Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XVI nr. 31

34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 31 AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER STAAIJ

Ontvangen 10 november 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 500 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 500 (x € 1.000).

Toelichting

Er zijn diverse visies en opvattingen over hoe om te gaan met het naderend levenseinde én er is een (handelings)verlegenheid over wat dat voor mensen betekent. Daarom is er een brede coalitie «Van betekenis tot het einde» opgericht, die als doel heeft om te faciliteren dat burgers tijdig nadenken en spreken over hun levenseinde.

Het kabinet benoemt het waardevolle werk van de coalitie in diverse brieven, waaronder de brieven over voltooid leven en palliatieve zorg. Bovendien heeft het kabinet hier in 2016 € 300.000 euro voor ter beschikking gesteld. Om het werk voort te zetten en uit te bouwen heeft de coalitie een plan ontwikkeld voor de komende drie jaar. De kern daarvan is het op gang krijgen van een brede olievlekwerking middels brede publieksvoorlichting en andere activiteiten. Om dit mogelijk te maken, verhoogt dit amendement de bestaande subsidie met € 200.000 euro. Daarmee komt de jaarlijkse subsidie de komende drie jaar uit op € 500.000 per jaar. Deze reservering dient derhalve ook te worden meegenomen in de begrotingen voor de jaren 2018 en 2019. In de loop van 2019 wordt het effect van de ondernomen activiteiten geëvalueerd en wordt bezien of opnieuw financiering nodig is voor vervolgactiviteiten.

Dekking wordt gevonden bij de niet-juridische verplichte middelen ten behoeve van de overige bestuurlijk gebonden subsidies en opdrachten op artikel 3.

Van der Staaij