlijks € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de HGIS middelen.

Daarnaast is er binnen dit artikelonderdeel € 0,6 miljoen overgeheveld van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan agentschappen voor de vaccinbewaking door het aCBG. Tot slot is er een aantal kleinere mutaties verwerkt (€ 0,3 miljoen).

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Overig

Als gevolg van een herschikking binnen dit artikelonderdeel is € 2,7 miljoen overgeheveld van Opdrachten naar Subsidies. Daarnaast is € 1,6 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 1 Kwaliteit en veiligheid naar dit artikelonderdeel. Tot slot is er een aantal kleinere mutaties verwerkt (€ 0,4 miljoen).

Bekostiging

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

Voor de dekking van de regeling voor vergoeding van zorg aan illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen is € 4,8 miljoen overgeheveld van het Budgettair Kader Zorg. Daarnaast is voor de uitvoeringskosten van het CAK illegalen 2017 een bedrag van € 0,4 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

Opdrachten

Overig

Als gevolg van een herschikking binnen dit artikelonderdeel is € 2,7 miljoen overgeheveld van Opdrachten naar Subsidies. Daarnaast is € 1,1 miljoen overgeheveld naar artikelonderdeel Kwaliteit en veiligheid ten behoeve van de dekking van de kosten voor het verbeteren van de medicatieveiligheid onder andere door middel van het verbeteren van de ICT en onderzoeken die hiermee verband houden.

Tot slot is € 0,8 miljoen overgeheveld van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdragen aan agentschappen voor de ZonMw programma 's op het gebied van doelmatigheid, goed geneesmiddelen gebruik en goed gebruik hulpmiddelen.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Gepast gebruik medische producten

Voor het verbeteren van een veilige, doelmatige en kwalitatief goede hulpmiddelenzorg is in 2017 een bedrag van € 2,1 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het Budgettair Kader zorg.

Daarnaast is binnen dit artikelonderdeel € 0,8 miljoen overgeheveld van het instrument Opdrachten naar het instrument Bijdragen aan agentschappen voor de ZonMw programma 's op het gebied van doelmatigheid, goed geneesmiddelen gebruik en goed gebruik hulpmiddelen.

Tot slot is € 0,3 miljoen overgeheveld van het Instrument Opdrachten naar het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ten behoeve van de medische hulpmiddelen.

3. Ondersteuning van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

Eerder zijn voor de subsidieregelingen in 2015 en 2016 voor overstap van medisch specialisten naar loondienst middelen overgeheveld vanuit het MSZ-kader naar het begrotingsgefinancierde deel van het BKZ. Reden hiervoor is dat de subsidies vanaf de begroting worden betaald (80% bij verlening, 20% achteraf bij vaststelling). Ook in de periode 2017–2019 blijft die faciliteit bestaan om voor een beperkt aantal specialisten alsnog zo'n overstap mogelijk te maken.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers

Voor de kosten van burgerregelingen die per 1 januari 2017 door het CAK uitgevoerd worden is € 20,3 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

Daarnaast is in de begroting 2016 zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming voor de uitvoering van de wanbetalersregeling met € 25 miljoen verhoogd, vooruitlopend op de gevolgen van de invoering van het wetsvoorstel Wet verbetering wanbetalers. Nu meer zicht is op de budgettaire gevolgen van de invoering van dit wetsvoorstel wordt de meerjarenraming vanaf 2017 bijgesteld. Dit leidt tot een bijstelling in 2017 van € 21 miljoen.

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket

De uitgaven van het Zorginstituut vallen lager uit dan geraamd. De onderuitputting doet zich met name voor bij het onderzoek dat zich richt op de doorlichting van het pakket (stringent pakketbeheer). Verder ontstaat ruimte doordat een groot deel van het onderzoek door het Zorginstituut zelf wordt uitgevoerd – en niet tegen hogere kosten wordt uitbesteed. Voor 2017 is het budget met € 4,3 miljoen verlaagd. Daarnaast is voor het onderzoek Zinnig en zuinig, de systematische doorlichting pakket en de uitvoeringstoets voorwaardelijke toelating (welke uitgevoerd worden door het ZiNL0 € 6,1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Ven J: Bijdrage C2000

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (€ 4,1 miljoen).

Ontvangsten

Wanbetalers en onverzekerden

In de begroting 2016 is zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming voor de uitvoering van de wanbetalersregeling met € 25 miljoen verhoogd, vooruitlopend op de gevolgen van de invoering van het wetsvoorstel Wet verbetering wanbetalers. Nu meer zicht is op de budgettaire gevolgen van de invoering van dit wetsvoorstel wordt de meerjarenraming van de ontvangsten in het kader van de regeling wanbetalers is bijgesteld. Dit leidt tot een bijstelling in 2017 van € 15 miljoen.

In het kader van de Wet Opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering wordt beoogd dat onverzekerden worden opgespoord en gemaand zich te verzekeren. Op basis van een nieuwe raming van het Zorginstituut Nederland worden voor 2017 en 2018 meevallende ontvangsten voorzien (€ 2,1 miljoen per jaar).

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

                       

Verplichtingen

317.872

0

317.872

– 17.914

299.958

34.437

64.051

87.099

101.358

                       

Uitgaven

3.768.067

0

3.768.067

32.282

3.800.349

35.016

64.051

87.099

101.358

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,4%

               
                       

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

87.815

0

87.815

9.731

97.546

– 220

– 191

– 191

– 191

                       
 

Subsidies

21.435

0

21.435

11.540

32.975

– 29

0

0

0

   

Movisie

7.225

0

7.225

0

7.225

0

0

0

0

   

Volwaardig meedoen

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

   

Wmo-werkplaatsen

2.600

0

2.600

0

2.600

0

0

0

0

   

Systeemverantwoordelijkheid

0

0

0

8.146

8.146

0

0

0

0

   

Ondersteuning vrijwilligers

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

   

Mezzo

3.160

0

3.160

0

3.160

0

0

0

0

   

Siriz (opvang specifieke groepen)

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

   

Aanpak Laaggeletterdheid

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

   

Werkagenda informele voorziening

0

0

0

2.770

2.770

0

0

0

0

   

VN-voorziening rechten van personen met een handicap

0

0

0

1.000

1.000

0

0

0

0

   

Overig

2.250

0

2.250

– 376

1.874

– 29

0

0

0

                       
 

Inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

INK Mantelzorg ondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

66.380

0

66.380

– 1.809

64.571

– 191

– 191

– 191

– 191

   

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

60.652

0

60.652

0

60.652

0

0

0

0

   

Evaluatie Wmo 2015

1.680

0

1.680

– 1.180

500

0

0

0

0

   

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

   

Overig

2.348

0

2.348

– 629

1.719

– 191

– 191

– 191

– 191

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.680.252

0

3.680.252

22.551

3.702.803

35.236

64.242

87.290

101.549

                       
 

Subsidies

107.261

5.500

112.761

2.549

115.310

– 2.975

– 226

– 5.202

– 5.243

   

Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten

0

0

0

13.200

13.200

2.167

2.167

2.167

0

   

Vilans

4.689

0

4.689

65

4.754

65

65

65

65

   

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.158

0

11.158

243

11.401

243

243

243

243

   

InVoorZorg! (IVZ)

6.933

0

6.933

– 2.151

4.782

2.151

0

0

0

   

Joodse en Indische instellingen

2.415

0

2.415

0

2.415

0

0

0

0

   

Palliatieve zorg

23.610

0

23.610

541

24.151

0

0

0

0

   

Dementie

3.200

0

3.200

206

3.406

212

212

212

0

   

Waardigheid en trots

25.000

0

25.000

0

25.000

0

0

0

0

   

Anitibioticaresistentie

2.000

0

2.000

1.400

3.400

– 1.000

– 1.000

– 1.000

– 1.000

   

Kwaliteit gehandicaptenzorg

5.800

0

5.800

– 3.500

2.300

– 1.800

0

0

0

   

Overig

22.456

5.500

27.956

– 7.455

20.501

– 5.013

– 1.913

– 6.889

– 4.551

                       
 

Bekostiging

3.463.300

0

3.463.300

20.300

3.483.600

45.800

72.700

92.800

107.100

   

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.463.300

0

3.463.300

20.300

3.483.600

45.800

72.700

92.800

107.100

                       
 

Opdrachten

3.407

0

3.407

– 838

2.569

1.266

1.424

1.424

1.424

   

Overig

3.407

0

3.407

– 838

2.569

1.266

1.424

1.424

1.424

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

55

0

55

– 55

0

– 54

– 54

– 54

– 54

   

CIBG: Opdrachtgeverschap

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

55

0

55

– 55

0

– 54

– 54

– 54

– 54

                       
 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

106.229

– 5.500

100.729

595

101.324

– 8.801

– 9.602

– 1.678

– 1.678

   

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

35.100

0

35.100

5.500

40.600

0

0

0

0

   

Centrum Indicatiestelling Zorg

68.573

– 5.500

63.073

– 2.349

60.724

– 9.445

– 9.045

– 1.120

– 1.120

   

ZiNL: iWlz

2.000

0

2.000

– 2.000

0

0

0

0

0

   

Overig

556

0

556

– 556

0

644

– 557

– 558

– 558

                       

Ontvangsten

3.441

0

3.441

6.750

10.191

0

0

0

0

   

Overig

3.441

0

3.441

6.750

10.191

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Systeemverantwoordelijkheid en transformatie

Per 1 januari 2015 zijn de verantwoordelijkheden op het gebied van zorg, begeleiding, jeugdhulp, werk en inkomen van Rijk (en provincie) gedecentraliseerd naar gemeenten. Na twee jaren van implementatie waarin de continuïteit van zorg en ondersteuning centraal stond is het nu zaak dat de uitvoering volledig aan de bedoelingen van de decentralisatie gaat beantwoorden. Rijk en gemeenten trekken samen op, ieder vanuit zijn eigen rol, om de meest voorname transformatieopgaven en randvoorwaarden voor een effectieve uitvoering te realiseren. Een bedrag van structureel € 8 miljoen zal worden aangewend voor onder andere het (door)ontwikkelen en vernieuwen van het zorgaanbod, het versterken van de positie van de cliënt en professionalisering.

VN-verdrag rechten van personen met een handicap

Met de middelen voor het VN-verdrag (€ 1 miljoen in 2017, € 1,5 miljoen in 2018–2019, € 0,75 miljoen in 2020 en structureel vanaf 2021 € 0,5 miljoen) worden activiteiten gefinancierd die het Rijk in het kader van de implementatie van het VN-verdrag samen met de bestuurlijke partners (Alliantie namens de doelgroep, VNG namens gemeenten, VNO-NCW en MKB Nederland namens bedrijven en ondernemers) onderneemt.

Werkagenda informele voorziening

Vanuit artikel 3 wordt een subsidie (circa € 2,8 miljoen) aan de VNG gefinancierd ten behoeve van de werkagenda informele voorziening (dit is inclusief een bijdrage van € 1,4 miljoen van artikel 5).

Opdrachten

Evaluatie HLZ

Een bedrag van circa € 1,2 miljoen is overgeboekt naar het SCP voor de uitvoering van het Jaarprogramma 2017 waarin de evaluatie HLZ is opgenomen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappij aanvaardbare kosten

Subsidies

Compensatieregeling pgb

In 2016 heeft de aanloopfase richting uitvoering van de compensatieregeling trekkingsrechten meer tijd gekost dan beoogd. De voor de regeling gereserveerde middelen zijn daarom doorgeschoven van 2016 naar 2017. In 2017 is € 12,5 miljoen beschikbaar ten behoeve van de uitvoering en uitkering van de compensatieregeling. Tevens zijn middelen doorgeschoven naar toekomstige jaren zodat in de periode 2017–2020 in totaal € 7,5 miljoen beschikbaar is voor het verder verbeteren van het trekkingsrecht mede door subsidies aan Per Saldo (branchevereniging van mensen met een pgb) en de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ).

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg

Bij de ontwikkeling van het kwaliteitsplan voor de gehandicaptensector is ervoor gekozen om eerst samen met betrokken partijen na te gaan welke aanpak goed past bij de gehandicaptensector. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke kwaliteitsagenda «Samen werken aan een betere gehandicaptenzorg» die op 1 juli jl. aan de Tweede Kamer is gestuurd. Vanwege de latere start worden de bij begroting 2017 (TK 34 550-XVI, nr. 1) aangekondigde beschikbare subsidiemiddelen niet geheel besteed. Inmiddels is samen met veldpartijen hard gewerkt aan een meerjarenplan inclusief begroting voor de komende periode.

Bekostiging

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 20,3 miljoen).

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Op basis van een voorlopige inschatting is een bedrag van € 3,5 miljoen overgeboekt van het Budgettair Kader Zorg naar de VWS-begroting ten behoeve van benodigde ICT-investeringen bij de SVB. Daarnaast is een bedrag van € 2 miljoen naar artikel 3 overgeboekt in verband met de uitvoering van de salarisadministratie door de SVB voor Zvw-PGB’s (wijkverpleegkunde en Intensieve Kindzorg), omdat de betaling aan de SVB via de begroting plaatsvindt.

Overig

De mutatie van circa € 7,5 miljoen betreft een saldo van mutaties naar andere begrotingsartikelen, zoals structurele de financiering voor het SCP (€ 0,7 miljoen), de uitvoering van Amendement 31 (34 550 XVI, nr 31) (0,5 miljoen) en het ZonMW-programma Memorabel (€ 3,1 miljoen).

Ontvangsten

Overig

Het jaar 2015 is het laatste jaar dat de SVB de Regeling Waardering Mantelzorg heeft uitgevoerd. Op basis van de eindafrekening van het mantelzorgcompliment 2015 ontvangt VWS een bedrag van € 6,8 miljoen terug.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

                       

Verplichtingen

811.100

0

811.100

– 82.093

729.007

– 10.286

16.471

18.678

7.948

                       

Uitgaven

915.450

0

915.450

66.252

981.702

42.314

27.471

18.678

7.948

Waarvan juridisch verplicht (%)

97,0%

               
                       

1. Positie cliënt

24.796

0

24.796

2.128

26.924

– 10

0

0

0

                       
 

Subsidies

20.615

0

20.615

0

20.615

0

0

0

0

   

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

20.337

0

20.337

0

20.337

0

0

0

0

   

Overig

278

0

278

0

278

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

4.181

0

4.181

2.128

6.309

– 10

0

0

0

   

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.798

0

3.798

0

3.798

0

0

0

0

   

Overig

383

0

383

2.128

2.511

– 10

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

         

0

           

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

439.622

0

439.622

11.783

451.405

18.971

15.000

7.000

0

                       
 

Subsidies

424.856

0

424.856

4.930

429.786

10.870

6.899

– 1.100

– 8.100

   

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

200.000

0

200.000

0

200.000

0

0

0

0

   

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.020

0

112.020

0

112.020

0

0

0

0

   

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

21.000

0

21.000

0

21.000

0

0

0

0

   

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.800

0

4.800

0

4.800

0

0

0

0

   

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

38.800

0

38.800

– 12.000

26.800

– 6.000

0

0

0

   

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.550

0

1.550

0

1.550

0

0

0

0

   

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

11.500

0

11.500

25.000

36.500

25.000

15.000

7.000

0

   

Innovatie, beroepen en opleidingen

12.000

0

12.000

0

12.000

0

0

0

0

   

Vernieuwing arbeidsmarkt sociaal domein

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

   

Veilige gegevensuitwisseling en authenticatie in de zorg

5.122

0

5.122

0

5.122

0

0

0

0

   

Pilots Opleiding tot ziekenhuisarts

4.500

0

4.500

0

4.500

0

0

0

0

   

Overig

11.564

0

11.564

– 8.070

3.494

– 8.130

– 8.101

– 8.100

– 8.100

                       
 

Opdrachten

8.293

0

8.293

– 843

7.450

0

0

0

0

   

Arbeidsmarktonderzoek

2.000

0

2.000

0

2.000

0

0

0

0

   

Celsus

800

0

800

0

800

0

0

0

0

   

Overig

5.493

0

5.493

– 843

4.650

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

6.473

0

6.473

7.696

14.169

8.101

8.101

8.100

8.100

   

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

6.073

0

6.073

7.696

13.769

8.101

8.101

8.100

8.100

   

RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten

400

0

400

0

400

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

         

0

           

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

147.789

0

147.789

11.193

158.982

19.068

10.194

9.801

6.471

                       
 

Subsidies

13.524

0

13.524

804

14.328

7.254

4.962

5.000

5.000

   

Nivel

5.682

0

5.682

0

5.682

0

0

0

0

   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

7.842

0

7.842

– 4.196

3.646

2.254

– 38

0

0

   

Jaar van de transparantie

0

0

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

1.797

0

1.797

0

1.797

0

0

0

0

   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

1.300

0

1.300

0

1.300

0

0

0

0

   

Overig

497

0

497

0

497

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

4.550

0

4.550

– 500

4.050

– 180

– 180

– 180

– 180

   

CIBG: WTZi en JMV

4.000

0

4.000

– 180

3.820

– 180

– 180

– 180

– 180

   

Overig

550

0

550

– 320

230

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

127.918

0

127.918

10.889

138.807

11.994

5.412

4.981

1.651

   

ZonMw: programmering

127.768

0

127.768

10.569

138.337

11.994

5.412

4.981

1.651

   

Overig

150

0

150

320

470

0

0

0

0

                       

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

187.343

0

187.343

37.353

224.696

3.935

2.277

1.877

1.477

                       
 

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Uitvoering Wtcg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

401

0

401

0

401

0

0

0

0

   

Uitvoering Wtcg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

401

0

401

0

401

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

186.912

0

186.912

37.353

224.265

3.935

2.277

1.877

1.477

   

CAK

76.353

0

76.353

40.084

116.437

2.246

988

888

888

   

NZa

55.794

0

55.794

0

55.794

0

0

0

0

   

Zorginstituut Nederland

52.207

0

52.207

– 2.731

49.476

– 2.300

– 2.300

– 2.400

– 2.800

   

CSZ

2.558

0

2.558

0

2.558

0

0

0

0

   

CBZ

0

0

0

0

0

3.989

3.589

3.389

3.389

                       
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

30

0

30

0

30

0

0

0

0

   

EZ: ACM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

30

0

30

0

30

0

0

0

0

         

0

           

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

113.945

0

113.945

3.415

117.360

0

0

0

0

                       
 

Subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       
 

Bekostiging

113.945

0

113.945

3.415

117.360

0

0

0

0

   

Zorg en welzijn

111.607

0

111.607

3.023

114.630

0

0

0

0

   

Overig

2.338

0

2.338

392

2.730

0

0

0

0

                       

6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

1.955

0

1.955

380

2.335

350

0

0

0

                       
 

Subsidies

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

   

Overig

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

455

0

455

380

835

350

0

0

0

   

Overig

455

0

455

380

835

350

0

0

0

                       

Ontvangsten

4.858

0

4.858

0

4.858

0

0

0

0

   

Overig

4.858

0

4.858

0

4.858

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistent

Als gevolg van een lagere instroom bij de opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistent is in 2017 € 12 miljoen vrijgevallen.

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

Zowel in de intramurale ouderenzorg, de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de wijkverpleegkundige zorg, de eerstelijnszorg als het sociaal domein leidt de veranderende zorg tot een vernieuwingsopgave voor de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een integrale agenda gericht op vernieuwing en het voeren van strategisch arbeidsmarktbeleid. Het is van belang dat organisaties via strategisch personeels- en opleidingsbeleid investeren in duurzaam inzetbare medewerkers om hun organisatie toekomstbestendig te maken. De komende jaren is een investering noodzakelijk in het aanpassen van de opleidingsinfrastructuur. Daarnaast is een inspanning nodig om de zorg weer als aantrekkelijke werkgever neer te zetten. Voor 2017 wordt voor deze doelen € 25 miljoen beschikbaar gesteld.

Overig

Voor het BIG-register en de bijdrage aan de uitvoering en ontwikkeling van de UZI-pas door het CIBG is budget overgeheveld van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan agentschappen (€ 8 miljoen).

Bijdragen aan agentschappen

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

Voor de uitvoering en ontwikkeling van de UZI-pas door het CIBG is budget overgeheveld van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan agentschappen (circa € 8 miljoen).

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Subsidies

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

Dit voorjaar is € 6,1 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de Seed-Capital-regeling binnen het Fast Track Initiatief. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit. Met deze regeling komen middelen beschikbaar voor fondsen die de mogelijkheid geven om impactvolle e-Health toepassingen op te schalen.

Tevens wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar het instrument bijdrage aan agentschappen voor een opdracht aan het RIVM ten aanzien van de doelstellingen binnen het programma Innovatie en Zorgvernieuwing. Tot slot is budget overgeheveld van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ten behoeve van het initiatief Zorgvraagindex (Zvi) vanuit Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, ZonMw en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee wordt een impuls gegeven aan innovatoren en de samenwerking tussen verschillende partijen (€ 0,5 miljoen).

Jaar van de transparantie

Voor de subsidiëring van de transparantie over de kwaliteit van zorg is € 5 miljoen overgeheveld van het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s naar het instrument Subsidies. Deze subsidieregeling wordt in mandaat van het Ministerie van VWS uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

ZonMw: programmering

Voor de uitvoering van de sportimpuls door ZonMw is € 6,1 miljoen overgeheveld van artikel 6 Sport en bewegen naar artikel 4 Zorgbreed beleid.

Een belangrijk onderdeel van het Deltaplan Dementie is het wetenschappelijk onderzoek naar alle aspecten van dementie. Dit krijgt vorm in het ZonMw-programma Memorabel, dat tegelijk de nationale implementatie is van de JPND strategic research agenda. Hiervoor is budget overgeheveld van artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning (€ 3,1 miljoen).

Voor de dekking van de kosten voor de voortzetting van het Nationaal Programma Preventie en het stimuleringsprogramma lokale aanpak gezondheidsachterstanden is € 2 miljoen overgeheveld van artikel 4 Zorgbreed beleid naar artikel 1 Volksgezondheid.

De kwaliteit van langdurige zorg hangt mede af van samenhang met huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, welzijn en preventie. De cliënten van de langdurige zorg kunnen vaak minder goed zelf samenhang aanbrengen. Uit ervaring met programma’s zoals het Nationaal Programma Ouderen (NPO) blijkt dat verbeteringen in de samenhang vanuit (regionale) netwerkverbanden moeten plaatsvinden (€ 2 miljoen).

Verder is budget overgeheveld van het instrument Subsidies naar het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s in verband met het initiatief Zvi vanuit Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit, ZonMw en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hiermee wordt een impuls gegeven aan innovatoren en de samenwerking tussen verschillende partijen (€ 0,5 miljoen).

Tot slot zijn er voor diverse onderzoeken die uitgevoerd worden door ZonMw budgetten overgeheveld, zoals alternatieven voor dierproeven en translationeel onderzoek (totaal € 0,7 miljoen).

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

CAK

Voor de kosten van verschillende burgerregelingen welke door het CAK uitgevoerd worden is € 20,3 miljoen overgeheveld van artikel 2 Curatieve zorg.

Het CAK heeft de afgelopen jaren veelvuldig te maken gehad met wijzigingen in wet- en regelgeving. Door het jarenlang stapelen van wetswijzigingen is een deel van de programmatuur verouderd. Hierdoor worden de systemen minder efficiënt in onderhoud en beheer en wordt het realiseren van aanpassingen in de toekomst steeds complexer. Voor de investering in de ICT is € 2,9 miljoen gereserveerd voor 2017.

De uitvoering van de buitenlandregeling en gemoedsbezwaren is overgenomen door het CAK. Het budget is overgeheveld vanuit het ZiNL (€ 11,3 miljoen).

Zorginstituut Nederland

Voor de subsidiëring van de transparantie over de kwaliteit van zorg is € 5 miljoen overgeheveld van het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s naar het instrument Subsidies. Deze subsidieregeling wordt in mandaat van het Ministerie van VWS uitgevoerd door het Zorginstituut Nederland.

Daarnaast is als gevolg van de overheveling van de uitvoering van verschillende burgerregelingen (onverzekerden, wanbetalers, gemoedsbezwaarden, illegalen en buitenland) bij het Zorginstituut sprake van een budgettair knelpunt in verband met frictiekosten. Het betreft o.a. uitgaven voor achterblijvende functies, doorlopende ICT-licenties en de positionering van het Zorginstituut nieuwe stijl (€ 3,8 miljoen).

Voor het onderzoek Zinnig en zuinig, de systematische doorlichting pakket en de uitvoeringstoets voorwaardelijke toelating is € 6,1 miljoen gereserveerd. Deze worden uitgevoerd door het ZiNL.

De uitvoering van de buitenlandregeling en gemoedsbezwaren is overgenomen door het CAK. Het budget is overgeheveld (€ 11,3 miljoen).

Het Zorginstituut heeft de wettelijke taak om de standaarden voor de gegevensuitwisseling binnen de Wlz-keten te beheren. Hiervoor is € 3,5 miljoen overgeheveld van artikel 3 Langdurige zorg.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en welzijn

De zorguitgaven op Caribisch Nederland worden in dollars verwerkt. Als gevolg van de wisselkoers is sprake van hogere uitgaven (€ 3 miljoen).

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Verplichtingen

115.531

– 33.000

82.531

12.685

95.216

16.775

1.000

1.000

0

                       

Uitgaven

115.531

– 33.000

82.531

25.185

107.716

16.775

1.000

1.000

0

Waarvan juridisch verplicht (%)

44,5%

               
                       

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       

2. Noodzakelijke en passende zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

115.531

– 33.000

82.531

25.185

107.716

16.775

1.000

1.000

0

                       
 

Subsidies

104.971

– 33.000

71.971

25.702

97.673

17.000

1.000

1.000

0

   

Schippersinternaten

18.577

0

18.577

0

18.577

0

0

0

0

   

Participatie

2.050

0

2.050

980

3.030

0

0

0

0

   

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

8.879

0

8.879

– 1.183

7.696

0

0

0

0

   

Jeugdhulp

20.791

0

20.791

6.905

27.696

1.000

1.000

1.000

0

   

Transitie jeugd

54.674

– 33.000

21.674

19.000

40.674

16.000

0

0

0

                       
 

Opdrachten

9.280

0

9.280

– 517

8.763

– 225

0

0

0

   

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

3.434

0

3.434

158

3.592

0

0

0

0

   

Jeugdhulp

2.631

0

2.631

0

2.631

0

0

0

0

   

Transitie jeugd

2.465

0

2.465

– 675

1.790

– 225

0

0

0

   

Overig

750

0

750

0

750

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan agentschappen

1.258

0

1.258

0

1.258

0

0

0

0

   

Overig

1.258

0

1.258

0

1.258

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

22

0

22

0

22

0

0

0

0

   

OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer

22

0

22

0

22

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       

Ontvangsten

4.508

0

4.508

0

4.508

0

0

0

0

   

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

0

4.423

0

4.423

0

0

0

0

   

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Noodzakelijke en passende zorg

85

0

85

0

85

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Jeugdhulp

Op basis van bezetting ontvangen gesloten jeugdzorginstellingen een subsidie ter dekking van hun kapitaallasten in verband met huisvesting. Aangezien de subsidies over meerdere jaren gespreid diende te worden (om hoge boetes met het aflossen van leningen te voorkomen) is voor de periode 2017 tot en met 2020 extra budget nodig. Dit budget is in 2016 vrijgevallen.

Transitie jeugd

Door vertraging in de uitvoering van de subsidieregeling Bijzondere transitiekosten Jeugd is in 2017 extra budget nodig (€ 19 miljoen). Voorts is de subsidieregeling met 1 jaar verlengd tot eind 2018.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Verplichtingen

112.747

0

112.747

– 56.474

56.273

– 7.857

– 449

– 2.238

– 1.374

                       

Uitgaven

126.704

0

126.704

– 57.939

68.765

– 6.822

81

– 2.238

– 1.374

Waarvan juridisch verplicht (%)

97,7%

               
                       

1. Passend sport- en beweegaanbod

79.514

75

79.589

– 60.669

18.920

– 8.822

– 1.919

– 1.738

– 874

                       
 

Subsidies

22.272

75

22.347

– 7.531

14.816

– 8.997

– 1.919

– 1.738

– 874

   

Gehandicaptensport

1.849

– 185

1.664

– 100

1.564

– 100

0

0

0

   

Verantwoord sporten en bewegen

292

– 15

277

– 275

2

0

0

0

0

   

Sport en bewegen in de buurt

12.880

275

13.155

– 7.626

5.529

– 9.117

– 2.119

– 1.738

– 874

   

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.251

0

7.251

470

7.721

220

200

0

0

                       
 

Bekostiging

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

   

Compensatie van betaalde energiebelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Energiebesparing en duurzame energie

3.000

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

0

0

0

940

940

175

0

0

0

   

Sport en bewegen in de buurt

0

0

0

940

940

175

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan medeoverheden

47.755

0

47.755

– 47.679

76

0

0

0

0

   

Sport en bewegen in de buurt

47.755

0

47.755

– 47.679

76

0

0

0

0

   

Energiebesparing en duurzame energie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

