33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012

33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 108 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2011

Tijdens de begrotingsbehandeling van mijn begrotingen hebben staatssecretaris Atsma en ik reeds een reactie gegeven op de ingediende amendementen (nummer 1–8). Na de begrotingsbehandeling is er nog een aantal amendementen ingediend die mijn begrotingen raken (9–12). Voor de volledigheid treft u hieronder een reactie aan op de reeds ingediende en de nieuwe amendementen.

1

Amendement 33 000 A, nr. 9 (Dijkgraaf) over eenmalig (in 2012 € 250 000) beschikbaar stellen voor project maatwerkvoorlichting verladers. Voorgestelde dekking is afkomstig vanuit programma Beter Benutten.

Advies: ondersteuning van beleid.

 • Mijn ambtsvoorganger heeft in 2009 in het kader van de crisisaanpak voor 2010 en 2011 € 750 000,- aan de binnenvaartsector beschikbaar gesteld om verladers te overtuigen van de mogelijkheden van de binnenvaart.

 • Een dergelijke aanpak sluit aan bij de doelen van mijn programma Beter Benutten. Ik steun daarom het voorstel om voor 2012 eenmalig € 250 000,- extra te bestemmen voor maatwerkvoorlichting verladers.

 • Voorwaarde is wel dat deze actie zich specifiek richt op corridors die voor Beter Benutten de grootste toegevoegde waarde hebben.

2

Amendement 33 000 XII, nr. 9/33 000 A, nr. 17 (Slob) over verduurzaming binnenvaart via een nieuwe VERS regeling voor de periode 2012–2015 met elk jaar € 5 mln. Voorgestelde dekking is afkomstig vanuit programma Beter Benutten.

Advies: ontraden.

 • De vorige VERS regeling, die liep van 2007 t/m 2010, was geen succes en werd slechts voor minder dan 20% uitgeput. Uit de evaluatie van de regeling bleek onder andere dat een dergelijke regeling alleen zin heeft in combinatie met een naderende aanscherping van Europese emissienormen voor binnenschipmotoren. Inwerkingtreding van een nieuwe norm wordt pas ten vroegste in 2016 verwacht. Schonere motoren komen niet eerder dan 2014/2015 op de markt. Een nieuwe VERS regeling voor nieuwe motoren heeft daarom op dit moment geen zin.

 • Voor het verbeteren van milieuprestaties van bestaande motoren investeert het kabinet tot eind 2013 al in totaal ca. € 2,5 mln. in zogenaamde milieuverbeterplannen. Hierin wordt door het bedrijfsleven gewerkt aan innovaties om tegen lagere kosten bestaande motoren schoner te kunnen maken.

 • Breed toepasbare resultaten worden in de loop van 2013 verwacht. Ik vind een nieuwe VERS regeling voor zowel nieuwe als bestaande motoren daarom prematuur. Bovendien ontbreekt hiervoor de budgettaire ruimte.

 • Als dekking wordt het budget beter benutten voorgesteld. De voorgestelde besteding past niet bij de doelstelling en de criteria van beter benutten.

3

Amendement 33 000 A, nr. 10 (Dijkgraaf en De Rouwe) over extra middelen (€ 6 mln.) voor aanleg ligplaatsen voor de binnenvaart. Voorgestelde dekking is afkomstig vanuit programma Beter Benutten en budget Quick Wins Binnenhavens.

Advies: ondersteuning van beleid.

 • Ik onderschrijf het belang van voldoende ligplaatsen voor een veilige en efficiënte binnenvaart. Voldoende ligplaatsen zorgen voor een efficiënt gebruik van de beschikbare capaciteit op het vaarwegennet. Dit sluit aan bij de doelen van mijn programma Beter Benutten.

 • Naast de meer structurele oplossingen met overnachtingplaatsen, die ik onderzoek in verschillende MIRT-studies, onderschrijf ik de wens om ook voor de korte termijn al oplossingen voor de huidige tekorten te bieden door aanleg van eenvoudige extra ligplaatsvoorzieningen.

4

Amendement 33 000 A, nr. 11 (Slob en Monasch) over uitbreiding aantal treinen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht en opening stations Schiedam Kethel en Rotterdam Stadionpark.

 • Amendement is ingetrokken omdat bedrag van meevaller A4 Midden Delfland dat als dekking was gehanteerd, nog niet zeker is.

5

Amendement 33 000 XII, nr. 7/33 000 A, nr. 12 (Dijksma) om mogelijk te maken dat MBO-leerlingen jonger dan 18 jaar de beschikking krijgen over een OV-trajectkaart. Voorgestelde dekking komt het Infrafonds, artikel Hoofdwegennet (€ 70 mln.).

