33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 147 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2011

Hierbij zend ik u een aanvulling op mijn reactie d.d. 16 en 20 december 2011 (kamerstuk 33 000 XVI, nrs. 134, 142 en 143) op de door de Tweede Kamer ingediende amendementen tijdens de behandeling van de begroting 2012 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Tweede Kamer, 2011–2012, 33 000 XVI).

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

33 000 XVI nr. 130 Amendement van de leden Leijten en Wiegman-van Meppelen Scheppink

Kern van het amendement

Dit amendement heeft tot doel de voorgestelde verlaging van het persoonlijk kilometerbudget met een besparing van EUR 12 miljoen op het bovenregionaal vervoer (Valys) ongedaan te maken. De dekking wordt gevonden in de meevaller van de aanbesteding A4 Midden Delfland.

Reactie staatssecretaris VWS en minister van I&M op amendement 33 000 XVI, nr. 130

De voorgestelde dekking is niet adequaat.

  • Gedurende de begrotingsbehandeling is gesproken over de besteding van de meevaller op de A4, deze meevaller is nog onvoldoende uitgehard.

  • Het amendement Slob (33 000, nr. 11) is om bovenstaande reden ingetrokken en de motie Aptroot en Houwers (33 000 XII/33 000-A, nr. 17) aangehouden.

Om deze redenen ontraden wij het amendement.

Naar boven