33 561 Structuurvisie Windenergie op Zee (SV WoZ)

Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 april 2015

Bijgaand bied ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ten behoeve van de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling gebied Hollandse Kust aan1.

Deze NRD is een gevolg van de routekaart waarin het kabinet aankondigt om in twee gebieden de mogelijkheden te onderzoeken een strook tussen de 10 en 12 nautische mijl toe te voegen aan de reeds aangewezen windenergiegebieden buiten de 12-mijlszone (Kamerstuk 33 561, nr. 11). Voor het aanwijzen van deze gebieden is een partiële herziening van het Nationaal Waterplan 2016–2021 (NWP2) nodig. Het NWP2 zelf ligt momenteel ter inzage en wordt eind dit jaar vastgesteld. De herziening van het NWP2 gaat vergezeld van een Milieueffectrapportage (planMER) en Passende beoordeling, waarvoor het bijgevoegde stuk de NRD is.

De NRD biedt de afbakening van het planMER en geeft aan wat er wordt onderzocht, en hoe het onderzoek wordt vormgegeven. Gelijktijdig met de toezending van deze brief aan uw Kamer, wordt kennisgegeven van de zienswijzeprocedure door publicatie in de Staatscourant, de Volkskrant en regionale bladen.

De procedure zelf loopt van 24 april tot en met 4 juni 2015. Ook zal de Commissie voor de m.e.r. adviseren over de NRD. In een reactiedocument zal aangegeven worden hoe met de zienswijzen is omgegaan.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven