Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 801

33 529 Gaswinning

Nr. 801 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 september 2020

Tijdens het laatste AO voor het afgelopen zomerreces (Kamerstukken 33 529 en 32 849, nr. 796) hebben de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ik uw Kamer gesproken over het wetsvoorstel Versterken, en heb ik aangegeven voornemens te zijn het wetsvoorstel na het zomerreces bij uw Kamer in te dienen. In deze brief schets ik, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de stand van zaken. Daarnaast heeft de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft per brief verzocht om voor het AO van 10 september 2020 een brief te ontvangen over alle openstaande moties die tijdens de afgelopen debatten over Groningen/Mijnbouw zijn ingediend. In reactie hierop geef ik uw Kamer hierbij een overzicht van de nog openstaande moties uit eerdere debatten en hun stand van zaken. Dit overzicht vindt u in de bijlage.

Gelet op het belang van de inwoners van Groningen heeft het wetsvoorstel Versterken voor het kabinet een hoge prioriteit. Het is onze inzet om de versterkingsoperatie te versnellen en vereenvoudigen waar dat mogelijk is, zonder dat dit ten koste gaat van de benodigde zorgvuldigheid of van de betrokkenheid van de bewoner. Zoals ik tijdens genoemd AO reeds aangaf, heeft de Raad van State in zijn advies over het wetsvoorstel een aantal fundamentele punten benoemd, die zien op de positie en de rol van de regio Groningen. Juist deze punten betroffen de belangrijkste bestuurlijke afspraken die ik eerder met de regio heb gemaakt en daarom wilde ik de zomerperiode gebruiken voor overleg met de regio.

In de gesprekken die afgelopen zomer zijn gevoerd, gold als uitgangspunt het recht kunnen doen aan de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen en het daarbij vooropstellen van het perspectief van de bewoner die behoefte heeft aan duidelijkheid. Wat betreft de inhoud van die gesprekken kunt u hierbij bijvoorbeeld denken aan het beperken van het aantal beslismomenten in de versterkingsoperatie en – op onderdelen – het beperken van het aantal betrokken instanties. Afspraken hierover moeten zorgvuldig gemaakt worden in overleg met de betrokken partijen, waarbij voor- en nadelen moeten worden afgewogen.

De gesprekken met de regio hebben geleid tot nieuwe inzichten met betrekking tot de inrichting van het versterkingstraject.

Het wetsvoorstel, waarin het resultaat van deze overleggen een plek krijgt, bevindt zich nu in de laatste afrondende fase. U kunt het wetsvoorstel op korte termijn tegemoet zien.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Motienummer

Indieners

Dictum

Stand van zaken

Kamerstuk 33 529, nr. 541

Van der Lee (GL)

Verzoekt de regering, daarbij tevens helder te maken hoe de verbindingslijnen qua governance lopen tussen de drie operaties; verzoekt de regering tevens, na voltooiing van de governance in één, ook digitaal, toegankelijk overzicht op te nemen hoe de directe zeggenschap dan wel medezeggenschap van burgers en hun maatschappelijke zelforganisaties geborgd worden.

Wordt toegelicht in de Kamerbrief m.b.t. Wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen.

Kamerstuk 33 529, nr. 577

Yesilgöz- Zegerius (VVD)

Dik-Faber (CU)

Agnes Mulder (CDA)

Sienot (D66)

Van der Lee (GL)

Nijboer (PvdA)

Beckerman (SP)

Stoffer (SGP)

Van Rooijen (50PLUS)

Verzoekt de regering om, in de uitvoering waar mogelijk schadeherstel van monumenten te versnellen en aan gemeenten die inhoudelijke ondersteuning nodig hebben, deze aan te bieden.

Er wordt in samenwerking met het Ministerie van OCW vanuit het Erfgoedprogramma gewerkt aan een integrale aanpak. De Kamer wordt voor het einde van het jaar geïnformeerd

Kamerstuk 33 529, nr. 604 (was Kamerstuk 33 529, nr. 598)

Dik-Faber (CU)

Sienot (D66)

Agnes Mulder (CDA)

Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Verzoekt de regering, in kaart te brengen hoe het bestaande programma dan wel onderdelen van Eigen Initiatief ingebed kunnen worden in de voorgestane aanpak voor versterking, en de Kamer daarover te informeren voor het eerstvolgende algemeen overleg Mijnbouw/Groningen op 22 mei 2019.

Wordt toegelicht in de Kamerbrief m.b.t. Wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen.

Kamerstuk 33 529, nr. 653

Van der Lee (GL)

Verzoekt de regering, een meldpunt te creëren voor woningeigenaren, die én schade hebben én versterkt moet worden, zodat schadeherstel en versterking beter kunnen worden afgestemd.

Wordt toegelicht in de Kamerbrief m.b.t. Wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen.

Kamerstuk 33 529, nr. 731

Van der Lee (GL)

Verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat het ACVG, waar nodig, ook achteraf kan toetsen of verantwoorde afwegingen zijn gemaakt bij bijvoorbeeld nieuwe pilots parallel aan een specifiek lopend traject binnen de versterkingsoperatie.

Wordt toegelicht in de Kamerbrief m.b.t. Wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen.

Kamerstuk 35 250, nr. 33

Van Otterloo (50PLUS)

Van der Lee (GL)

Nijboer (PvdA)

Sienot (D66)

verzoekt de regering, te expliciteren wat de criteria zijn om te bepalen dat de wet afloopt en wie bepaalt dat daaraan voldaan is

Wordt toegelicht in de Kamerbrief m.b.t. Wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen.

Kamerstuk 35 250, nr. 38 (was Kamerstuk 35 250, nr. 24)

Beckerman (SP)

Nijboer (PvdA)

Van Otterloo (50PLUS)

Agnes Mulder (CDA)

Sienot (D66)

Dik-Faber (CU)

Van der Lee (GL)

Harbers (VVD)

Verzoekt de regering, te onderzoeken hoe de onafhankelijk raadsman betrokken kan blijven worden bij de schadeafhandeling en de Tweede Kamer hierover voor de wetsbehandeling van de Tijdelijke Wet Groningen in de Eerste Kamer te informeren.

Wordt toegelicht in de Kamerbrief m.b.t. Wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen.

Kamerstuk 33 529, nr. 792 (was Kamerstuk 33 529, nr. 778)

Beckerman (SP)

Nijboer (PvdA)

Van der Lee (GL)

Van Raan (PvdD)

Sienot (D66)

Agnes Mulder (CDA)

Dik-Faber (CU)

Verzoekt de regering het IMG in overweging te geven wanneer de hoogste bestuursrechter oordeelt dat de invisor systematiek of een mix van beide systematieken gevolgd moet worden dit – ook met terugwerkende kracht – uit te voeren.

In behandeling, de motie is aan het IMG in overweging gegeven en het IMG voert deze motie uit indien het geval zoals in de motie beschreven zich voordoet.

Kamerstuk 35 250, nr. 43 (was Kamerstuk 35 250, nr. 31)

Dik-Faber (CU)

Mulder (CDA)

De Vries (VVD)

Sienot (D66)

Verzoekt de regering, om in overleg met het IMG, het Instituut Mijnbouw-schade Groningen, te bezien of zij in de werkwijze voor immateriële schade kan opnemen dat immateriële schade, in het bijzonder schade aan de gezondheid, op een rechtvaardige wijze wordt vergoed zonder dat bewoners in juridische procedures worden getrokken, en dat wanneer er sprake is van twijfel in het voordeel van bewoners wordt beslist.

In behandeling. Kamer wordt geïnformeerd per brief t.t.v. de presentatie door IMG van de definitieve werkwijze voor de vergoeding van immateriële schade.

Kamerstuk 33 529, nr. 782

Nijboer (PvdA)

Beckerman (SP)

Van der Lee (GL)

Verzoekt het kabinet, tot een overtuigende aanpak te komen om ondernemers tegemoet te treden en hen te ondersteunen om weer een toekomstperspectief op te kunnen bouwen.

Wordt toegelicht in de Kamerbrief m.b.t. Wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen.

Kamerstuk 33 529, nr. 686

Mulder (CDA)

Dik-Faber (CU)

Sienot (D66)

Harbers (VVD)

Beckerman (SP)

Van der Lee (GL)

Verzoekt de regering, de Kamer regelmatig en tijdig te informeren over de voortgang van de gesprekken over de afbouw van het gasgebouw en het gebruik van gasopslag Norg.

In behandeling, de Kamer wordt per brief geïnformeerd bij nieuwe ontwikkelingen. Op 26 mei jl. is de Kamer voor het laatst per brief geïnformeerd (Kamerstuk 33 529, nr. 768). Op 18 juni jl. heeft een besloten briefing plaatsgevonden.

Kamerstuk 33 529, nr. 674

Mulder (CDA)

Sienot (D66)

Dik-Faber (CU)

Van der Lee (GL)

Becker (VVD)

Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Nijboer (PvdA)

Wassenberg (PvdD)

Verzoekt de regering, ook maatregelen te onderzoeken om de vraag naar Groningengas door grote afnemers en afnemers in het buitenland te verlagen, en dat mee te nemen voor het vaststellingsbesluit voor het komende gasjaar 2019–2020 en de Kamer elk halfjaar te informeren over de concrete stappen en reductie van de vraag naar Groningengas.

In behandeling, de Kamer wordt halfjaarlijks geïnformeerd over de stand van zaken afbouw gaswinning en bij nieuwe ontwikkelingen. Op 19 juni jl. is de Kamer voor het laatst geïnformeerd (Kamerstuk 33 529, nr. 788).

Kamerstuk 32 849, nr. 199

Dik-Faber (CU)

Mulder (CDA)

Van der Lee (GL)

Beckerman (SP)

Sienot (D66)

Verzoekt de regering, het KNMI te vragen een geactualiseerde zeespiegel-stijgingsscenario over de Waddenzee op te stellen.

In behandeling, rapportage volgt in Q4.

Kamerstuk 32 849, nr. 159

Dik-Faber (CU)

Mulder (CDA)

Nijboer (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Van der Lee (GL)

Beckerman (SP)

Wassenberg (PvdD)

Sienot (D66)

Verzoekt de regering, een plan te maken om de monitoring van oude olie- en gaswinningsputten en het dichten van eventuele lekken te verbeteren, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

In 2019 heeft SodM de integriteit van onshore putten onderzocht. Toezichthouder heeft naar aanleiding van het onderzoek besloten om het toezicht op putten te intensiveren. Op dit moment wordt gewerkt aan een onderzoeksplan voor de offshore putten.

Kamerstuk 33 529, nr. 739

Dik-Faber (CU)

Van der Lee (GL)

Sienot (D66)

Verzoekt de Minister, om zo snel mogelijk een onafhankelijk advies te vragen aan een wetenschappelijk panel over de effectiviteit van mijnbouw met de hand aan de kraan als beleidsinstrument om de natuur van werelderfgoed Waddenzee te beschermen.

In behandeling, toelichting volgt middels Kamerbrief in september.

Kamerstuk 33 529, nr. 733

Mulder (CDA)

Sienot (D66)

Verzoekt de regering, om daarover met gemeenten, provincies en het KNMI afspraken te maken, en de Kamer hier voor de zomer 2020 te informeren.

In behandeling, toelichting volgt in Q4.

Kamerstuk 30 175, nr. 285

Van der Lee (GL)

Beckerman (SP)

Van Raan (PvdD)

Moorlag (PvdA)

Verzoekt de regering met een toekomstvisie op de rol van EBN te komen, waarbij de verduurzaming van Nederland het uitgangspunt vormt.

In behandeling, toelichting volgt middels Kamerbrief in Q4.

Kamerstuk 33 529, nr. 734

Mulder (CDA)

Verzoekt de regering, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om mijnbouwbedrijven afspraken te laten maken met de regio om een deel van de winst uit mijnbouwactiviteiten te investeren in de regio waar gas en zout gewonnen wordt.

In behandeling, de Kamer wordt hier in oktober over geïnformeerd.

Kamerstuk 35 200 XIII, nr. 16

Sjoerdsma (D66)

Van der Lee (GL)

Verzoekt de regering, op korte termijn een dergelijk afwegingskader te ontwikkelen voor olie- en gasinstallaties, zowel op land als in de zee.

In behandeling, toelichting volgt middels Kamerbrief in september.

Kamerstuk 33 529, nr. 624

Staaij (SGP)

Dik-Faber (CU)

Mulder (CDA)

Nijboer (PvdA)

Yesilgöz-Zegerius (VVD)

Van der Lee (GL)

Beckerman (SP)

Wassenberg (PvdD)

Sienot (D66)

Geleijnse (50PLUS)

Verzoekt de regering, ervoor zorg te dragen dat het SodM voldoende budget heeft om al zijn adviserende en controlerende taken uit te kunnen voeren, in het bijzonder die in Groningen.

In behandeling, de Kamer wordt geïnformeerd voor de begrotingsbehandeling van EZK.

Kamerstuk 33 529, nr. 759

Mulder (CDA)

Verzoekt de regering, om NAM te verzoeken om in 2021 de evaluatie door een onafhankelijke organisatie uit te voeren om te onderzoeken in hoeverre afvalwaterinjectie nog de meest geschikte verwerkingsmethode is en of in de afgelopen jaren serieus is gekeken naar de alternatieven;

verzoekt de regering voorts, deze evaluatie te beoordelen en daarbij SodM te betrekken;

verzoekt de regering tevens, deze evaluatie onafhankelijk te laten toetsen waarbij ook gekeken wordt naar welke andere opties voor afvalwaterzuiveringsvarianten er mogelijk zijn en wat hiervan de effecten op het milieu, bodemdaling en de kosten per optie zijn.

In behandeling, de NAM voert deze evaluatie in 2021 uit. De Kamer wordt zo spoedig mogelijk na afronding van de evaluatie geïnformeerd.

Kamerstuk 33 529, nr. 780

Van der Lee (GL)

verzoekt de regering, deze inzagetermijn te verlengen of naar een later moment te verplaatsen,

In behandeling. Ter inzagelegging vindt conform motie op later moment plaats en is onderwerp van gesprek met regio.

Kamerstuk 33 529, nr. 779

Mulder (CDA)

Sienot (D66)

Verzoekt de regering ruimte te bieden aan initiatieven waarbij inwoners van het aardbevingsgebied in Groningen zelf regie kunnen nemen zoals dat nu ook gebeurt bij initiatieven als Steendam-Tjuchem, Krewerd en de praktijkvariant en aan de voorkant duidelijkheid te scheppen waar de bewoner in zo'n traject op kan rekenen;

Verzoekt de regering om ongelijkheid te voorkomen door daar waar mogelijk maatwerk samen met de inwoners clustergewijs naar straten, wijken, dorpen op te pakken;

In behandeling, zie ook brief over Opwierde (Kamerstuk 33 529, nr. 797)

Kamerstuk 33 529, nr. 761

Dik-Faber (CU)

Verzoekt de regering om – in overleg met de regio – in dorpen, wijken en straten waar onuitlegbare scheidslijnen ontstaan, logische clustering en maatwerk mogelijk te maken, en aldus breuklijnen te herstellen,

In behandeling, zie ook brief over Opwierde (Kamerstuk 33 529, nr. 797)

Kamerstuk 33 529, nr. 710

Beckerman (SP)

Van Raan (PvdD)

Van der Lee (GL)

Nijboer (PvdA)

Verzoekt de regering om te zorgen voor een toereikende verhuisvergoedingsregeling voor huurders in het aardbevingsgebied en

huurders zeggenschap te geven over de versterking

Over geïnformeerd in Kamerstuk 33 529, nr. 798. Doel is dat afspraken op 1 oktober in werking treden.

Kamerstuk 33 529, nr. 711

Sienot (D66)

Van der Lee (GL)

Mulder (CDA)

Harbers (VVD)

verzoekt de regering, om de volgende versnellingsmaatregelen te overwegen en de Kamer te informeren over het mogelijk opnemen van deze maatregelen in de versterkingsaanpak:

• tijdelijke ontheffing voor aanbestedingsprocedures verlenen;

• vergoedingen voor individuele woningaanpassingen snel verlenen;

• lokale overheden meer doorzettingsmacht geven bij procedures en vergunningen;

• makkelijker kennisdelen over het aardbevingsdossier;

• uniformiteit toepassen;

• de bouwer tijdig betrekken zodat hij de bewoner mee kan nemen in de noodzakelijke aanpassingen;

Verzoekt de regering er naar te streven dat er tenminste 2000 woningen worden versterkt in 2020,

Wordt toegelicht in de Kamerbrief m.b.t. Wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Kamerstuk 33 529, nr. 715 (was Kamerstuk 33 529, nr. 712)

Mulder (CDA)

Sienot (D66)

Verzoekt de regering voor het eerstvolgende algemeen overleg mijnbouw zorg te dragen voor een passende en structurele oplossing voor deze problematiek;

Verzoekt de regering zich in te spannen een geschilprocedure in te richten zodat partijen zich niet gedwongen hoeven te voelen naar de rechter te gaan;

Verzoekt de regering de genoemde partijen op lokaal niveau te ondersteunen in hun gezamenlijke overleg en dit te laten vastleggen in prestatieafspraken;

Over geïnformeerd in Kamerstuk 33 529, nr. 798. Doel is dat afspraken op 1 oktober in werking treden.

Kamerstuk 33 529, nr. 688

Van der Lee (GL)

Mulder (CDA)

Sienot (D66)

verzoekt de regering, de verbreding van het bouwdepot te bestuderen en om dit in de toekomst als mogelijkheid te bieden voor alle bewoners

In behandeling en is reeds betrokken bij Bouwimpuls en Bouwakkoord.

Kamerstuk 33 529, nr. 687

Mulder (CDA)

Sienot (D66)

Dik-Faber (CU)

Beckerman (SP)

Van der Lee (GL)

verzoekt de regering, in overleg met de bouwsector te bekijken hoe rekening gehouden kan worden met de voorbereidingen die de bouwsector moet doen voor nieuwe bouwnormen en te bekijken of uitzonderingen of ruimte gecreëerd kunnen worden bij het instellen van nieuwe normen voor het versterken van gebouwen,

Wordt toegelicht in de Kamerbrief m.b.t. Wetsvoorstel Wijziging van de Tijdelijke wet Groningen in verband met de versterking van gebouwen in de provincie Groningen

Kamerstuk 33 529, nr. 682

Beckerman (SP)

Van der Lee (GL)

Nijboer (PvdA)

verzoekt de regering, zorg te dragen dat alle bewoners bij versterking een toereikende (verhuiskosten)vergoeding krijgen, hierover met bewoners en betrokken partijen afspraken te maken en deze met de Kamer te delen

Over geïnformeerd in Kamerstuk 33 529, nr. 798. Doel is dat afspraken op 1 oktober in werking treden.

Kamerstuk 33 529, nr. 633

Sienot (D66)

Van der Lee (GL)

Agnes Mulder (CDA)

Yeşilgöz-Zegerius (VVD)

Dik-Faber (CU)

verzoekt de regering, om ruimte te bieden voor eigen regie aan de particuliere gebouweigenaar en te onderzoeken of het hieraan bijdraagt om een bouwdepot in te stellen voor elk huis met een versterkingsopgave

In behandeling en is reeds betrokken bij Bouwimpuls en Bouwakkoord.