33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)

Nr. 30 HERDRUK1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Ter griffie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 1 juli 2016.

De wens dat over de structuurvisie overleg gewenst wordt kan door of namens de Kamer te kennen worden gegeven uiterlijk op 20 september 2016. Bij de vaststelling van deze termijn is rekening gehouden met aanwijzing 43a van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2016

Hierbij bied ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust, tevens de partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016–2021 (hierna: Ontwerp-Rijksstructuurvisie), aan2. U ontvangt deze conform eerdere afspraken gemaakt in de routekaart (Kamerstuk 33 561, nr. A/11) en bevestigd in het Nationaal Waterplan 2016–2021 (Kamerstuk 31 710, nr. 45).

In twee gebieden voor de Hollandse Kust zijn de mogelijkheden onderzocht om een strook tussen de 10 en 12 nautische mijl toe te voegen aan de reeds aangewezen windenergiegebieden buiten de 12-mijlszone. Op 23 april 2015 heeft uw Kamer hiertoe de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ontvangen (Kamerstuk 33 561, nr. 16).

De onderliggende Ontwerp-Rijksstructuurvisie is de volgende stap in het aanwijzen van deze twee gebieden. Deze Ontwerp-Rijksstructuurvisie gaat vergezeld van de milieueffectrapportage (planMER) en Passende Beoordeling, deze zijn bijgevoegd3. Ook wordt aangegeven hoe is omgegaan met de zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.

Het kabinet hecht belang aan zorgvuldigheid. Daarom is door Decisio onderzoek verricht naar de regionale economische effecten van de windparken voor de Hollandse Kust. Het rapport is 12 februari 2016 aan beide Kamers aangeboden (Kamerstuk 33 561, nr. 24). Daarmee is invulling gegeven aan de motie Van Veldhoven-Agnes Mulder (Kamerstuk 34 058, nr. 30). Uit dit rapport blijkt dat de voordelen voor recreatie en toerisme van aanleg en exploitatie van windmolens buiten het zicht op IJmuiden Ver, niet opwegen tegen de substantieel hogere kosten die deze locatie met zich mee zou brengen.

Tenslotte is op verzoek van kustgemeenten een aanvullend belevingsonderzoek door Motivaction uitgevoerd. Dit onderzoek dient ter verificatie van de resultaten van het hierboven genoemde Decisio onderzoek. De resultaten van het aanvullende onderzoek bevestigen de eerdere conclusie van Decisio. U ontvangt dit onderzoek van Motivaction en de door Decisio doorberekende resultaten van dit onderzoek als bijlage4.

De volgende stap is de kennisgeving van de zienswijzenprocedure door publicatie in de Staatscourant en diverse media. Zienswijzen kunnen worden ingediend van 19 augustus tot en met 29 september 2016. Ook zal de Commissie voor de m.e.r. adviseren over de planMER en de Passende Beoordeling.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

I.v.m. het abusievelijk wegvallen van de termijntekst.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

Naar boven