33 118 Omgevingsrecht

AW VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Vastgesteld 20 september 2019

Op dinsdag 10 september 2019 spraken de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving1 en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2 over de planning van de behandeling van de wet- en regelgevingsproducten inzake de stelselherziening omgevingsrecht.

Naar aanleiding hiervan hebben zij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op 13 september 2019 een brief gestuurd.

De Minister heeft op 20 september 2019 gereageerd.

De commissies brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg.

De griffier voor dit verslag, De Boer

BRIEF VAN DE VOORZITTERS VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR INFRASTRUCTUUR, WATERSTAAT EN OMGEVING EN VOOR ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT/LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALIETIT

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Den Haag, 13 september 2019

Op dinsdag 10 september 2019 spraken de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) over de planning van de behandeling van de wet- en regelgevingsproducten inzake de stelselherziening omgevingsrecht.

De commissies hebben uitgesproken zich te willen inspannen de plenaire behandeling van de thans voorliggende wetsvoorstellen Invoeringswet Omgevingswet (34 986), Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34 864) en Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35 054), onder voorbehoud van tijdige afronding van de schriftelijke behandeling, nog vóór het komende kerstreces af te ronden. Aan deze inspanningsverplichting verbinden zij evenwel twee voorwaarden.

Ten eerste verzoeken zij de Kamer vóór de beoogde plenaire behandeling van de drie genoemde wetsvoorstellen, doch uiterlijk maandag 2 december 2019, via de aangekondigde3 voortgangsbrief te informeren over de uitkomsten van het overleg met de bestuurlijke partners over de vraag of inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2021 haalbaar is.

Ten tweede achten de commissies het wenselijk de behandeling van de wetsvoorstellen behorend bij de stelselherziening omgevingsrecht4 synchroon te laten verlopen met de behandeling van de voorgehangen c.q. nog voor te hangen ontwerpbesluiten5. Zij realiseren zich dat dit op gespannen voet staat met de termijnen voortvloeiend uit de voorhangprocedure van artikel 23.5 van de Omgevingswet. Teneinde zich een goed inhoudelijk oordeel te kunnen vormen over de vijf ontwerpbesluiten zien de commissies graag per besluit op eenvoudige wijze inzichtelijk gemaakt of al dan niet sprake is van beleidsarme omzetting.

Uit het voorgaande volgt dat de behandeling van de wetsvoorstellen Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34 985) en Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet6 (35 133), inclusief de daarbij behorende ontwerpbesluiten, eerst begin 2020 kan worden afgerond; de commissies streven naar afronding uiterlijk begin maart.

Op basis van de besluitvorming in de commissies op 10 september jl. zien de eerstvolgende stappen in het traject van schriftelijke behandeling van de thans voorliggende wetsvoorstellen en ontwerpbesluiten er als volgt uit:

  • 29 oktober 2019: voorbereidend onderzoek Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34 864),

  • inclusief inbreng schriftelijk overleg inzake het ontwerp Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34 864, C);

  • 29 oktober 2019: voorbereidend onderzoek Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35 054),

  • zo mogelijk inclusief inbreng schriftelijk overleg inzake het nog voor te hangen Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet;

  • 5 november 2019: inbreng nader voorlopig verslag Invoeringswet Omgevingswet (34 986)7,

  • inclusief inbreng schriftelijk overleg inzake het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (34 986, D);

  • 12 november 2019: voorbereidend onderzoek Aanvullingswet natuur Omgevingswet (34 985), inclusief inbreng schriftelijk overleg inzake het ontwerp Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (34 985, B).

De datum van 19 november 2019 is gereserveerd voor voorbereidend onderzoek inzake het thans nog bij de Tweede Kamer in behandeling zijnde wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35 133), inclusief inbreng schriftelijk overleg inzake het nog voor te hangen ontwerpbesluit behorend bij dit wetsvoorstel.

De leden van de commissie IWO verzoeken in het kader van de behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet om een technische briefing, waarin ter zake kundige ambtenaren van uw ministerie een actueel beeld geven van de implementatie van het eind 2019 op te leveren basisniveau van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). De voorkeur gaat uit naar een briefing op dinsdag 26 november 2019. Zij verzoeken u daarvoor toestemming te verlenen. Met betrekking tot de organisatorische aspecten kunnen uw ambtenaren contact opnemen met de commissiestaf.

Aldus kan op dinsdag 3 december 2019 worden beoordeeld of het haalbaar is nog in 2019 over te gaan tot plenaire behandeling van de wetsvoorstellen Invoeringswet Omgevingswet (34 986), Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34 864) en Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35 054).

De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) zien uw reactie met belangstelling tegemoet en zij verzoeken u deze uiterlijk vrijdag 20 september 2019 te mogen ontvangen.

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

De voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving, H.J. Meijer

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat /Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, N.J.J. van Kesteren

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2019

In uw brief van 13 september jl. heeft u mij geïnformeerd over uw planning voor de behandeling van de Omgevingswet. Ik waardeer uw inspanning voor een snelle en zorgvuldige behandeling zeer.

Aan uw planning verbindt u twee voorwaarden, waar ik aan wil voldoen. Ten eerste zal ik voor de vier aanvullingssporen en het invoeringsspoor inzichtelijk maken of al dan niet sprake is van beleidsarme omzetting. U zult deze informatie medio oktober ontvangen, voorafgaand aan het voorbereidend onderzoek op de aanvullingssporen bodem en geluid. Ten tweede zeg ik toe het proces van de totstandkoming van de voortgangsbrief zodanig in te richten dat ik deze uiterlijk op 2 december 2019 aan uw Kamer zal aanbieden. Aangezien deze brief richtinggevend is voor de verdere voorbereidingen van de uitvoeringspraktijk op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zal ik deze mede baseren op overleg met de bestuurlijke partners.

In uw brief verzoekt u ten slotte om een technische briefing over de implementatie van het eind 2019 op te leveren basisniveau van de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hiertoe ben ik graag bereid. Ik zal u te zijner tijd informeren over welke experts bij deze briefing aanwezig zullen zijn.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Samenstelling Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving:

Atsma (CDA), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Nooren (PvdA) (ondervoorzitter), Pijlman (D66), Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), arbouw (VVD), Beukering (FVD), Bezaan (PVV), Crone (PvdA), Dessing (FVD), Geerdink (VVD), Gerbrandy (OSF), Janssen (SP), Kluit (GL), Meijer (VVD) (voorzitter), Moonen (D66), Nanninga (FVD, Nicolaï (PvdD), Nanninga (FVD), Prins (CDA), Rietkerk (CDA), Rookmaker (Fractie-Otten), Vendrik (GL), Verkerk (CU), Hermans (FVD).

X Noot
2

Samenstelling Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

Koffeman (PvdD), Faber-van de Klashorst (PVV), Van Strien (PVV), Gerkens (SP), Atsma (CDA), N.J.J. van Kesteren (CDA) (voorzitter), Pijlman (D66), Schalk (SGP), Klip-Martin (VVD), Van Rooijen (50PLUS), Van Ballekom (VVD), De Blécourt-Wouterse (VVD), Crone (PvdA), Dessing (FVD), Gerbrandy (OSF), Van Gurp (GL), Van Huffelen (D66), Huizinga-Heringa (CU), Kluit (GL), van der Linden (FVD) (ondervoorzitter), Meijer (VVD), Otten (Fractie-Otten), Van Pareren (FVD), Prins (CDA), Recourt (PvdA), Vendrik (GL).

X Noot
3

Kamerstukken I, 2018–19, 33 118, AU, blz. 4 en Kamerstukken I, 2019–19, 33 118, AV, blz. 9

X Noot
4

Invoeringswet Omgevingswet (34 986), Aanvullingswet bodem (34 864), Aanvullingswet geluid (35 054), Aanvullingswet natuur (34 895) en Aanvullingswet grondeigendom (35 133)

X Noot
5

Invoeringsbesluit Omgevingswet (34 986, D), Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (34 864, C), Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet, Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet (34 985, B) en Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet.

X Noot
6

Thans nog in behandeling bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal

X Noot
7

De commissie IWO heeft besloten op dinsdag 15 oktober 2019 een tweede deskundigenbijeenkomst te organiseren over het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (34 986). De eerste deskundigenbijeenkomst over dat voorstel vond plaats op 23 april 2019 (verslag: 34 986, C). Mogelijk zullen ook over de andere wetsvoorstellen die deel uitmaken van de stelselherziening nog deskundigenbijeenkomsten worden georganiseerd.

Naar boven