Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202033529 nr. 798

33 529 Gaswinning

Nr. 798 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 september 2020

In deze brief informeer ik uw Kamer over de stand van zaken bij de programma’s Heft en Eigen Initiatief. Ook deel ik met u de afspraken die zijn gemaakt over het zoveel mogelijk gelijktrekken van de vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsopgave Groningen en de tegemoetkomingsregeling voor huurders.

HEFT en Eigen Initiatief

Tijdens het VAO van 2 juli jl. (Handelingen II 2019/20, nr. 91, item 5) heeft uw Kamer aandacht gevraagd voor de zorgen van deelnemers van het traject HEFT en EI over de voortgang van hun versterkingstraject. Afgelopen zomer hebben hierover gesprekken plaatsgevonden met de deelnemers. Ik kom hier, nadat ik u de achtergrond van de programma’s heb geschetst, later in deze brief op terug.

Het pilotprogramma HEFT is begin 2016 gestart. Het programma is ontstaan in de pioniersfase van de NCG. Na evaluatie heeft dit geresulteerd in de opvolger Eigen Initiatief (EI) per 2017. Uitgangspunt van zowel het programma HEFT als EI is dat bewoners in een grote mate regie hebben in de voorbereiding en uitvoering van de bouwkundige versterking (of sloop/nieuwbouw als dat van toepassing is) van hun pand. Bewoners zijn opdrachtgevers gedurende het gehele proces. Zij doen dit onder begeleiding van een onafhankelijke door NCG gefaciliteerde bouwbegeleider. De bouwbegeleider begeleidt vanaf de start tot en met oplevering het proces.

Kaders versterken

De bouwbegeleiders, architecten en constructeurs werken volgens de kaders versterken van de NCG. Deze kaders zijn van toepassing op de hele versterkingsopgave. Daarnaast heeft Heft/EI nog een aantal specifieke kaders die voortvloeien uit toezeggingen aan de bewoners hierover bij de start van het programma. Die zien bijvoorbeeld op de te hanteren NPR. De overgang van de versterkingsopgave van de private organisatie CVW naar de publieke NCG heeft ertoe geleid dat een aantal aanpassingen in het administratieve proces zijn doorgevoerd, aangezien de publieke organisatie aan andere regels en processen is gehouden dan een private partij. Inmiddels is het publieke proces ingeregeld.

Gesprekken met bewoners

Voor het programma HEFT en EI geldt dat er diverse gesprekken vanuit de NCG met de bewoners plaatsvinden. Deze gesprekken vinden plaats om bij de start van het proces de uitgangspunten en het proces te doorlopen. Daarnaast is er zoals aangegeven een intensieve relatie tussen de bewoner en de bouwbegeleider. Indien deelnemers van HEFT of EI tegen problemen aanlopen hebben de projectleider van de NCG en de bewoner contact. In dat geval nodigt de projectleider de betreffende bewoner uit voor een gesprek om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Ik vind het belangrijk dat deelnemers gehoord worden en dat waar nodig wordt gezorgd voor een passende oplossing. Daarom hebben afgelopen zomer hebben naast de reguliere gesprekken aanvullende gesprekken plaatsgevonden met deelnemers van HEFT/EI en de NCG. In deze gesprekken is ingegaan op het verschil tussen een regulier versterkingsproces en dat van HEFT/EI, de hick-ups in de uitvoering in individuele gevallen en de problematiek waar ze tegenaan lopen.

Een vervolggesprek met enkele HEFT-deelnemers, NCG en de Programmadirecteur Groningen, Versterken en Perspectief (BZK) staat gepland op 15 september. Hiermee geef ik uitvoering aan de gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. (Kamerstuk 33 529, nr. 776). Gezien elke deelnemer van HEFT en EI een eigen traject doorloopt is de insteek van NCG om individuele problemen met de betreffende deelnemer op te lossen.

Vergoedingen voor huurders en onverplichte tegemoetkomingsregeling

Eerder heb ik uw Kamer bij brief van 23 juni 2020 geïnformeerd (Kamerstuk 33 529, nr. 773) over het zoveel mogelijk gelijktrekken van de vergoedingen voor huurders en particuliere eigenaren in de versterkingsopgave die vanuit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk is.

Gedurende de zomerperiode zijn in samenwerking tussen mijn ministerie, de NCG en de corporaties voorstellen uitgewerkt hoe de vergoedingen aan huurders praktisch vorm kunnen krijgen. Gesproken is over de vergoedingen die zien op de huur voor een wisselwoning, de kosten voor nutsvoorzieningen, de verhuiskosten en de zelf aangebrachte voorzieningen. De uitgewerkte voorstellen zijn vervolgens besproken in de beleidstafel en ter reactie aangeboden aan het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG) en de KR8-corporaties (het samenwerkingsverband van de corporaties die actief zijn in het aardbevingsgebied). Alle partijen hebben laten weten dat we met de voorstellen de juiste lijn te pakken hebben maar dat de praktische uitvoering nog nadere afstemming vergt. Gedurende de maand september zullen we het overleg hierover dan ook voortzetten met als doel de afspraken per 1 oktober aanstaande van kracht te laten zijn. Huurders die vanaf die datum in de versterkingsopgave terecht komen, kunnen -gelijk aan particuliere eigenaren- aanspraak maken op deze vergoedingen.

Daarnaast heb ik uw Kamer ook geïnformeerd dat ik voornemens ben een eenmalige tegemoetkoming te verlenen aan huurders die reeds in een wisselwoning hebben gezeten of op dit moment zitten en niet met de bovengenoemde voorstellen zijn geholpen. Het concept van deze regeling is inmiddels gereed en wordt op dit moment getoetst op uitvoerbaarheid. Mijn uitgangspunt is om het aanvraagproces voor de huurders zo laagdrempelig mogelijk te maken. Het is nog steeds mijn ambitie om deze regeling per 1 oktober aanstaande in werking te laten treden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren