33 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2012

Nr. 142 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2011

Op 19 december 2011 is een amendement ingediend dat betrekking heeft op artikel 44 van de ontwerpbegroting 2012 (amendement Dijkstra, 33 000 XVI, nr. 102). Met deze brief geef ik een schriftelijke reactie op dit amendement.

In het amendement wordt voorgesteld om binnen artikel 44 ruim € 6,3 mln alternatief aan te wenden om de hoogte van de persoonlijke kilometerbudgetten (pkb’s) voor 2012 op 750 kilometer per jaar te houden. Dekking wordt gevonden binnen artikel 44 in de uitgaven waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Dit betreft ca. 3% van het totale budget uit dit artikel (€ 212 mln).

Ik hecht er aan u mede te delen dat het voorliggende amendement, volgens mijn inschatting, gebaseerd op een tot op heden nauwkeurig ramingsmodel, een bedrag van ongeveer € 12 mln aan extra uitgaven met zich mee zal brengen. De hoogte van het bedrag in het amendement is daarmee onvoldoende om de extra uitgaven die pkb’s van 750 kilometer per jaar met zich meebrengen van dekking te voorzien.

Bovendien wil ik het misverstand wegnemen dat uitgaven waarvoor nog geen verplichting is aangegaan zondermeer alternatief aanwendbaar zouden zijn. De middelen op artikel 44 waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan zijn onder andere bestemd voor de wettelijk verplichte evaluatie van de Wmo (€ 1,8 mln), de Wmo-werkplaatsen1 (€ 1 mln) en projecten in het kader van geweld in afhankelijkheidsrelaties2 (€ 3 mln). Indien dit amendement door uw Kamer wordt aangenomen vervalt de dekking voor deze wettelijke verplichte, dan wel bestuurlijk gebonden uitgaven.

Gelet op bovenstaande ontraad ik de Kamer dit amendement.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. L. L. E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner


X Noot
1

De motie-Wolbert/Voortman over bestrijden van eenzaamheid (33 000 XVI, nr. 35).

X Noot
2

Brief «Aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties» (zeer recent verzonden, verzendkenmerk DMO/SSO/3095521).

Naar boven