34 058 Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)

Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN AGNES MULDER

Voorgesteld 25 maart 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering overweegt om in de territoriale zee, binnen de twaalfmijlszone, ook windmolenparken toe te staan;

overwegende dat in de MKBA die de regering hierover heeft laten maken, wordt aanbevolen om nog nader te kijken naar enerzijds de vraag in welke gebieden de risico's dat de maatschappelijke nadelen de kostenvoordelen teniet zullen doen het grootst zijn, en anderzijds de vraag wat de effecten op de werkgelegenheid en economie van de kustgemeenten zullen zijn;

verzoekt de regering om, deze zaken nader te onderzoeken en de resultaten daarvan uiterlijk voor het voorgenomen besluit over de locaties van de windmolenparken naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veldhoven

Agnes Mulder

Naar boven