Advies: ontraden.

 • In een brief van 5 juli 2011 (TK, 23 645, nr. 476) heeft de staatssecretaris van OCW aangegeven geen aanleiding te zien voor de introductie van een OV-trajectkaart voor minderjarige MBO-ers. De totale kosten van een trajectkaart, in de vorm van een week of weekendkaart, voor minderjarige MBO-ers worden geschat op € 125 mln. De gevraagde € 70 mln. is dus onvoldoende. Minderjarige MBO-er genieten op andere vlakken juist weer financiële voordelen. O.a. 34% korting op statds- en streekvervoerabonnementen, ouders kunnen aanspraak maken kinderbijslag etc. (zie bovengenoemde brief).

 • In de komende jaren is geen vrije ruimte op IF12 beschikbaar, dit betekent dat dit ten koste gaat van het aanlegprogramma. Uw Kamer zal dan moeten aangeven van welk project dit moet komen. Overigens is IF12 voor wegen bedoeld en niet voor OV.

6

Amendement 33 000 A, nr. 14 (Slob) over extra geld (€ 33,9 mln.) voor planstudie Hoevelaken. Voorgestelde dekking is afkomstig vanuit het Infrastructuurfonds, hoofdwegennet.

Advies: ontraden.

 • In mijn brief «Evaluatie Spoedaanpak Wegen en voortgangsrapportage» van 16 mei 2011 (kenmerk IenM/BSK-2011/72621) heb ik in bijlage 1A een overzicht gegeven van de financiële mee- en tegenvallers binnen dit programma.

 • Om binnen het beschikbare budget van dit programma te blijven heb ik de meevaller bij de A28 Utrecht–Amersfoort ingezet om de tegenvallers elders binnen de Spoedaanpak te compenseren.

 • Het geld is daarom niet meer beschikbaar en daarom ontraad ik u dit amendement.

7

Amendement 33 000 A, nr. 15 (Slob) over beschikbaar stellen middelen (€ 6,4 mln.) voor aanleg station Barneveld. Voorgestelde dekking is afkomstig vanuit het artikel spoorwegen (kleine stations).

Advies: ontraden.

 • Ik sta niet bij voorbaat negatief tegenover het station Barneveld Noord maar ontraad u desondanks dit amendement.

 • Het is aan de regionale overheden om in overleg met de vervoerder en de spoorwegbeheerder plannen uit te werken zoals ik in mijn brief aan uw Kamer (TK 2010–2011, 31 801, nr. 19) heb aangegeven. In mijn brief aan uw Kamer heb ik voor het station Barneveld Noord aangegeven dat de NS nog niet bekend was met het voorstel maar bereid is in overleg te treden met de regionale overheid. Voor zover ik weet heeft de regio deze stap nog niet gezet en zullen zij eerst het initiatief moeten nemen om een businesscase te ontwikkelen in overleg met de NS.

 • Indien er een gezamenlijk gedragen voorstel ontstaat zal ik vervolgens een afweging maken om een subsidie toe te kennen uit het budget voor nieuwe stations.

 • Mocht het hier overigens gaan om een tijdelijk station, dan is dit amendement niet nodig. In geval van forse wegwerkzaamheden, kan NS op de treindiensten langs Hoevelaken wervende acties doen om automobilisten te stimuleren de trein te gebruiken. Een extra overstapplek is dan niet nodig, want reizigers kunnen dan eerder in het Oost-Nederland al op de trein stappen.

8

Amendement 33 000 A, nr. 16 (van Tongeren) over bespoedigen introductie LED-verlichting langs alle rijkswegen. Voorgestelde dekking is afkomstig vanuit beheer en onderhoud wegen (incidenteel € 10 mln. in 2012).

Advies: ontraden.

 • Ik sta positief tegenover LED-verlichting. RWS financiert zelfs al de aanschaf van LED-verlichting uit het B&O-budget onder de voorwaarde dat de extra investering binnen uiterlijk 10 jaar wordt terugverdiend. Vervanging door LED is dus mogelijk, maar LED is nog sterk in ontwikkeling. LED is bijvoorbeeld op vierbaanswegen pas sinds kort beschikbaar en het rendement op deze vierbaanswegen is vooralsnog niet beter dan reguliere verlichting.

 • Vandaar dat ik nu niet fors wil investeren in LED. Bovendien maakt verlichting onderdeel uit van de te versoberen maatregelen ter invulling van de € 1,64 mld. op Beheer en Onderhoud. Eerst wordt een afweging gemaakt om een object al dan niet te verlichten (aan waar het moet, uit waar het kan). Op de verlichting die aan blijft, wordt ook bezuinigd.

 • Investeringen in LED-verlichting betekent dan, uitgaande van geen nieuwe tekorten op B&O, dat gekort moet worden op het reeds geprogrammeerde onderhoud. Dit onderhoud is nodig om nieuwe achterstanden te voorkomen.

 • Invoering van LED-verlichting in de mate die u voorstelt gaat ook ten koste van bijv. ’s nachts werken of verkeersmanagement. Dat heeft effecten op de doorstroming.

9

Amendement 33 000 XII, nr. 106 (Slob en Wiegman-van Meppelen Scheppink) over een subsidie (€ 100 000) aan de landelijke koepels van CG-Raad en het Platform VG.

Advies: oordeel aan de Tweede Kamer.

 • Ter compensatie van het opheffen van het OPC is in een afzonderlijke afspraak tussen IenM en KpVV in het totale budget OV systemen (34.04) rekening gehouden met een bedrag van twee maal € 100 000 voor de jaren 2011 en 2012. Deze mogelijkheid tot subsidie voor de duur van 2 jaar was bestemd voor professionalisering van de inspraak door consumentenorganisaties. Uiteindelijk was hier bij het KpVV en de decentrale overheden geen behoefte aan en is er door het KpVV geen subsidieaanvraag gedaan.

 • De middelen zullen niet besteed worden, waarvoor ze gereserveerd waren en kunnen elders voor worden aangewend.

10

Amendement 33 000 XII, nr. 107 en 33 000 A, nr. 49 (Leijten en Wiegman-Van Meppelen Scheppink) over het ongedaan maken van de korting op het Valys-vervoer. Voorgestelde dekking komt het Infrafonds, artikel Hoofdwegennet (incidenteel € 12 mln. in 2012).

Advies: ontraden.

 • Overheveling tussen begrotingen is onwenselijk en is niet in lijn met kabinetsbeleid: bezuinigingen moeten binnen ieder departement binnen haar eigen begroting gedekt worden.

 • Gedurende de begrotingsbehandeling hebben we gesproken over de besteding van de meevaller op de A4, deze meevaller is nog onvoldoende uitgehard.

 • Daarnaast gebruik ik meevallers binnen mijn programma eerst om eventueel optredende tegenvallers op andere projecten te kunnen compenseren.

 • Het amendement Slob en Monasch (33 000 A, nr. 11) is om bovenstaande reden ingetrokken en de motie Aptroot en Houwers (33 000 XII/33 000 A, nr. 17) aangehouden.

11

Amendement 33 000 A, nr. 48 (Slob en Wiegman-Van Meppelen Scheppink) over aanvullende middelen voor de waterveiligheidsopgave op de middellange termijn (€ 29 mln. voor versnelling van de investering in de Afsluitdijk in 2012; beoogd wordt € 88 mln. in de periode 2012–2014). Dekking is afkomstig vanuit Infrastructuurfonds, artikel hoofdwegennet (130 km/u).

Advies: ontraden.

 • De middelen op het artikel hoofdwegennet blijven onverkort nodig om tijdig maatregelen op gebied van lucht, geluid en verkeersveiligheid te treffen om de voorgenomen snelheidsverhoging te realiseren.

 • Versnelling van de investering in de Afsluitdijk met € 29 mln. in 2012 is niet haalbaar.

12

Amendement 33 000 XII, nr. 105 en 33 000 A, nr. 44 (El Fassed) over geld (€ 150 mln.) vrij te maken voor natuur. Dekking is afkomstig vanuit Infrastructuurfonds, artikel hoofdwegennet.

Advies: ontraden.

 • De Staatssecretaris van EL&I heeft het amendement reeds ontraden vanuit de inhoud en financiering van het Natuurbeleid. Het standpunt van dit Kabinet is dat er voldoende middelen voor adequaat natuurbeheer.

 • Het Infrastructuurfonds is van belang voor economische ontwikkeling Nederland.

 • Voorgesteld wordt om de dekking te vinden op artikel 12 van het IF, te weten hoofdwegennet. In de komende jaren is geen vrije ruimte op IF12 beschikbaar. Dit betekent dit dat dit ten koste gaat van het aanlegprogramma. De Kamer zal dan moeten aangeven van welk project dit moet komen.

 • Overheveling tussen begrotingen onwenselijk en niet in lijn met kabinetsbeleid: bezuinigingen moet binnen ieder dept binnen eigen begroting gedekt worden.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven