Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 797

33 529 Gaswinning

Nr. 797 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 september 2020

In deze brief informeer ik uw Kamer over de afspraken die op 2 september jl. zijn gemaakt over versterking van de woning en in het Hart van Opwierde te Appingedam. Een wijk waar ook uw Kamer nadrukkelijk aandacht voor heeft gevraagd. Met deze afspraken is een maatwerkoplossing gevonden voor deze wijk met betrokkenheid van bewoners, woningcorporaties, de gemeente Appingedam, de NCG en het Ministerie van BZK. Hiermee geef ik uitvoering aan de motie van het lid Sienot c.s. (Kamerstuk 33 529, nr. 758), de motie van het lid Dik-Faber (Kamerstuk 33 529, nr. 761) en de motie van de leden Agnes Mulder en Sienot (Kamerstuk 33 529, nr. 779). Daarnaast heb ik tijdens het AO Mijnbouw Groningen van 24 juni jl. toegezegd u na de zomer te zullen informeren over de contouren en stand van zaken van de versterkingsaanpak in Opwierde, waarbij ik expliciet inga op de reactie van de bewonersklankbordgroep. Met deze brief doe ik tevens deze toezegging gestand.

Het Hart van Opwierde ligt tussen het noordelijke en zuidelijke deel van Opwierde. In het noordelijke en zuidelijke deel van Opwierde worden in verband met de versterkingsopgave woningen gesloopt en vervolgens nieuwgebouwd. Tot nu toe wisten bewoners in het Hart van Opwierde nog niet of, en zo ja, op welke wijze en wanneer hun woningen zouden worden versterkt. Dit leidde tot moeilijk uitlegbare verschillen en spanningen binnen de wijk. De bewonersgroep «En Wij Dan?» heeft deze ongewenste situatie bij de gemeente Appingedam aangekaart. In reactie daarop hebben de gemeente, de NCG en het Ministerie van BZK de afgelopen periode samen gezocht naar een maatwerkoplossing die is bedoeld om snel duidelijkheid aan de bewoners te kunnen geven over de wijze van versterking van hun huizen. Net als in het zuidelijke deel van Opwierde, en bij de aanpak van batch 1588 die van toepassing is op het noordelijk deel Opwierde, is de samenwerking gezocht tussen gemeente, de corporaties Woongroep Marenland en Groninger Huis, de NCG en het Ministerie van BZK.

De kern van de oplossing is dat de NCG de afgelopen periode versneld alle veiligheidsbeoordelingen heeft uitgevoerd. Dit was mogelijk omdat de NCG voor dezelfde type woningen eerder versterkingsadviezen heeft uitgebracht. Daarnaast waren er voor een deel van de woningen binnen de wijk reeds versterkingsadviezen beschikbaar. De bewoners hebben gedurende het traject nadrukkelijk de wens geuit dat zij net als bij de woningen elders in de wijk het (duurdere) sloop-nieuwbouw-scenario prefereren. In dit uitzonderlijke geval en gelet op de bijzondere ligging is besloten om dit verzoek te honoreren. De woningcorporaties en het Ministerie van BZK hebben in aanvulling op wat nodig is voor de veiligheid hiertoe aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

De aanpak en voortgang is op 27 augustus jl. door de gemeente met een bewonersklankbordgroep besproken, waarin bewoners van alle straten en woningtypen uit het Hart van Opwierde deelnemen. Hierdoor kan de bewonersklankbordgroep op een snelle en werkbare manier een goede indruk geven van de opvattingen van de bewoners. Het Ministerie van BZK en de NCG waren daarbij aanwezig om van hen te horen waar ze tegenaan zijn gelopen, wat ze van dit traject verwachten en hoe ze de toekomst zien. Tijdens deze bijeenkomst hebben de bewoners bevestigd achter sloop en vervolgens nieuwbouw van hun woningen te staan en dit te prefereren boven bouwkundige versterking van de woningen.

Mede naar aanleiding van dit gesprek hebben de gemeente Appingedam, de twee betrokken woningcorporaties, de NCG en het Ministerie van BZK op 2 september jl. in aanwezigheid van de klankbordgroep de afspraak geformaliseerd om net als in de rest van de wijk sloop-nieuwbouw mogelijk te maken. De bewoners van het Hart van Opwierde zijn in de gelegenheid gesteld deze bijeenkomst via een livestream te volgen en worden ook per nieuwsbrief geïnformeerd. Hiermee krijgen de bewoners van het Hart van Opwierde een soortgelijk toekomstperspectief als de rest van de wijk. De NCG start op korte termijn de voorbereidingen voor sloop-nieuwbouw. Het hele project duurt een aantal jaren, dat is ook nadrukkelijk met de bewoners gecommuniceerd. Bij de uitwerking van de plannen worden de bewoners en de bewonersklankbordgroep betrokken.

In het Hart van Opwierde doet zich een uitzonderlijke situatie voor, waar een maatwerkoplossing is overeengekomen. Het gaat in essentie om één wijk, van veelal gelijksoortige woningen, waar in het noordelijke en zuidelijke deel van de wijk al sloop-nieuwbouw wordt gerealiseerd. Op dit moment zijn we met de gemeente Delfzijl, de NCG en de woningcorporaties ook in gesprek over de Zandplatenbuurt-Zuid. Ook in die wijk wordt aan een maatwerkoplossing gewerkt. Dat is in een vergevorderd stadium en we verwachten binnen afzienbare tijd tot besluitvorming te kunnen komen. Daarnaast zijn we met de regio aan het verkennen of zich in andere wijken vergelijkbare uitzonderlijke situaties voordoen. Momenteel wordt er hard aan gewerkt dit inzichtelijk te krijgen. Ik zal uw Kamer daarvan op de hoogte stellen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren