34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

20 september 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2017 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Begrotingsstaat 2017 departementale begroting (incl. agentschappen)
Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2017
(bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.653.932

14.371.198

89.537

         
 

Beleidsartikelen

7.400.092

14.117.300

82.806

1

Volksgezondheid

646.009

653.099

7.403

2

Curatieve Zorg

675.197

3.816.813

60.955

3

Langdurige zorg en ondersteuning

317.872

3.768.067

3.441

4

Zorgbreed beleid

811.100

915.450

4.858

5

Jeugd

115.531

115.531

4.508

6

Sport en bewegen

112.747

126.704

740

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

273.515

273.515

901

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

4.448.121

4.448.121

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

253.840

253.898

6.731

9

Algemeen

28.185

28.185

0

10

Apparaatuitgaven

259.117

259.159

6.731

11

Nominaal en onvoorzien

– 33.462

– 33.446

0

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017
(bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo van baten en lasten

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

42.500

42.500

0

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

47.532

47.532

0

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

350.400

350.400

0

Totaal

440.432

440.432

0

Vastgestelde Begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2017
(bedragen x € 1.000)

Baten-lastenagentschap

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

0

1.500

Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg

4.000

6.600

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

0

3.600

Totaal

4.000

11.700

Geraamde uitgaven en geraamde ontvangsten 2017 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verdeeld over de beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen

Geraamde uitgaven 2017 (bedragen x € 1.000)

Geraamde uitgaven 2017 (bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten 2017 (bedragen x € 1.000)

Geraamde ontvangsten 2017 (bedragen x € 1.000)
Naar boven