6.487

0

6.487

– 6.399

88

0

0

0

0

   

Energiebesparing en verduurzaming

6.487

0

6.487

– 6.399

88

0

0

0

0

                       

2. Uitblinken in sport

38.343

0

38.343

3.400

41.743

2.500

2.500

0

0

                       
 

Subsidies

27.748

0

27.748

3.350

31.098

2.450

2.450

– 50

– 50

   

Topsportevenementen

7.231

0

7.231

2.200

9.431

2.500

2.500

0

0

   

Topsportprogramma's

19.016

0

19.016

1.150

20.166

– 70

– 95

– 50

– 50

   

Dopingbestrijding

1.501

0

1.501

0

1.501

20

45

0

0

                       
 

Inkomensoverdrachten

10.415

0

10.415

0

10.415

0

0

0

0

   

Stipendiumregeling

10.415

0

10.415

0

10.415

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

180

0

180

50

230

50

50

50

50

   

Dopingbestrijding

180

0

180

50

230

50

50

50

50

                       

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

8.847

– 75

8.772

– 670

8.102

– 500

– 500

– 500

– 500

                       
 

Subsidies

8.479

0

8.479

– 670

7.809

– 500

– 500

– 500

– 500

   

Kennis als fundament

8.479

0

8.479

– 670

7.809

– 500

– 500

– 500

– 500

                       
 

Opdrachten

306

– 75

231

0

231

0

0

0

0

   

Kennis als fundament

306

– 75

231

0

231

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

62

0

62

0

62

0

0

0

0

   

Overig

62

0

62

0

62

0

0

0

0

                       

Ontvangsten

740

0

740

0

740

0

0

0

0

   

Overig

740

0

740

0

740

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. Passend sport- en beweegaanbod

Subsidies

Sport en bewegen in de buurt

Voor de uitvoering van de sportimpuls door ZonMw is € 6,1 miljoen overgeheveld van artikel 6 Sport en bewegen naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Verder is als gevolg van interne herschikkingen is € 1,5 miljoen overgeheveld binnen de instrumenten van artikel 6.

Bijdragen aan medeoverheden

Sport en bewegen in de buurt

Voor 2017 hebben 373 gemeenten een aanvraag ingediend voor de Brede impuls combinatiefuncties (Buurtsportcoaches). Gemeenten willen hiermee 2.888 fte realiseren in 2017. VWS en OCW dragen hiertoe gezamenlijk 40% bij en de gemeenten dragen zorg voor de organisatie van 60% cofinanciering. Voor 2017 heeft VWS een bedrag van € 47,7 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Energiebesparing en verduurzaming

Voor de bijdrage aan RVO voor het uitvoeren van de regeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie in de sport is het budget overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (€ 6,4 miljoen).

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Verplichtingen

273.515

0

273.515

9.935

283.450

10.497

8.990

8.501

8.147

                       

Uitgaven

273.515

0

273.515

10.135

283.650

10.497

8.990

8.501

8.147

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,2%

               
                       

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

21.127

0

21.127

2.354

23.481

3.520

2.720

2.720

2.720

                       
 

Subsidies

20.300

0

20.300

2.354

22.654

1.600

1.600

1.600

1.600

   

Nationaal Comité 4 en 5 mei

4.837

0

4.837

0

4.837

0

0

0

0

   

Nationale herinneringscentra

1.791

0

1.791

0

1.791

0

0

0

0

   

Zorg- en dienstverlening

7.745

0

7.745

0

7.745

0

0

0

0

   

Collectieve erkenning Indisch Nederland

0

0

0

500

500

1.300

1.300

1.300

1.300

   

Verhuizing uitbreiding Indisch Herinneringscentrum

0

0

0

500

500

300

300

300

300

   

Namenmonument

0

0

0

1.500

1.500

0

0

0

0

   

Overig

5.927

0

5.927

– 146

5.781

0

0

0

0

                       
 

Bekostiging

400

0

400

0

400

0

0

0

0

   

Overig

400

0

400

0

400

0

0

0

0

                       
 

Opdrachten

403

0

403

0

403

0

0

0

0

   

Overig

403

0

403

0

403

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

24

0

24

0

24

1.920

1.120

1.120

1.120

   

Nationaal Holocaust Museum

0

0

0

0

0

1.120

1.120

1.120

1.120

   

Overig

24

0

24

0

24

800

0

0

0

         

0

           

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

252.388

0

252.388

7.781

260.169

6.977

6.270

5.781

5.427

                       
 

Inkomensoverdrachten

239.213

0

239.213

7.781

246.994

6.977

6.270

5.781

5.427

   

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

239.213

0

239.213

7.781

246.994

6.977

6.270

5.781

5.427

   

Backpay

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

13.175

0

13.175

0

13.175

0

0

0

0

   

SVB

10.292

0

10.292

0

10.292

0

0

0

0

   

PUR

2.299

0

2.299

0

2.299

0

0

0

0

   

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

584

0

584

0

584

0

0

0

0

                       

Ontvangsten

901

0

901

0

901

0

0

0

0

   

Overig

901

0

901

0

901

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

Subsidies

Collectieve Erkenning Indisch Nederland en het Indisch Herinneringscentrum

Na de individuele «backpay» wordt invulling gegeven aan de collectieve erkenning van het onrecht aangedaan aan Indisch Nederland. Hiermee wordt de toezegging aan Tweede Kamer gestand gedaan en wordt het sluitstuk geleverd van de erkenning van het leed van Indisch Nederland. Het gaat om structureel € 1,1 miljoen vanaf 2022.

Namenmonument

Betreft een bijdrage aan het Auschwitz Comité voor het oprichten van een Namenmonument.

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

Inkomensoverdrachten

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

De kosten voor de uitkeringen aan oorlogsgetroffenen en pensioenen voor verzetsdeelnemers vallen vanaf 2017 hoger uit (€ 7,8 miljoen). Dit is onder andere het gevolg van een verschil in de wijze van indexeren van de uitkomsten en de wijze van indexeren van het budget voor de uitkeringen.; Dit verschil wordt nu opgelost. Daarnaast leidt de wijziging van de rendementsheffing op vermogen in de belastingwetgeving tot hogere kosten. Het gaat in totaal in 2017 om een bedrag van.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Verplichtingen

4.448.121

0

4.448.121

234.471

4.682.592

12.482

55.869

97.627

296.071

                       

Uitgaven

4.448.121

0

4.448.121

234.471

4.682.592

12.482

55.869

97.627

296.071

Waarvan juridisch verplicht

100%

               
                       
 

Inkomensoverdrachten

4.448.121

0

4.448.121

234.471

4.682.592

12.482

55.869

97.627

296.071

   

1. Zorgtoeslag

4.405.980

0

4.405.980

237.313

4.643.293

12.482

55.869

97.627

296.071

   

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

3.842

0

3.842

– 2.842

1.000

0

0

0

0

   

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

38.299

0

38.299

0

38.299

0

0

0

0

                       

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

1. Zorgtoeslag

De uitgavenraming 2017 van de zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 237,3 miljoen).

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

Op basis van zorggegevens is ruimte ontstaan op het budget voor uitbetalingen van de tegemoetkomingen voor de Wtcg (€ 2,8 miljoen).

4. De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Verplichtingen

28.185

0

28.185

1.875

30.060

2.630

– 500

– 500

– 500

                       

Uitgaven

28.185

0

28.185

1.875

30.060

2.630

– 500

– 500

– 500

                       

1. Internationale samenwerking

5.127

0

5.127

– 215

4.912

– 500

– 500

– 500

– 500

                       
 

Opdrachten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                       
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

5.127

0

5.127

– 794

4.333

– 500

– 500

– 500

– 500

   

World Health Organization

3.868

0

3.868

– 579

3.289

0

0

0

0

   

Overig

1.259

0

1.259

– 215

1.044

– 500

– 500

– 500

– 500

                       
 

Bijdrage aan agentschappen

0

0

0

579

579

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

579

579

0

0

0

0

                       

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

18.058

0

18.058

2.090

20.148

3.130

0

0

0

                       
 

Bekostiging

18.058

0

18.058

2.090

20.148

3.130

0

0

0

   

Eigenaarsbijdrage RIVM

18.058

0

18.058

2.090

20.148

3.130

0

0

0

                       

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

                       
 

Garanties

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

   

Overig

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

                       

Ontvangsten

0

0

0

3.400

3.400

0

0

0

0

   

Overig

0

0

0

3.400

3.400

0

0

0

0

Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting

Ontvangsten

Overig

Conform reguliere systematiek wordt een deel van het positieve resultaat van de NZa aan het Ministerie van VWS terugbetaald (€ 3,4 miljoen).

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerpbegroting

Mutaties via NvW en amendementen

Stand vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Verplichtingen

259.117

0

259.117

45.389

304.506

14.580

8.252

7.958

7.351

                       

Uitgaven

259.159

0

259.159

45.389

304.548

14.580

8.252

7.958

7.351

 

– Personele uitgaven

201.812

0

201.812

15.828

217.640

4.669

2.007

2.871

2.217

   

waarvan eigen personeel

193.590

0

193.590

3.455

197.045

3.040

1.156

2.124

1.580

   

waarvan externe inhuur

5.813

0

5.813

11.404

17.217

658

0

0

0

   

waarvan overige personele uitgaven

2.409

0

2.409

969

3.378

971

851

747

637

 

– Materiële uitgaven

57.347

0

57.347

29.561

86.908

9.911

6.245

5.087

5.134

   

waarvan ICT

5.712

0

5.712

2.246

7.958

1.350

0

0

0

   

waarvan bijdrage SSO's

27.769

0

27.769

2.632

30.401

220

85

65

65

   

waarvan overige materiële uitgaven

23.866

0

23.866

24.683

48.549

8.341

6.160

5.022

5.069

                       

Ontvangsten

Ontvangsten